44 prosent av norske varebiler brukes mest til privat kjøring

Publisert:

Bare 13 prosent av norske varebiler brukes hovedsakelig til godstransport. 43 prosent er håndverker- eller servicebiler, og resten brukes mest til privat kjøring. Bilene som brukes i næringsvirksomhet er i snitt nyere og kjører flere kilometer.

Det var i overkant av 500 000 små godsbiler – som i all hovedsak er varebiler – i Norge i 2018. Tall fra undersøkelsen Transport med varebiler viser at disse bilene kjørte omtrent 7 340 millioner kilometer i 2018, av disse 2 540 millioner kilometer med gods. Sist gang denne undersøkelsen ble gjennomført, i 2015, var kjørelengden omtrent den samme (7 360 millioner kilometer), mens kjørte kilometer med gods har gått ned fra 2740 millioner kilometer.

Varebilene har flere bruksområder, men kan i hovedsak deles inn i varetransport (distribusjon eller linjetransport), håndverker- eller servicebil (med eller uten frakt av gods), eller som personbil.

Hvilke biler er med i undersøkelsen Transport med varebiler?

I tillegg til varebiler omfatter undersøkelsen også lette lastebiler med nyttelast under 3 500 kg, samt kombinerte biler. Tidligere utgaver av denne undersøkelsen ble kalt Transport med små godsbiler, men de siste årene har det vært en nedgang i bestanden av kombinerte biler og lette lastebiler. Bestanden som undersøkelsen dekker består nå av omtrent 95% varebiler, og derfor fikk undersøkelsen nytt navn.

Varebilene (kjøretøygruppe 310-315 i Motorvognregisteret) utgjør omtrent 479 000 av de 507 000 bilene i bestanden. Lette lastebiler med nyttelast under 3 500 kg utgjør under 13 000 biler. Kombinerte biler (kjøretøygruppe 301) utgjør i underkant av 15 000. De kombinerte bilene er registrert i 2007 eller før, og er på vei ut av bilparken. Det er biler som er ment for å både kunne brukes som varebil og personbil, og eies stort sett av privatpersoner.

Bilene som driver varedistribusjon kjører lengst

Varebilene kjører i snitt omtrent 14 500 km i året. Bilene som brukes til distribusjonskjøring kjører lengst, med 25 600 km i året. De står for 4 prosent av bilbestanden, men hele 8 prosent av antall kjørte kilometer. I motsatt ende finner vi bilene som brukes til privatkjøring. De kjørte bare 12 200 km i snitt, og står for 37 prosent av kjørte kilometer mot 44 prosent av varebilbestanden.

Figur 1. Kjørte kilometer, etter type kjøring. 2018

Prosent
Distribusjon 8
Linjetransport 9
Håndverker m/gods 29
Håndverker u/gods 18
Privat kjøring 37

En stor andel av varebilene brukes som håndverker- eller servicebiler. Hvis man ser på kjørelengder er dette den mest vanlige bruken av varebiler. 47 prosent av antall kjørte kilometer er til dette formålet. Flertallet av håndverkerbilene frakter også noe gods i form av materialer, deler og komponenter til bruk i næringen.

Nyere varebiler er oftere brukt i næring. Distribusjonsbilene har en gjennomsnittsalder på under 6 år, mens bilene som brukes til privat kjøring er 10 år. De eldre bilene er oftere eid av privatpersoner, mens nyere biler i større grad er eid av foretak.

Kjører mye - lett lastet

Varebilene dekker et annet behov i godstransporten enn lastebilene. De er langt mer tallrike, og kjører samlet sett flere kilometer med gods. Tall fra Godstransport med lastebil viser at lastebilene bare kjører en fjerdedel så langt som de små godsbilene. Selv om en høy andel av varebilene ikke brukes til godstransport, har varebilene samlet sett også dobbelt så mange kjørte kilometer med last. Mengden gods som fraktes er – ikke overraskende – en annen historie. Varebilene frakter totalt 10,6 millioner tonn gods, mot over 250 millioner tonn gods fra lastebilene. Transportarbeidet (tonnkilometer) til varebilene er bare 3 prosent av transportarbeidet til lastebilene.

Figur 2. Transport med norske varebiler sammenlignet med lastebiler. 2018

Transportarbeid (mill. tonnkilometer) Transportlengde med gods (mill. km) Transportlengde (mill. km)
Varebiler 491 2543 7342
Lastebiler 18920 1278 1830

Mye til bygg og anlegg

Nesten halvparten av godstransporten med varebiler er produkter for bygg og anlegg, inkludert elektriker- og rørleggervarer. Av den totale godsmengden på 10,6 millioner tonn, var 42 prosent byggeprodukter. En av hovedårsakene er den store andel håndverker- og servicebiler, som i stor grad frakter byggeprodukter. Disse bilene frakter mindre gods per bil enn distribusjon- og linjetransportbilene, men står likevel for 45 prosent av den totale godsmengden.

Figur 3. Transportmengde for ulike vareslag. 2018

1000 tonn
Medisiner 16
Papirprodukter 118
Næringsmidler 617
Post og pakker 621
Maskiner og utstyr 855
Stykkgods (miks av varer) 1172
Andre typer varer 2772
Byggeprodukter 4454

 

Kontakt