Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

05278: Fangst, etter fiskeslag (avslutta serie) 1977 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 42

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sild , Brisling , Kolmule ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter berre fangst som er levert av norske fartøy. 0 kan være 0,0 eller mindre enn 0,5 av den brukte eininga. Revisjon av tala for 2000-2007 har ført til endringar av tidlegare publiserte tal. Kjelde: Fiskeridirektoratet

år

2018

2012: Fangstverdien for ål gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.
Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.