Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07749: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, miljø (avslutta serie) 2006 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn):
1 000 tonn
Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn):
tonn
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall personer utsatt for over 40 dB innendørs støy fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
spi
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
steder
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn):
31.12.
Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn):
31.12.
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Antall personer utsatt for over 40 dB innendørs støy fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
31.12.
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
31.12.
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn) , Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn) , Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. MMed unntak for utslipp av klimagasser og nitrogenoksider er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.