140884
statistikk
2014-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderaugust 2014

Innhald

Små endringar i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå juli til august i år og var 3,3 prosent høgare enn i august 2013. Arbeidskraftkostnadene steig 0,5 prosent, mens materialkostnadene var uendra i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
August 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,2 3,3 168,7
Bustader i alt, arbeidskraft 0,5 2,9 176,6
Bustader i alt, materialar 0,0 4,2 169,6
Einebustader av tre 0,2 3,7 169,7
Einebustader av tre, materialar 0,0 4,7 169,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,2 4,0 169,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar -0,1 4,7 168,1
Bustadblokker 0,4 2,6 168,8
Bustadblokker, materialar 0,0 3,2 175,0
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Endring frå same månaden året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre auka 0,2 prosent, medan bustadblokker auka med 0,4 prosent frå juli til august i år. Lønnsstatistikk for 2. kvartal 2014 er rekna inn i byggjekostnadene for august, og er dermed hovudårsaka til kostnadsauken frå juli.

Frå august 2013 til august 2014 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med respektive 3,7 og 2,6 prosent.