140882
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuli 2014

Innhald

Stabile byggjekostnader

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå juni til juli i år og var 3,6 prosent høgare enn i juli 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juli 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,1 3,6 168,3
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 3,9 175,7
Bustader i alt, materialar 0,2 4,1 169,6
Einebustader av tre 0,1 4,0 169,3
Einebustader av tre, materialar 0,2 4,6 169,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,1 4,3 169,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,2 4,7 168,2
Bustadblokker 0,0 2,9 168,2
Bustadblokker, materialar 0,1 3,2 175,0
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre auka 0,1 prosent, medan dei var uendra for bustadblokker frå juni til juli i år. Materialkostnadene for dei same bustadtypane steig med 0,2 og 0,1 prosent i same periode.

Frå juli 2013 til juli 2014 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med respektive 4,0 og 2,9 prosent.