Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen

07534: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt) , Mottakere av sykepenger (per 30.juni) , Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Mottakere av foreløpig uførestønad

Tallene for 2008 er per november.

Mottakere av uførepensjon

Tallene for 2008 er per november.

Gjenlevende ektefeller med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad

Tall for 2008 mangler foreløpig.