140874
statistikk
2014-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustadermars 2014

Innhald

Inga endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars i år. Kostnadene var 2,9 prosent høgare enn i mars 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mars 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,0 2,9 165,7
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 4,2 174,7
Bustader i alt, materialar -0,1 2,1 165,0
Einebustader av tre 0,0 3,0 166,2
Einebustader av tre, materialar -0,1 2,2 164,1
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid -0,1 3,0 165,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar -0,1 2,3 162,8
Bustadblokker 0,1 2,8 166,9
Bustadblokker, materialar 0,1 2,0 171,7
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre viste inga endring, medan kostnadene for bustadblokker auka 0,1 prosent frå februar til mars i år. Byggjekostnadene for dei same bustadtypane auka høvesvis 3,0 og 2,8 prosent frå mars 2013 til mars 2014.