Det er imidlertid åpenbart at de fleste varer som etterspørres slett ikke er uendelig delbare. Eksempler er valg mellom varianter av differensierte produkter (slik som biler, kjøleskap, støvsuger, mobiltelefon), alternative transportalternativer, utdanning (retning og nivå), type jobb, yrkesdeltaking, bolig, osv. I slike tilfeller kan teorien for såkalte diskrete valg benyttes.

Mens tradisjonell mikroøkonomisk teori omfatter analyse av kompenserte priselastisiteter har det hittil ikke vært utviklet tilsvarende resultater innen diskret valghandlingsteori. Et sentralt resultat i tradisjonell teori er den såkalte Slutsky likningen, som spesifiserer sammenhengen mellom de kompenserte og ukompenserte priselastisitetene.

I denne artikkelen etableres kompenserte priselastisiteter for situasjoner med diskrete valg. Videre utledes en aggregert Slutsky-likning for diskrete valgmodeller (diskret Slutsky-likning). Denne har noen fellestrekk med Slutsky-likningen i tradisjonell teori, men har også noen egenskaper som avviker fra denne. Et bemerkelsesverdig trekk ved de kompenserte priselastisitetene i det diskrete tilfellet er at de kan være asymmetriske, da de kompenserte elastisitetene med hensyn til en prisøkning kontra en prisnedgang kan være ulike.

Endelig utledes diskrete Slutsky-likninger for utvalgte eksempler.