141131
141131
statistikk
2015-01-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderdesember 2014

Innhald

Byggjekostnadene opp 3,3 prosent

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp 3,3 prosent frå desember 2013 til desember 2014. Materialkostnadene steig med 4,0 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Desember 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,1 3,3 169,7
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 3,0 178,3
Bustader i alt, materialar 0,0 4,0 170,2
Einebustader av tre 0,0 3,6 170,7
Einebustader av tre, materialar 0,0 4,2 169,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,1 3,8 170,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,0 4,3 168,6
Bustadblokker 0,1 2,7 169,7
Bustadblokker, materialar 0,1 3,5 175,9
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Frå desember 2013 til desember 2014 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 3,6 og 2,7 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig respektive 4,2 og 3,5 prosent i den same perioden.

Byggjekostnadene for bustadblokker auka med 0,1 prosent, medan einebustader av tre var uendra frå november til desember 2014.