199393
199393
Små endringar i byggjekostnadene
statistikk
2015-06-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeksBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustadermai 2015

Innhald

Små endringar i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp 0,3 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig 0,6 prosent, mens materialkostnadene auka med 0,1 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mai 2015
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,32,5172,2
Bustader i alt, arbeidskraft0,63,0180,9
Bustader i alt, materialar0,12,5173,4
Einebustader av tre0,22,6173,4
Einebustader av tre, materialar0,12,7173,2
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,32,7173,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,12,6171,9
Bustadblokker0,22,2171,8
Bustadblokker, materialar0,12,3178,7
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Lønsstatistikk for 1. kvartal 2015 er rekna inn i byggjekostnadene for mai 2015 og er dermed hovudårsaka til kostnadsauken frå april.

Frå mai 2014 til mai 2015 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,6 og 2,2 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig respektive 2,7 og 2,3 prosent i den same perioden.