140886
statistikk
2014-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderseptember 2014

Innhald

Stabile byggjekostnader

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,1 prosent frå august til september i år og var 3,4 prosent høgare enn i september 2013.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
September 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,1 3,4 168,8
Bustader i alt, arbeidskraft 0,0 2,9 176,6
Bustader i alt, materialar 0,1 4,3 169,8
Einebustader av tre 0,1 3,8 169,8
Einebustader av tre, materialar 0,1 4,7 169,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,1 4,0 170,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 0,1 4,8 168,3
Bustadblokker 0,1 2,7 169,0
Bustadblokker, materialar 0,2 3,4 175,3
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka begge med 0,1 prosent frå august til september i år. Materialkostnadene for dei same bustadtypane steig 0,1 og 0,2 prosent i same periode.

Frå september 2013 til september 2014 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med respektive 3,8 og 2,7 prosent.