199405
199405
Lita endring i byggjekostnadene
statistikk
2015-11-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderoktober 2015

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå september til oktober i år og var 2,4 prosent høgare enn i oktober 2014. Materialkostnadene steig med 0,3 prosent frå september til oktober i år.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Oktober 2015
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,22,4173,0
Bustader i alt, arbeidskraft0,02,7181,3
Bustader i alt, materialar0,32,7174,8
Einebustader av tre0,22,5174,3
Einebustader av tre, materialar0,42,7174,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,32,6174,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,52,7173,2
Bustadblokker0,22,0172,5
Bustadblokker, materialar0,32,7180,5

Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka begge med 0,2 prosent frå september til oktober.

Frå oktober 2014 til oktober 2015 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,5 og 2,0 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene auka begge med 2,7 prosent i den same perioden.