141127
statistikk
2014-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderoktober 2014

Innhald

Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå september til oktober i år og var 3,4 prosent høgare enn i oktober 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Oktober 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,1 3,4 169,0
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 2,9 176,6
Bustader i alt, materialar 0,2 4,8 170,2
Einebustader av tre 0,2 3,7 170,1
Einebustader av tre, materialar 0,3 4,6 169,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,2 3,9 170,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,2 4,7 168,7
Bustadblokker 0,1 2,7 169,1
Bustadblokker, materialar 0,3 3,5 175,8
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka med 0,2 prosent og 0,1 prosent frå september til oktober i år. Materialkostnadene for dei same bustadtypane auka begge med 0,3 prosent i same periode.

Frå oktober 2013 til oktober 2014 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med respektive 3,7 og 2,7 prosent.