239693
239693
Lita endring i byggjekostnadene
statistikk
2016-04-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustadermars 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,4 prosent frå februar til mars i år. Materialkostnadene auka med 0,9 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mars 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,42,2174,8
Bustader i alt, arbeidskraft0,01,1181,9
Bustader i alt, materialar0,93,4177,7
Einebustader av tre0,01,8175,2
Einebustader av tre, materialar0,12,6175,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,02,1175,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,12,8174,6
Bustadblokker-0,21,6173,8
Bustadblokker, materialar0,02,5182,1

Byggjekostnadene for einebustad av tre var uendra, medan dei gjekk ned med 0,2 prosent for bustadblokk.

Frå mars 2015 til mars 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 1,8 og 1,6 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 2,6 og 2,5 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.