251347
251347
Små endringer i byggjekostnadene
statistikk
2016-09-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderaugust 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Små endringer i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå juli til august i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,4 prosent medan materialkostnadene auka med 0,1 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
August 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,23,0177,7
Bustader i alt, arbeidskraft0,41,4183,8
Bustader i alt, materialar0,14,3181,4
Einebustader av tre0,22,5178,3
Einebustader av tre, materialar0,13,4179,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,22,6178,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,13,4178,3
Bustadblokker0,22,6176,5
Bustadblokker, materialar0,13,3185,5

Byggjekostnadene for både einebustad av tre og bustadblokk auka med 0,2 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig begge med 0,1 prosent i den same perioden. Lønnsstatistikken for 2. kvartal 2016 er rekna inn i byggjekostnadene for august 2016.

Frå august 2015 til august 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,5 og 2,6 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,4 og 3,3 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.