140880
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderjuni 2014

Innhald

Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå mai til juni i år og var 3,6 prosent høgare enn i juni 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juni 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,1 3,6 168,1
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 3,9 175,7
Bustader i alt, materialar 0,1 4,1 169,3
Einebustader av tre 0,1 4,0 169,2
Einebustader av tre, materialar 0,2 4,6 169,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,1 4,3 169,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,2 4,7 167,9
Bustadblokker 0,1 2,9 168,2
Bustadblokker, materialar 0,1 3,3 174,8
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka begge med 0,1 prosent frå mai til juni i år. Materialkostnadene for dei same bustadtypane steig høvesvis 0,2 og 0,1 prosent i same periode.

Frå juni 2013 til juni 2014 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med respektive 4,0 og 2,9 prosent.