343157
343157
friartikkel
2018-03-09T16:02:00.000Z
no

Barnehager nøkkeltall (K) - Tabell 06808

Publisert:

C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall

ID: KS95194000717112

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98403883713688

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til barnehagesektoren(funksjonene 201 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") i prosent av kommunekonsernets totale netto driftsutgifter. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. 
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunekonsernets totale netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjonene 201, 211 og 221)/(Kommunens samlede netto driftsutgifter)*100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), funksjonene 201, 211 og 221. 
Nevner = Kommunens samlede netto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), alle tjeneste funksjoner. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern

ID : KS95194000717105

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til barnehagesektoren(funksjonene 201 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") per innbygger. 
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger = (Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221)/(Antall innbyggere i kommunen)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), funksjonene 201, 211 og 221. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen per 01.01. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

- herav avskrivninger (i prosent), konsern

ID : KS95194000717104

Informasjon

Indikatoren viser hvor mye av kommunens utgifter som gjelder avskrivninger på barnehagesektoren. 
Teller = Avskrivninger i barnehager (kontoklasse 1 og 3, art 590, funksjon 201, 211 og 221). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen per 01.01. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern

ID : KS99113258606641

Informasjon

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger = (Brutto investeringsutgifter til funksjon 201, 211, 221)/(Folkemengde i alt per 01.01.)*1000 
Teller=Brutto investeringsutgifter for barnehagesektoren (kontoklasse 0 og 4, artene (010-500) - 690 - 790), funksjonene 201 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss". Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern

ID : KS95194000717103

Informasjon

Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(Antall innbyggere 1-5 år)*1000. 
Teller = Netto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene (600-895) - art 728], funksjonene 201, 211 og 221. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 1-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

ID : 1013782449265638

Informasjon

Andel barn 1-5 år med barnehageplass = (Antall barn 1-5 år i barnehage)/(antall innbyggere 1-5 år)*100 
Teller = Antall barn 1- 5 år med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 1-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 0-5 år med barnehageplass

ID : 95194000717099

Informasjon

Andel barn 0-5 år med barnehageplass = (Antall barn 0-5 år i barnehage)/(antall innbyggere 0-5 år)*100 
Teller = Antall barn 0- 5 år med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 0-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år

ID : 95194000717092

Informasjon

Andel barn 0 år med barnehageplass = (Antall barn 0 år i barnehage)/(antall innbyggere 0 år)*100 
Teller = Antall barn 0 år med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 0 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år

ID : 95194000717091

Informasjon

Andel barn 1-2 år med barnehageplass = (Antall barn 1-2 år i barnehage)/(antall innbyggere 1-2 år)*100 
Teller = Antall barn 1-2 år med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 1-2 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år

ID : 95194000717090

Informasjon

Andel barn 3-5 år med barnehageplass = (Antall barn 3-5 år i barnehage)/(antall innbyggere 3-5 år)*100 
Teller = Antall barn 3-5 år med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 3-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år

ID : 1013781799265027

Informasjon

Andel plasser i åpen barnehage = (Plasser i åpen barnehage)/(antall innbyggere 0-5 år) * 100 
Teller = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private åpne barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert i "Barn med barnehageplass". Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.
Nevner = Antall innbyggere 0-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage

ID : 1016092975238174

Informasjon

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage = (Antall barn i kommunale barnehager / antall barn i barnehage)*100. 
Teller = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke

ID : 95194000717086

Informasjon

Andel brukere med barnehageplass med oppholdstid 33 timer eller mer per uke = (Antall brukere med oppholdstid 33 timer eller mer) / (antall brukere totalt)*100 
Teller = Antall barn med avtalt oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke

ID : 95194000717084

Informasjon

Andel brukere med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke = (Antall brukere med oppholdstid 32 timer eller mindre) / (antall brukere totalt)*100 
Teller = Antall barn med avtalt oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år

ID : 95194000717082

Informasjon

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år = (Antall barn med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk) / (antall innvandrerbarn 0-5 år)*100 
Teller = Antall barn i barnehage med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12. Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år

ID : K1267622105P13366

Informasjon

Andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år = (Antall barn 1- 5 år med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk) / (antall innvandrerbarn 1-5 år)*100 
Teller = Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. Minoritetsspråklige barn i denne sammenheng er barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. 
Nevner = Antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12. Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land

ID : K1298474642P28211

Informasjon

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land = (Antall barn med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk) / (antall innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land)*100 
Teller = Antall barn i barnehage med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12. ekskl. barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land

ID : K1298474761P28251

Informasjon

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land = (Antall barn med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk) / (antall innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land)*100 
Teller = Antall barn 1-5 år i barnehage med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12. ekskl. barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass

ID : 99224165931931

Informasjon

Barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i prosent av alle barn med barnehageplass = (Antall barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass) / (Antall barn i alt med barnehageplass)* 100. 
Teller = Antall barn i barnehage med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år

ID : 95194000717089

Informasjon

Andel brukere 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år = (Antall brukere 0 år i kommunale barnehager) / (antall innbyggere 0 år) * 100 
Teller = Antall barn 0 år i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 0 år per 01.01. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år

ID : 95194000717088

Informasjon

Andel brukere 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år = (Antall brukere 1-2 år i kommunale barnehager) / (antall innbyggere 1-2 år) * 100 
Teller = Antall barn 1-2 år i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 1-2 år per 01.01. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år

ID : 95194000717087

Informasjon

Andel brukere 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år = (Antall brukere 3-5 år i kommunale barnehager) / (antall innbyggere 3-5 år) * 100 
Teller = Antall barn 3-5 år i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall innbyggere 3-5 år per 01.01. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage

ID : 95194000717085

Informasjon

Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage = (Antall brukere i kommunale barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer) / (antall brukere i kommunale barnehager*100. 
Teller = Antall barn med avtalt oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunale barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage

ID : 95194000717083

Informasjon

Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage = (Antall brukere i kommunale barnehager med oppholdstid 32 timer eller mindre ) / (antall brukere i kommunale barnehager)*100. 
Teller = Antall barn med avtalt oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunale barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern

ID : KS1014385119221831

Informasjon

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager = (Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager) / (Årsverk i alt kommunale barnehager) 
Teller = Oppholdstimer i kommunale barnehager (korrigert for alder og oppholdstidskategorier). Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12." 
Nevner = Årsverk i alt i kommunale barnehager. Inkluderer alle stillingskategorier med unntak av "Andre personalressurser", Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern

ID : KS95194000717080

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner, barnehager = (Korrigerte driftsutgifter til funksjon 201+211+221) / (antall barn med barnehageplass i kommunale barnehager)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern

ID : KS98439843503914

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201+211+221) / (antall oppholdstimer)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. 
Nevner = Barn i kommunale barnehager korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Fotnote

Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern

ID : KS98439816603869

Informasjon

Øverføringer til private barnehager per korrigert oppholdstime i privatebarnehager = (art 370 på funksjon 201, 211 og 221) / (korrigerte oppholdstimer)*1000. 
Teller = Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager (art 370) for funksjonene 201 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss". Inkluderer ikke videreføring av statsstøtte. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. 
Nevner = Oppholdstimer i private barnehager (korrigert for alder og oppholdstidskategorier). Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4-6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9-16 vektes med 13 timer, 17-24 timer vektes med 21 timer, 25-32 timer vektes med 29 timer, 33-40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Fotnote

Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

ID : 1014302596484071

Informasjon

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning = (Antall ansatte med barnehagelærerutdanning)/(Antall ansatte i alt)*100 
Teller = Antall ansatte med barnehagelærerutdanning i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall ansatte menn og kvinner i alle stillingskategorier i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder

ID : K1172486222P00025325

Informasjon

Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder= (Antall ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder)/(Antall ansatte i alt)*100 
Teller = Antall ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall ansatte menn og kvinner i alle stillingskategorier i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. 
Tittel t.o.m 2015: Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel ansatte med med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder

Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

ID : 1013947357140958

Informasjon

Antall styrere med barnehagelærerutdanning + antall pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning / antall styrere + antall pedagogiske ledere i alt * 100 
Teller = Antall ansatte styrere + pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall styrere + antall pedagogiske ledere (uansett utdanning) i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. 
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. 
Fra og med 2008 utgår stillingskategorien "styrerassistenter" fra skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12. Ressurser til det som tidligere var "styrerassistent" inngår f.o.m 2008 i stillingskategorien "styrer".

Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder

ID : K1172486547P00025393

Informasjon

Antall styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder / antall styrere i alt * 100 
Teller = Antall ansatte styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall styrere (uansett utdanning) i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Tittel t.o.m. 2015:Andel styrere med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder 
Fra og med 2008 utgår stillingskategorien "styrerassistenter" fra skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12. Ressurser til det som tidligere var "styrerassistent" inngår f.o.m 2008 i stillingskategorien "styrer".

Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder

ID : K1172486986P00025489

Informasjon

Antall pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder / antall pedagogiske ledere i alt * 100 
Teller = Antall ansatte pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall pedagogiske ledere (uansett utdanning) i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Tittel t.o.m. 2015: Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder.

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene

ID : K1107940999P00032535

Informasjon

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene. Basisvirksomhet omfatter stillingskategoriene styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. 
Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager

ID : K1393435853P32133

Informasjon

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager = (Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager) / (Årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager) 
Teller = Oppholdstimer i kommunale barnehager (korrigert for alder og oppholdstidskategorier). Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Årsverk til basisvirksomhet i alt i barnehager. Inkluderer alle styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager

ID : K1393436150P32169

Informasjon

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager = (Korrigerte oppholdstimer i private barnehager) / (Årsverk til basisvirksomhet i private barnehager) 
Teller = Oppholdstimer i private barnehager (korrigert for alder og oppholdstidskategorier). Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Årsverk til basisvirksomhet i alt i barnehager. Inkluderer alle styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager

ID : K1393438721P32493

Informasjon

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager = (Korrigerte oppholdstimer i barnehager) / (Årsverk til basisvirksomhet i barnehager) 
Teller = Oppholdstimer i barnehager (korrigert for alder og oppholdstidstid). Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Årsverk til basisvirksomhet i alt i barnehager. Inkluderer alle styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern

ID : KS95194000717075

Informasjon

Prosentvis fordeling av utgifter på funksjon 201, Opphold og stimulering =(Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201 / korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201+211+221)*100 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 201. 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern

ID : KS95194000717074

Informasjon

Prosentvis fordeling av utgifter på funksjon 211, Tilrettelagte tiltak = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 211 / korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201+211+221)*100 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 211, Styrket tilbud til førskolebarn (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 211. 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Funksjon 221 - Lokaler, konsern

ID : KS95194000717073

Informasjon

Prosentvis fordeling av utgifter på funksjon 221, Lokaler = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 221 / korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201+211+221)*100 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 221, Lokaler. 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Oppholdsbetaling, konsern

ID : KS95194000717071

Informasjon

Oppholdsbetalingens andel av finansieringen for kommunale plasser = (Inntekter fra foreldrebetaling funksjon 201+211+221 / Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager)*100 
Teller = Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager (funksjon 201, 211 og 221) kontoklasse 1 og 3, art 600. 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.

Statstilskudd, konsern

ID : KS95194000717070

Informasjon

Statstilskuddets andel av finansieringen for kommunale plasser = (Statstilskudd kommunale barnehager, funksjon 201+211+221) / (Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager)*100 
Teller = Kommunens egen del av total statsstøtte som er gitt til alle barnehager i kommunen (funksjon 201, 211 og 221) kontoklasse 1 og 3, art 700. 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710,729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Dette gir en nedgang i andel statlig finansiering og en økning i andel kommunal finansiering av kommunale barnehageplasser.

Kommunale driftsmidler, konsern

ID : KS95194000717069

Informasjon

Kommunale driftsmidlers andel av finansiering for kommunale plasser = (Kommunens egenfinansiering av barnehager, funksjon 201+211+221 / Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager)*100 
Teller = Kommunens egenfinansiering av barnehager = (Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 590 - artene (690, 710, 790), funksjonene 201, 211 og 221) - (Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager (funksjon 201, 211 og 221) kontoklasse 1 og 3, art 600) - (Kommunens egen del av total statsstøtte som er gitt til alle barnehager i kommunen (funksjon 201, 211 og 221) kontoklasse 1 og 3, art 700). 
Nevner = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Dette gir en nedgang i andel statlig finansiering og en økning i andel kommunal finansiering av kommunale barnehageplasser.

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern

ID : KS95194000717067

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201 / antall korrigerte oppholdstimer)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 201. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Barn i kommunale barnehager korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Fotnote

Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager

ID : 95194000717066

Informasjon

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter) 
Teller = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Korrigert for alder: antall barn 0-2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1,5 og 4-6 åringer vektes med 1. 
Nevner = Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager. Inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager

ID : K1110525384P00021226

Informasjon

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter) 
Teller = Antall barn i private familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Korrigert for alder: antall barn 0-2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1,5 og 4-6 åringer vektes med 1. 
Nevner = Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager. Inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager

ID : K1267703134P16859

Informasjon

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager = (Brutto driftsutgifter funksjon 211 / Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager)*1000 
Teller = Brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (((010..480)+590)-690-710-729-790) funksjon 211). Data hentet fra kommuneregnskapet. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. 
Nevner = Minoritetsspråklige barn (annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk) + antall barn som er tatt opp ved prioritet eller barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager.Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.

Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager

ID : K1267704302P16950

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager = (Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 211 / Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, kommunale barnehager)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjon 211. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. 
Nevner = Minoritetsspråklige barn (annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk) + antall barn som er tatt opp ved prioritet eller barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale barnehager. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager

ID : K1267705678P17180

Informasjon

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager = (Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager Antall barn i barnehage i alt) * 100 
Teller = Minoritetsspråklige barn (annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk) + antall barn som er tatt opp ved prioritet eller barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale, statlige, fylkeskommunale og private barnehager. 
Nevner = Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. 
Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL

Fotnote

Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager

ID : K1267706258P17312

Informasjon

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager = (Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, kommunale barnehager Antall barn i barnehage i alt) * 100 
Teller = Minoritetsspråklige barn (annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk) + antall barn som er tatt opp ved prioritet eller barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale barnehager. 
Nevner = Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. 
Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL

Fotnote

Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.

Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern

ID : KS107873313567636

Informasjon

Utg. per barn som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage = Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 211 / Barn i kommunale barnehager med funksjonshemming og særlige behov som får ekstra ressurser)* 1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 211, Styrket tilbud til førskolebarn (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 211. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall barn med funksjonshemming og særlige behov i kommunale barnehager som får ekstra ressurser. 
Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager

ID : 1078753321431595

Informasjon

Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager = (Barn i komm barnehager som får ekstra ressurser pga funksjonshemming eller særlige behov/ Barn med barnehageplass i kommunale barnehager) * 100 
Teller = Barn i kommunale barnehager med funksjonshemming og særlige behov som får ekstra ressurser 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. 
Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Denne indikatoren er den samme som før 2009 ble publisert som "Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager".

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern

ID : KS95194000717060

Informasjon

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 221 / antall brukere i kommunale barnehager)*1000. 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjone 221. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)

ID : 95194000717059

Informasjon

Leke- og oppholdsareal per barn (m2) = (Godkjent leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager / antall barn i kommunale barnehager med godkjent areal) 
Teller = Godkjent leke- og oppholdsareal (m2) i kommunale barnehager. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)

ID : K1108459832P00025097

Informasjon

Leke- og oppholdsareal per barn (m2) = (Godkjent leke- og oppholdsareal i private barnehager / antall barn i private barnehager) 
Teller = Godkjent leke- og oppholdsareal (m2) i private barnehager. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn i private familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

ID : K1172647703P00002865

Informasjon

Leke- og oppholdsareal per barn (m2) = Godkjent leke- og oppholdsareal barnehager / antall barn i barnehager med godkjent areal 
Teller = Godkjent leke- og oppholdsareal (m2) i barnehager. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
Nevner = Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Fotnote

Barnehager med uoppgitt leke- og oppholdsareal er utelatt fra beregningen

Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag

ID : K1172756182P00012078

Informasjon

Antall kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd som har en åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag. Åpne barnehager er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag

ID : K1172756767P00012129

Informasjon

Antall kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd som har en åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag. Åpne barnehager er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag

ID : K1172756909P00012147

Informasjon

Antall kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd som har en åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag. Åpne barnehager er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag

ID : K1172756960P00012162

Informasjon

Antall kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd som har en åpningstid på 10 timer eller mer per dag. Åpne barnehager er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

prøve indikatør

ID : K1249909140P3672

 

Kontakt