249901
/transport-og-reiseliv/statistikker/transpsg/hvert-5-aar
249901
Mest kjøring i Oslo og Akershus
statistikk
2016-03-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
transpsg, Transport med små godsbiler, varetranport, godstransport, transportmengde, varebiler, lastebiler, egentransport, leietransport, vareslagLandtransport, Transport og reiseliv
true
Statistikken viser transport gjennomført med små godsbiler. I 2014/2015 kjørte små godsbiler 3,2 milliarder kilometer med 16 millioner tonn last fordelt på 94 millioner turer og 173 millioner leveranser.

Transport med små godsbiler2014-2015

Innhold

Publisert:

Mest kjøring i Oslo og Akershus

Hver femte kilometer med små godsbiler ble kjørt i Oslo og Akershus. En tredel av godset transporteres i og mellom de to fylkene, og 40 prosent av alle leveranser ble utført her.

Transport med små godsbiler
20082015Endring i prosent
2008 - 2015
Totalt
Kjøretøykilometer, i alt (mill. km)7 604,97 368,1-3,1
Kjøretøykilometer med last (mill. km)3 200,63 176,9-0,7
Transportmengde (mill. tonn)18,216,1-11,5
Godstransportarbeid (mill. tonnkm)836,3739,7-11,6
Turer med last (mill. turer)97,794,0-3,8
Antall leveranser (mill. leveranser)..172,9..
 
Gjennomsnitt
Kjøretøykilometer, i alt (km)16 00914 803-7,5
Gjennomsnittlig turlengde med last (km)32,833,83,0

I 2014/2015 kjørte små godsbiler totalt 7,4 milliarder kilometer og 3,2 milliarder med last. Det var mest kjøring med små godsbiler i Oslo og Akershus, fulgt av Hordaland og Rogaland. Tallene viser i alt 919 millioner kjøretøykilometer i Akershus, 704 i Oslo, 613 i Rogaland og 574 i Hordaland. Undersøkelsen gir også tall for 14 utvalgte byområder. Rundt 30 prosent av kilometerne ble kjørt i disse byområdene.

Små godsbiler utførte i alt 94 millioner turer og 173 millioner leveranser. Rogaland, Oslo og Akershus hadde alle rund ti millioner turer. Med til sammen rundt 74 millioner leveranser i Oslo og Akershus ble over 40 prosent av alle leveranser utført i disse to fylkene.

Mye brukt av håndverkere

Undersøkelsen viser at små godsbiler ble mest brukt som håndverker- eller servicebiler i 2014/2015. Håndverker- eller servicebiler utførte 59 prosent av kjørte kilometer. I 2008 var den tilsvarende andelen 49 prosent. I 2014/2015 var 24 prosent av kjøringen knyttet til private formål mot 30 prosent i 2008. Distribusjon utgjorde 11 prosent av kjørte kilometer, mens linjetransport stod for 6 prosent. I 2008 utgjorde distribusjon 13 prosent og linjetransport 8 prosent av kjøringen.

Byggeprodukter viktigste godset

Byggeprodukter utgjorde 27 prosent av varemengden som ble fraktet med små godsbiler i 2014/2015, mens maskiner og utstyr stod for 16 prosent. Næringsmidler utgjorde 9 prosent av godset, stykkgods 7 prosent, post og pakker 4 prosent og papirprodukter 2 prosent. 35 prosent av transportmengden havnet i kategorien andre typer gods. I 2008 var inndelingen i typer vareslag noe annerledes. Da utgjorde maskiner og utstyr 21 prosent, næringsmidler 7 prosent, post og pakker 4 prosent og papirprodukter 4 prosent.

Mest små varebiler

Små vare- og kombinerte biler med tillatt nyttelast under ett tonn er den viktigste kjøretøytypen av de små godsbilene. 3 av 4 av de små kjøretøyene tilhører denne gruppen. Denne kjøretøytypen utførte 74 prosent av kjøringen i alt og 67 prosent av kjøringen med last. De stod for 55 prosent av transportmengden, 55 prosent av godstransportarbeidet, 69 prosent av turene og 32 prosent av leveransene.

Uendret trafikkarbeid, nedgang i transportarbeidet

I 2014/2015 kjørte små godsbiler 3,2 milliarder kilometer med 16 millioner tonn last fordelt på 94 millioner turer. Tilsvarende tall for 2008 er 3,2 milliarder kilometer med 18 millioner tonn last fordelt på 98 millioner turer. Undersøkelsen for 2014/2015 estimerte også antallet leveranser til 173 millioner. Det samlede godstransportarbeidet gikk ned 12 prosent til rundt 740 millioner tonnkilometer sammenlignet med året 2008. Nedgangen skyldes delvis færre små lastebiler og kombinerte biler i populasjonen. Transportarbeidet i 2014/2015 var nesten 50 prosent høyere enn tall fra tilsvarende undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2003.

Små godsbiler står for en liten andel av godstransporten

Sammenligninger med tall fra lastebilundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at de små godsbilene kjørte over dobbelt så langt med last som de store lastebilene. Det finnes dessuten om lag ti ganger flere små godsbiler enn store lastebiler. Men godsmengden som ble fraktet med små godsbiler, utgjorde kun 6 prosent av den totale godsmengden transportert med norske gods- og lastebiler. Andelen til små godsbiler av det totale godstransportarbeidet på vei var 4 prosent.

Undersøkelsens populasjonÅpne og lesLukk

Populasjonen av små godsbiler i 2014/2015 bestod av 4 prosent små lastebiler, 75 prosent små vare- og kombinerte biler og 20 prosent store vare- og kombinerte biler. I 2008 var den tilsvarende fordelingen 7 prosent lastebiler, 76 prosent små vare- og kombinerte biler og 17 prosent store vare- og kombinerte biler. Små vare- og kombinerte biler har en tillatt nyttelast under ett tonn, mens store vare – og kombinerte biler og små lastebiler kan frakte inntil 3,5 tonn. Populasjonen inkluderte i 2014/2015 om lag 14 000 flere små vare- og kombinerte biler, 18 000 flere store vare- og kombinerte biler og 10 000 færre små lastebiler enn i 2008.

Oslo sentrumÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har ikke definert «Oslo sentrum» nærmere, som f.eks. innenfor Ring 1, på grunn av at det ville vært svært krevende for eierne av små godsbiler å skille mellom transport innenfor og utenfor dette området. Rapportørene kunne derfor utøve betydelig skjønn i fordelingen av sin transportaktivitet mellom Oslo samlet og «Oslo sentrum».

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB