Vi studerer effekten av offentlige helsetjenester, pleie og omsorg, utdanning og barnehager på estimater for inntektsulikhet og fattigdom i 24 europeiske land. Verdsettingen av offentlige tjenester og identifikasjon av målgrupper er basert på gruppefordelte regnskaper for hvert av de 24 landene.

Den såkalte EU-skalaen er mye brukt for å bestemme antall forbruksenheter for hushold, der antall forbruksenheter avhenger av husholdets størrelse og sammensetning. For å kunne sammenligne inntektsnivåer på tvers av ulike husholdstyper, deler vi husholdsinntekt etter skatt på antall forbruksenheter i husholdet. Vi introduserer en teoribasert felles ekvivalensskala for europeiske land som vi kaller den behovsjusterte EU-skalaen. Til forskjell fra den ordinære EU-skalaen tar den behovsjusterte skalaen hensyn til behovene som individer og hushold har for offentlige tjenester.

Resultatene fra den empiriske analysen viser signifikante effekter av offentlig tjenesteyting på estimater for inntektsulikhet og fattigdom i de europeiske landene. Utviklingen i ulikhet og fattigdom i perioden 2006–2018 har til dels vært svært forskjellig i de ulike landene.