343187
343187
friartikkel
2018-03-09T18:27:00.000Z
no

Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø nøkkeltall (F) - Tabell 08842

Publisert:

J1. Konsern. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall

ID: KS98381732606683

Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb., konsern

ID : KS1013587885372148

Informasjon

Data til teller er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Mva-kompensasjon drift, fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø pr. innb. (kroner), konsern

ID : KSK1112272379P00011831

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø i kroner per innbygger= (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 715, 716, 750, art 729. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon invest, fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø pr. innb. (kroner), konsern

ID : KSK1112272565P00011853

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø i kroner per innbygger= (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til fysisk planl/kulturminne/natur/nærmiljø er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 715, 716, 750, art 728. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg., konsern

ID : KS1013588169381903

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern

ID : KS98326504113183

Informasjon

Data til teller er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold

ID : K1173289048P00029882

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1. 
Et "poeng" gis for hver plan som er vedtatt. Eksempel: Verdien 3 betyr at fylkeskommunen har vedtatt tre av disse planene.

Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern

ID : KS1074604880232517

Informasjon

Data til teller er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern

ID : KS1013592837388211

Informasjon

Data til teller er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster

ID : 1013603773353960

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1.

Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø

ID : 1013603674399708

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1.

Finnes plan for biologisk mangfold

ID : 1013603816522043

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en plan for biologisk mangfold. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1.

Finnes plan for universell utforming

ID : K1172993663P00001794

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en fylkesplan eller fylkesdelplan for universell utforming. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er sentralt. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1.

Finnes plan for klima/energi

ID : K1263471461P4062

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en fylkesplan, fylkesdelplan eller regional plan for klima/energi. Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1.

Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen

ID : 1013603857395699

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har utarbeidet en plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen. 
Data er hentet fra skjema 51, spm. 2.1. 
"ja" betyr at det finnes plan for minst ett av disse områdene.

Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern

ID : KS1074605966239704

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern

ID : KS1013593574349423

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern

ID : KS1074606185232358

Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern

ID : KS98396044832294

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern

ID : KS1013589602342766

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter, konsern

ID : KS1075384569477864

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern

ID : KS1013592290367614

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern

ID : KS1013593335388643

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern

ID : KS98396015932223

Informasjon

Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til

ID : 1075206845428349

Andel innsigelser fra fylkeskomm. til kommunale planer i forhold til antall uttalelser

ID : 1045819242453116

Informasjon

Dette nøkkeltallet er en indikator på i hvor stor grad fylkeskommunen reagerer på at kommunene ikke følger lover og retningslinjer i sitt arbeid med kommunale planer. 
Formel: Antall innsigelser/antall uttalelser*100 
Data til teller hentes fra skjema 20 og nevner hentes fra skjema 51, punkt 2.

Fotnote

Tom. 2002 var ikke reguleringsplaner og bebyggelsesplaner inkludert. Fom. 2004 er antall innsigelser hentet fra kommunerapporteringen (skjema 20)

Andel av alle innsigelser til kommunale planer som gjaldt kommune(del)planer, i prosent

ID : 107521032142916

Andel av alle innsigelser til kommunale planer som gjaldt reguleringsplaner, i prosent

ID : 1075210456468278

Andel av alle innsigelser til kommunale planer som gjaldt bebyggelsesplaner, i prosent

ID : 1075210699430316

Andel innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn. Prosent

ID : 98396117332483

Informasjon

Indikatoren forteller hvor stor andel av innsigelsene som var begrunnet ut fra kulturminnefaglige hensyn. 
Formel: (Antall innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn/Antall innsigelser som fylkeskommunen har fremmet)*100 
Data er hentet fra skjema 51, punkt 2.

Andel innsigelser ut fra hensyn til friluftsliv. Prosent

ID : 1045817253365203

Informasjon

Data hentes fra skjema 51, punkt 2.

Andel innsigelser begrunnet ut fra utbyggingsmønster, herunder samordnet areal- og transportplanlegging. Prosent

ID : 98396129132523

Informasjon

Indikatoren forteller hvor stor andel av innsigelsene som var begrunnet ut fra hensyn til utbyggingsmønster, herunder samordnet areal- og transportplanlegging. 
Formel: (Ant. innsigelser begr. utfra utbyggingsmønster, herunder samordn. areal- og transp.planl/Antall innsigelser som fylkeskommunen har fremmet)*100 
Data er hentet fra skjema 51, punkt 2.

Andel innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn. Prosent

ID : 98396136132556

Informasjon

Indikatoren forteller hvor stor andel av innsigelsene som var begrunnet ut fra andre miljøhensyn enn de nevnt i de to foregående indikatorene. 
Formel: (Antall innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn/Antall innsigelser som fylkeskommunen har fremmet)*100 
Data er hentet fra skjema 51, punkt 2.

Fotnote

Fra og med 2002 er hensyn til friluftsliv ikke inkludert her

Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring

ID : 101368662923278

Informasjon

Antall uttalelser fra kulturminneforvaltningen vedrørende byggetiltak for områder med historisk eller annen kulturell verdi regulert til spesialområde bevaring (PBL § 25.6) 
Data hentet fra skjema 51, spm. 3.1.

Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt

ID : 1045833156374055

Informasjon

Antll søknader og meldinger om tiltak for ikke-fredete bygninger oppfør før 1850 som fylkekommunen har mottat i rapporteringsåret. 
Data hentes fra skjema 51, spørsmål 3.2.

Har fylkeskomm. frarådet dispensasjon i hht. PBL §7 av hensyn til automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og/eller maritime kulturminner

ID : 1075277913460348

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har frarådet dispensasjon i hht. PBL §7 av hensyn til automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og/ eller maritime kulturminner. Data er hentet fra skjema 51, del 4. Dispensasjonsbehandling

Har fylkeskomm. frarådet dispensasjon i hht. PBL §7 av hensyn til strandsonen, vassdrag, landskap og/eller større sammenhengende naturområder

ID : 1014027930343443

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har frarådet dispensasjon i hht. PBL §7 av hensyn til strandsonen, vassdrag, landskap og/eller større sammenhengende naturområder. 
Data er hentet fra skjema 51, del 4. Dispensasjonsbehandling

Fotnote

Ny inndeling fra 2003. "Marka/større bymarker" er erstattet med "større sammenhengende naturområder". "Landskap" ikke med før 2003.

Har fylkeskomm. påklaget dispensasjon i hht. PBL §7 av hensyn til automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og/eller maritime kulturminner

ID : 1075281151457013

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har påklaget kommunale vedtak om dispensasjon i hht. PBL §7 automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og/ eller maritime kulturminner. Data er hentet fra skjema 51, punkt 4.

Har fylkeskomm. påklaget kommunale vedtak om dispensasjon etter PBL §7 av hensyn til strandsonen, vassdrag og/eller større sammenhengende naturområder

ID : 1014027752343046

Informasjon

Indikatoren angir om fylkeskommunen har påklaget kommunale vedtak om dispensasjon i hht. PBL §7 angående strandsonen, vassdrag, landskap og/eller større sammenhengende naturområder. 
Data er hentet fra skjema 51, punkt 4.

Fotnote

Ny inndeling fra 2003. "Marka/større bymarker" er erstattet med "større sammenhengende naturområder". "Landskap" ikke med før 2003.

Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget.

ID : 101368822925402

Informasjon

Indikatoren sier hvor stor andel av søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget. 
Formel: (Antall vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven fattet av fylkeskommunen/Antall søknader om dispensasjon (KML §§15a,19,20) mottatt)*100 
Teller: Data er hentet fra skjema 51, spm. 5.2. Nevner: Data er hentet fra skjema 51, spm. 5.1.

Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner

ID : 1045833431369909

Informasjon

Dette nøkkeltall er en indikator for presset på de vernede kulturminner. Antall fredete kulturminner gjelder fredete enkeltstående objekter, og tallene er foreløpige. 
Formel: Antall dispensasjoner/antall fredete enkeltstående objekter. 
Teller: Data hentes fra skjema 51, spørsmål 5.2 Nevner: Data hentes fra Riksantikvarens register.

Fotnote

Riksantikvarens register er blitt mer fullstendig fra og med 2006, noe som har økt antallet registrerte fredete kulturminner.

Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9

ID : 1075466318393058

Andel av tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten i forhold til antall kommunale planer som fylkeskommunen har gitt uttalelse til.

ID : 1075466458437708

Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt.

ID : 1075466615416532

Fotnote

Registreringer gjennomføres ikke alltid i samme år som planene mottas, men over flere år vil dette forholdet ha riktig størrelsesorden

Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner.

ID : 1075466770439027

Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10.

ID : 1075467449444786

Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år

ID : K1234437078P2756

Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt.

ID : K1234437295P2790

 

Kontakt