141170
141170
Små endringar i byggjekostnadene
statistikk
2015-02-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderjanuar 2015

Innhald

Små endringar i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp 0,3 prosent frå desember 2014 til januar 2015. Materialkostnadene steig med 0,8 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Januar 2015
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,3 3,3 170,2
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 3,0 178,3
Bustader i alt, materialar 0,8 4,2 171,5
Einebustader av tre 0,3 3,5 171,2
Einebustader av tre, materialar 0,6 4,3 170,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,4 3,8 171,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,6 4,3 169,6
Bustadblokker 0,3 2,7 170,2
Bustadblokker, materialar 0,9 3,7 177,4
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Byggjekostnadene for einebustader av tre og bustadblokker auka begge med 0,3 prosent frå desember 2014 til januar 2015.

Frå januar 2014 til januar 2015 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 3,5 og 2,7 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig respektive 4,3 og 3,7 prosent i den same perioden.