Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Avslutta tidsserier
07076: Arbeidsinnsats i skogbruket (timar) (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05409: Arbeidsinnsats i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07074: Avverking for sal (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05410: Arbeidsinnsats i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark, etter storleiksklasser (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07310: Bruttoinntekt frå tilleggsnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05396: Arbeidsinnsats i skogbruket (timar) (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07077: Skogareal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05397: Arbeidsinnsats i skogbruket, etter storleiksklasser (timar) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
07075: Skogareal som blei planta eller tilsådd (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05338: Avverking for sal, etter hogstmetode (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
07080: Økonomisk drivverdig areal i prosent av produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 2007 2007 - 2007
05343: Avverking for sal, etter kven som utførte hogsten (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05342: Avverking for sal, etter kven som utførte terrengtransporten (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05340: Avverking for sal, etter terrengtransport (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05411: Bruttoinntekt i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05412: Bruttoinntekt i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark, etter storleiksklasser (1 000 kr) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05348: Driftskostnader per m³ (kr) (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05302: Eigedomar, etter alder på skogeigar (avslutta serie) 1979 - 2003
05293: Eigedomar, etter storleiken på produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 1979 - 2003
05304: Gjennomsnittleg salsavverking (m³) (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05349: Hogstflater, etter hogsttype (dekar) (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05633: Praktisk skogsarbeid (timar), etter produktivt skogareal (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05632: Praktisk skogsarbeid (timar) (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05291: Produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 1979 - 2003
05651: Produktivt skogareal som ligg ein annan stad enn skogeigaren bur (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05401: Skogareal der det er utført ungskogpleie eller gjenvekstpleie (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05400: Skogareal der det er utført ungskogpleie eller gjenvekstpleie, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003
05399: Skogareal planta eller tilsådd (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05398: Skogareal, planta eller tilsådd, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003
05339: Skogbruksplan (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
05346: Skogbruksplan, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003
05630: Skogeigedomar, etter skogeigarens kjønn og utdanning (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05631: Skogeigedomar, etter skogeigarens kjønn og utdanning og storleiken på produktivt skogareal (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05344: Økonomisk drivverdig areal i prosent av produktivt skogareal (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken