199395
199395
Stabile byggjekostnader
statistikk
2015-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeksBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuni 2015

Innhald

Stabile byggjekostnader

Byggjekostnadene for bustader var uendra frå mai til juni i år. Materialkostnadene auka 0,1 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juni 2015
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,02,4172,2
Bustader i alt, arbeidskraft0,03,0180,9
Bustader i alt, materialar0,12,5173,5
Einebustader av tre0,12,5173,5
Einebustader av tre, materialar0,12,5173,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,02,6173,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,12,4172,0
Bustadblokker-0,12,1171,7
Bustadblokker, materialar0,12,3178,8
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Frå juni 2014 til juni 2015 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,5 og 2,1 prosent. De tilsvarande materialkostnadene auka med respektive 2,5 og 2,3 prosent i den same perioden.