Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

SSB trenger opplysninger for å beregne produsentprisindeks for næringshovedgruppen lufttransport med passasjerer. Indeksen inngår som en del av statistikken «Prisindekser for transport og lagring».

Statistikken er nødvendig for nasjonalregnskapet, og et krav ifølge EØS-avtalen. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå prisutviklingen i bransjen og planlegge for framtiden.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

For å lage god statistikk trenger vi informasjon om pris og antall solgte seter. Dere skal rapportere månedlige listepriser på et utvalg av strekninger per bookingklasse. Hvert kvartal skal dere også oppgi antall solgte seter på utvalgte strekninger per bookingklasse.
Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under «Rapporteringsmateriell».

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Undersøkelsen har et fast utvalg. Det betyr at foretak som er trukket ut til å delta er permanent med i undersøkelsen.

Observasjon og variabler

Dataleveransen består av en eller flere flate filer. Ønsket format er ”.csv” med 1 observasjon per linje. En linje består av 5 ikke-numeriske variabler og 1 numerisk variabel. Variablene skilles med semikolon. Variablenes rekkefølge og innhold er som følger:

VariabelFormatBeskrivelse
Fra flyplassAlfanum (3 pos)Verdisett fra IATA
Til flyplassAlfanum (3 pos)Verdisett fra IATA
BookingklasseAlfanum (1 pos)Verdisett fra oppgavegiver
ÅrAlfanum (4 pos)
MånedAlfanum (2 pos)
PrisNumerisk (12 pos)Listepris per 15nde i måneden

Eksempel observasjon: TOS;ALF;B;2009;10;1440

Beskriver listepris for reisen Tromsø – Alta i bookingklasse B i oktober 2009

Navn på fil

Navnet på filen er ikke kritisk for statistikkproduksjonen, men kan gjerne vise til type opplysninger som er levert (skjemanummer ), av hvem og hvilken periode opplysningene gjelder.

Eksempel filnavn: RA06131_WDO_2009_09.CSV

Filen inneholder prisdata fra Widerøe med siste måned lik september 2009. Navnet bør være det samme om filen inneholder kun september eller om filen inneholder hele tredje kvartal.

Opplysninger ellers

Omfanget av dataforespørselen er definert ved nærmere angitte strekninger. Disse vil være avhengig av flyselskap. Det forutsettes videre at en bookingklasse er uendret over tid med tanke på det markedssegment den retter seg mot. SSB må orienteres om endringer her sammen med tiltenkt markedssegment for nye bookingklasser. SSB må også orienteres dersom det er endringer i inntekter som ikke er del av listepris som for eksempel eventuelle drivstofftillegg eller endringer i avgifter på bagasje.

Observasjon og variabler

Dataleveransen består av en eller flere flate filer. Ønsket format er ”.csv” med 1 observasjon per linje. En linje består av 5 ikke-numeriske variabler og 1 numerisk variabel. Variablene skilles med semikolon. Variablenes rekkefølge og innhold er som følger:

VariabelFormatBeskrivelse
Fra flyplassAlfanum (3 pos)Verdisett fra IATA
Til flyplassAlfanum (3 pos)Verdisett fra IATA
BookingklasseAlfanum (1 pos)Verdisett fra oppgavegiver
ÅrAlfanum (4 pos)
MånedAlfanum (2 pos)
VolumNumerisk (12 pos)Antall solgte seter i måneden

Eksempel observasjon: TOS;ALF;B;2009;10;14

Beskriver antall solgte seter for reisen Tromsø – Alta i bookingklasse B i oktober 2009.

Navn på fil

Navnet på filen er ikke kritisk for statistikkproduksjonen, men kan gjerne vise til type opplysninger som er levert (skjemanummer), av hvem og hvilken periode opplysningene gjelder.

Eksempel filnavn: RA06132_WDO_2009_09.CSV

Filen inneholder volumdata fra Widerøe med siste måned lik september 2009. Navnet bør være det samme om filen inneholder kun september eller om filen inneholder hele tredje kvartal.

Opplysninger ellers

Omfanget av dataforespørselen er definert ved nærmere angitte strekninger. Disse vil være avhengig av flyselskap. Det forutsettes videre at en bookingklasse er uendret over tid med tanke på det markedssegment den retter seg mot. SSB må orienteres om endringer her sammen med tiltenkt markedssegment for nye bookingklasser.

Strekninger/Lufthavnpar (IATA i parentes)

Nasjonale strekninger

 • Bodø - Tromsø (BOOTOS)
 • Bodø - Trondheim (BOOTRD)
 • Stavanger - Bergen (SVGBGO)
 • Tromsø - Alta (TOSALF)
 • Oslo - Stavanger (OSLSVG)
 • Oslo - Tromsø (OSLTOS)
 • Oslo - Trondheim (OSLTRD)
 • Oslo - Bergen (OSLBGO)
 • Oslo - Bodø (OSLBOO)
 • Oslo - Kristiansand (OSLKRS)
 • Oslo - Ålesund (OSLAES)

Internasjonale strekninger:

 • Oslo - Amsterdam (OSLAMS)
 • Oslo - Paris/Charles de Gaulle (OSLCDG)
 • Oslo - København (OSLCPH)
 • Oslo - London/Gatwick (OSLLGW)
 • Oslo - Heathrow (OSLLHR)
 • Oslo - Paris/Orly (OSLORY)
 • Oslo - Stokholm (OSLSTO)
 • Oslo - Stokholm (OSLARN)

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Nedenfor ser dere de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Spørsmål:

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven.

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven.

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i foretakets innboks i Altinn.

Roller

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn: 

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter.

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer.

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse.

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse.

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn?

Dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet, vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjemaet hvis dere for eksempel trenger å finne fram opplysninger. Husk å gå til neste side før dere går ut av skjemaet.

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.