199399
199399
Lita endring i byggjekostnadene
statistikk
2015-08-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuli 2015

Innhald

Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp 0,1 prosent frå juni til juli i år. Materialkostnadene auka 0,2 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juli 2015
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,12,4172,4
Bustader i alt, arbeidskraft0,03,0180,9
Bustader i alt, materialar0,22,5173,9
Einebustader av tre0,12,6173,7
Einebustader av tre, materialar0,22,5173,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,12,6174,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,22,4172,3
Bustadblokker0,12,2171,9
Bustadblokker, materialar0,32,5179,3
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Frå juli 2014 til juli 2015 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,6 og 2,2 prosent. De tilsvarande materialkostnadene auka begge med 2,5 prosent i den same perioden.