Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen

08333: StatRes. NAV. Resultater. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt) , Mottakere av sykepenger (per 30.juni) , Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Mottakere av uførepensjon

Tallene for 2008 er per november.