Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Først presenteres en teorimodell som analyserer riggaktivitet og oljeproduksjon innenfor den klassiske Hotelling-modellen for utvinning av ikke-fornybare ressurser. En viktig konklusjon fra teoridelen er at, i kontrast med konvensjonell oljeproduksjon, kan skiferoljeproduksjon respondere på endringer i oljeprisen også på kort sikt. Forskjellen skyldes i hovedsak ulik produksjonsteknologi.

Deretter følger en økonometrisk dynamisk multivariat modell (VECM) hvor amerikansk skiferoljeproduksjon og riggaktivitet er sentrale endogene variabler. En oljeprisøkning på én prosent anslås å øke amerikansk skiferoljeproduksjon og riggaktivitet med henholdsvis 0,3 og 0,8 prosent. Videre medfører en økning på én prosent i riggaktiviteten at oljeproduksjonen øker med 1,7 prosent, mens produksjonskostnadene øker med 0,1 prosent.