Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014
07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2014
09447: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. helseforetakenes egenproduksjon, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 2006 - 2016
Avslutta tidsserier
07400: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Egenproduksjon, etter helseforetak (avslutta serie) 2006 - 2010
07436: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester. Behandling i somatiske sykehus, etter hoveddiagnosegrupper (ICD-10) og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2010
08788: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Resultater. Ventetider, gjennomsnitt, median, 90-persentil og fristbrudd, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2012
08226: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng ekskl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
08227: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) 2010 - 2011
08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2012
07401: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Relaterte indikatorer. Perinatal dødelighet, etter helseregion (døde per 1 000 fødte) (avslutta serie) 2005 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken