141129
statistikk
2014-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast)Bygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustadernovember 2014

Innhald

Auke i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,4 prosent frå oktober til november i år. Arbeidskraftkostnadene steig 1,0 prosent, mens materialkostnadene var uendra i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
November 2014
Endring frå førre månad, prosent Endring frå førre år, prosent Indeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1 0,4 3,3 169,6
Bustader i alt, arbeidskraft 1,0 3,0 178,3
Bustader i alt, materialar 0,0 4,1 170,2
Einebustader av tre 0,4 3,6 170,7
Einebustader av tre, materialar -0,1 4,4 169,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 0,3 3,8 170,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar -0,1 4,4 168,6
Bustadblokker 0,3 2,7 169,6
Bustadblokker, materialar 0,0 3,5 175,8
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100
Figur 1. Byggjekostnadsindeks for bustader. Prosentvis endring frå same månad året førFigur 2. Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindekser for trelast, betong og armeringsstål. 2005=100

Kostnadene for bygging av einebustader av tre auka med 0,4 prosent, medan bustadblokker auka med 0,3 prosent frå oktober til november i år. Lønnsstatistikk for 3. kvartal 2014 er rekna inn i byggjekostnadene for november, og er dermed hovudårsaka til kostnadsauken frå oktober.

Byggjekostnadene for bustader i alt var 3,3 prosent høgare i november 2014 enn i november 2013. Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker steig med respektive 3,6 og 2,7 prosent.