Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen

08335: StatRes. Utgifter og årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde (avslutta serie) 2006 - 2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 9

tjenesteområde

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statsforvaltningen i alt , Helse og sosiale tjenester , ¬ Spesialisthelsetjenesten i alt ,

Valgt 0 av totalt 314

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)

Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2.

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)

Årsverkstallet for delområdene Spesialisthelsetjenesten, Statlig barnevern og Sosiale tjenester ellers er prikket i 2006 og 2007, men inngår i tallet for hovedtjenesteområdet Helse og sosiale tjenester og i tallet for statsforvaltningen i alt. Det skyldes at barnevernet og familievernet i BUFetat ikke kan skilles fra hverandre i årsverkstallene før 2008, og at SSB ikke publiserer registerbaserte årsverkstall for spesialisthelsetjenesten før 2008. Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene Forsvar ellers, Forsvaret, offentlig orden og trygghet og statsforvaltningen totalt. Førstegangstjeneste og siviltjeneste inngår i sysselsettingstallene først fra 2009. Førstegangstjeneste inngår da i Forsvaret, og siviltjeneste i Annet i Offentlig orden og trygghet ellers. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)

Under Forsvaret i 2009-2011 er det publisert for lave tall på årsverk i førstegangstjeneste og befalskole, mens disse gruppene var ekskludert i 2006-2008. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall årsverk, hvor det antas at omfanget av lange fravær var prosentvis det samme som i 2012. Korrekt nivå for Forsvaret var 25 300 årsverk i 2006, 25 800 i 2007, 26 100 i 2008, 26 500 i 2009, 26 300 i 2010 og 27 300 i 2011. Tilsvarende er det laget nye estimater for Forvar, offentlig orden og trygghet i alt i 2006 (46 800 årsverk), 2007 (47 700), 2008 (48 400), 2009 og 2010 (49 700 begge år) og 2011 (51 300), og for Statsforvaltningen i alt i 2006 (215 200 årsverk), 2007 (218 100), 2008 (220 400), 2009 (226 700), 2010 (229 100) og 2011 (235 000).

statistikkvariabel: Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk) , år: 2012

Årsverkstallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk) , år: 2006

Årsverkstallet for Statistisk sentralbyrå i delområde 5.3 er for høyt i 2006 og 2007. Det skyldes at det har vært rapportert for lang arbeidstid for intervjuerne før 2008.

statistikkvariabel: Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk) , år: 2007

Årsverkstallet for Statistisk sentralbyrå i delområde 5.3 er for høyt i 2006 og 2007. Det skyldes at det har vært rapportert for lang arbeidstid for intervjuerne før 2008.

Brukerveiledning for statistikkbanken