Elbiler og hybrider suser fram

Publisert:

Kjøringen med elbiler og hybrider økte markert i 2018 og utgjorde noe over 14 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler.

Den sterke veksten i antall norskregistrerte elbiler og hybridbiler fortsatte i 2018. Kjørelengdene som ble tilbakelagt med disse biltypene, økte dermed også tilsvarende, viser nye tall fra statistikken Kjørelengder.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass og dieselhybrider

Figur 1. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype

2016 2017 2018
Andre drivstoff¹ 57.00 91.00 132.70
Bensin hybrid, ikke ladbar 717.50 999.70 1283.80
Bensin hybrid, ladbar 314.00 721.00 1312.20
Elektrisitet 1163.20 1652.40 2402.00
Bensin 12172.20 11498.70 10721.10
Diesel 20424.70 20443.80 20137.40

Kjøringen med norske elbiler økte med 45 prosent fra 2017 til 2018, og utgjorde alene nær 7 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt. Dette tilsvarer omtrent andelen av personbilbestanden som er registrert som elektrisk drevne.

Kjøringen med bensinhybrider økte samtidig med rundt 50 prosent, og utgjorde noe over 7 prosent av kjøringen med personbiler i alt i 2018. Denne kjøringen var omtrent helt likt fordelt mellom ladbare og ikke-ladbare bensinhybrider.

Kjøringen med dieselhybrider økte også i 2018, men denne motorteknologien står fortsatt for en svært liten andel av kjøringen i Norge.

Mindre kjøring med bensin og diesel

Den samlede kjøringen med tradisjonelle bensin- og dieseldrevne personbiler falt med henholdsvis 6,8 og 1,5 prosent fra 2017 til 2018. Dieseldrevne biler stod dermed for 56 prosent av kjøringen med personbiler i 2018, mens bensindrevne personbiler stod for nærmere 30 prosent.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass og dieselhybrider

Figur 2. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype. 2018

2018
Diesel 56.0% 20137.4
Bensin 29.8% 10721.1
Elektrisitet 6.7% 2402.0
Bensin hybrid, ladbar 3.6% 1312.2
Bensin hybrid, ikke ladbar 3.6% 1283.8
Andre drivstoff¹ 0.4% 132.7

De gjennomsnittlige kjørelengdene for bensin- og dieseldrevne biler falt begge med rundt 2 prosent fra 2017 til 2018, og var dermed nede i henholdsvis 9 000 og 14 500 kilometer per bil i året. For elbiler og bensinhybrider økte derimot de gjennomsnittlige kjørelengdene per bil til 12 200 og rundt 14 000 kilometer i 2018.

Det er flere faktorer som påvirker den gjennomsnittlige kjørelengden for ulike biltyper. Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at alderen på denne delen av bilparken blir gradvis høyere. Samtidig er gjennomsnittstallene for elbiler og hybrider påvirket av den sterke veksten i nybilsalget, som medfører at en stor andel av disse bilene ikke har vært i bruk hele året.

Samlet kjøring økte med 1,6 prosent

Norske kjøretøyer tilbakela totalt 46 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2018. Det er en økning på 1,6 prosent i den samlede kjøringen med norske personbiler, godsbiler og busser fra året før.

Figur 3. Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Store lastebiler i alt 2021.4 1888.6 1810.8 1878.4 1938.0 1932.9 1960.5 1964.1 1963.0 1997.6 2043.1
Små godsbiler i alt 7604.9 7445.2 7390.4 7382.2 7541.0 7466.6 7364.4 7265.4 7245.1 7305.9 7388.4
Busser i alt 694.2 644.9 622.6 611.0 596.9 583.1 572.1 564.3 568.5 573.3 579.4
Personbiler i alt 32713.7 32631.1 32737.3 33032.0 33876.2 33930.5 33841.1 34324.1 34848.5 35406.6 35989.1

Personbilene stod for 78 prosent av kjøringen i 2018, som er omtrent uendret fra året før. Varebiler og andre små godsbiler stod samtidig for 16 prosent av den samlede kjøringen. Mer spesialiserte «arbeidshester» som lastebiler og busser stod for henholdsvis 4,4 prosent og 1,3 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2018.

Ny modell for beregning av kjørelengder 2016-2018

En mer detaljert modell for beregning av kjørelengder ble utviklet i 2018 (se Om statistikken). Hensikten med omleggingen var å gjøre det mulig å frigi statistikk på mer detaljert nivåer enn tidligere for ulike drivstofftyper. 21. mars 2019 ble det publisert nye tall for 2018 og justerte tall for 2016 og 2017 beregnet med den nye modellen. Selv om omleggingen fra gammel til ny modell generelt sett har begrenset virkning på kjørelengdene i statistikken, vil det være noen avvik i forhold til tidligere publiserte tall for 2016 og 2017.

 

Kontakt