Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08333: StatRes. NAV. Resultater. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2013

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
09.12.2014 10:00
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt):
personer
Mottakere av sykepenger (per 30.juni):
personer
Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember):
personer
Mottakere av attføringspenger:
personer
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad:
personer
Mottakere av foreløpig uførestønad:
personer
Mottakere av uførepensjon:
personer
Alderspensjonister:
personer
Mottakere av avtalefestet pensjon (AFP):
personer
Personer med supplerende stønad:
personer
Mottakere av grunnstønad:
personer
Mottakere av hjelpestønad:
personer
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (i desember):
personer
Mottakere av arbeidsavklaringspenger med oppfølgingsvedtak:
personer
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt):
31.12.
Mottakere av sykepenger (per 30.juni):
30.06.
Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember):
30.12.
Mottakere av attføringspenger:
31.12.
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad:
31.12.
Mottakere av foreløpig uførestønad:
31.12.
Mottakere av uførepensjon:
31.12.
Alderspensjonister:
31.12.
Mottakere av avtalefestet pensjon (AFP):
31.12.
Personer med supplerende stønad:
31.12.
Mottakere av grunnstønad:
31.12.
Mottakere av hjelpestønad:
31.12.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (i desember):
31.12.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger med oppfølgingsvedtak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt) , Mottakere av sykepenger (per 30.juni) , Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Mottakere av uførepensjon

Tallene for 2008 er per november.