Næringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

Alle undersøkelser foretak

Vis kun undersøkelser som pågår

 • A

 • Ikke aktiv

  Ambulansetjenester

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0595

  Formålet med innrapporteringen er å utarbeide offisiell statistikk om kapasitet og aktiviteter for ambulansetjenester. Ambulansetjenesten inngår i den helhetlige statistikken for spesialisthelsetjenesten.

 • Ikke aktiv

  Arbeidskraftkostnader

  Måleperiode: hvert 4. år

  Skjemanummer: RA-0352

  Undersøkelsen skal gi en oversikt over foretakenes totale kostnader ved å ha ansatte.

 • Ikke aktiv

  Avfall fra industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet

  Måleperiode: hvert 5. år

  Skjemanummer: RA-0524

  Industrien genererer om lag en fjerdedel av de kjente avfallsmengdene i Norge. Det er derfor viktig å følge utviklingen av avfallsmengder og avfallshåndtering i industrien. Statistikken gir dessuten et vesentlig bidrag til datagrunnlaget i Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt avfallsregnskap for Norge og til SSBs forpliktelser til internasjonal rapportering.

 • Pågår

  Avfall fra tjenesteytende næringer

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0649

  Statistisk sentralbyrå (SSB) ber om opplysninger om avfallsmengder som er mottatt fra næringslivet. Næringslivet er en betydelig bidragsyter til Norges avfallsmengder. Kartlegging av disse mengdene er viktig i forhold til Avfallsregnskapet for Norge som videre benyttes i internasjonal rapportering.

 • B

 • Ikke aktiv

  Bakgrunnsdata for undersøkelsene Godstransport med norske lastebiler og Varebilundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0774

  Informasjon fra leasingselskaper om leasingtakere for lastebiler, trekkbiler og varebiler, er viktige bakgrunnsdata for lastebilundersøkelsen og varebilundersøkelsen.

  Formålet med lastebilundersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk om lastebilnæringen og belyse norske lastebilers transportaktivitet i Norge og utlandet. Statistikken gir også grunnlag for å analysere utviklingen i konkurranseflater mellom de ulike transportformene. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for offentlige myndigheter og næringen selv i planlegging av infrastruktur for transportformål.

 • Pågår

  Betalingsformidling: Andre opplysninger om betalingsformidling

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0629

  Opplysningene i rapport 1 A til 1 C, rapport 3 A og 3 B, samt rapport 4 A og 4B skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn.

 • Pågår

  Betalingsformidling: Internasjonale kort

  Måleperiode: årlig / kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0551

  Opplysningene i rapport 2 A og 2 B skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Opplysningene i rapport 2 C skal benyttes til analyser av husholdningers økonomiske forbindelser med utlandet i det kvartalsvise og årlige utenriksregnskapet for Norge. De vil også bli benyttet som grunnlag for rapportering til Norges Banks makroindikatorer, internasjonal rapportering til Det internasjonale Pengefondet (IMF), EUs statistiske kontor (EUROSTAT), FN og Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

 • Pågår

  Betalingsformidling: Priser på grensekryssende betalinger

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0658

  Opplysningene i RA-0658 Priser på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av skjemaet gjennom Altinn.

 • D

 • Pågår

  Driftskostnader og -inntekter i olje- og gassutvinning

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0756

  Formålet med undersøkelsen er å innhente datagrunnlag for å måle den økonomiske aktiviteten i næringene. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet.

 • E

 • Pågår

  Egenmeldt sykefravær

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0182

 • Pågår

  Elektrisitetspriser, kvartalsvis

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0482 RA-0483

  Statistikken viser et tverrsnitt av prisene i kraftmarkedet, gir opplysninger om den faktiske prisutviklingen. Opplysningene benyttes også i nasjonalregnskapet og produsentprisindeksen. I tillegg kan statistikken benyttes i ulike analyser av kraftmarkedet.

 • Ikke aktiv

  Energibruk i industrien

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0439-E1

  Formålet med undersøkelsen er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverk. Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet, ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i SSB er statistikken viktig som grunnlag for nasjonalregnskapet, energiregnskapet, energibalansen og utslippsregnskapet.

 • Pågår

  Energivarer brukt som råstoff

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0776

  Skjemaet er et supplement til Statistisk sentralbyrås årlige skjema for energi brukt som brensel i industrien (RA-0439). Tallene brukes i den årlige energibalansen for Norge og i utslippsberegninger. Både energibalansen og utslippsstatistikk er viktig informasjon blant annet ved energiplanlegging, energi- og miljøanalyser og til internasjonal rapportering.

 • F

 • Pågår

  Fellesrapportering månedlig detaljomsetning

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0735

 • Ikke aktiv

  Finansiering av politiske partier

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0604

  På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statistisk sentralbyrå (SSB) alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene om å rapportere inntektsopplysninger, kostander og balansetall for 2015. Formålet med rapporteringen er å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirkning av korrupsjon ved åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, jf. partiloven § 1.

 • Ikke aktiv

  Fjernvarme- og fjernkjøling

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0232

  Formålet med statistikken er å følge utviklingen i tilgang og bruk av fjernvarme og fjernkjøling.

 • Pågår

  Flybevegelse på lufthavn

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0647

 • Pågår

  Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT)

  Måleperiode: kvartalsvis / årlig

  Skjemanummer: RA-0693, RA-0695, RA-0694

  FORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter vedrørende FORT. Oppgavene fra rapporteringsenhetene danner grunnlag for det løpende tilsyn med norske forsikringsforetak. Videre er rapporteringen et beslutningsunderlag for penge- og kredittpolitikken. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk, utgjør en sentral del av kredittmarkedsstatistikken og nyttes ved internasjonal rapportering.

 • Ikke aktiv

  Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0479

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge næringslivets FoU-aktivitet. Tallene gir myndighetene et viktig informasjonsgrunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og forskningspolitikk.

  Statistikken er i stor grad utformet med bakgrunn i internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU og inngår også i internasjonale sammenligninger. I følge EØS-avtalen er Norge pålagt å rapportere resultater fra undersøkelsen til EUs statistiske kontor, Eurostat.

   

 • G

 • Pågår

  Godstransport med norske lastebiler

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0485

 • Pågår

  Godstransport på kysten - kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0722, RA-0723

  Undersøkelsen innhenter data for statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken skal beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet. I undersøkelsen bes det derfor om at godsomslaget på ethvert laste-/lossested angis med opprinnelse/destinasjon og vareslag. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • Ikke aktiv

  Godstransport på kysten - årlig

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0438

  Undersøkelsen er etablert for å innhente data til statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken er gjennom EØS-avtalen en del av Norges forpliktelser overfor EU, og alle land i EU utarbeider tilsvarende statstikk. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • H

 • Pågår

  Hagebruksundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0571

 • I

 • Pågår

  IKT-bruk i næringslivet

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0419

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av IKT og elektronisk handel i næringslivet. Undersøkelsen er basert på internasjonalt samarbeid, og gir resultater som er internasjonalt sammenlignbare. Produsert statistikk brukes blant annet som indikatorer av EU og norske myndigheter.

 • Ikke aktiv

  Innovasjon (nyskaping) i næringslivet

  Måleperiode: hvert 2. år

  Skjemanummer: RA-0708

 • Pågår

  Internasjonal sourcing

  Måleperiode: hvert 3. år

  Skjemanummer: RA-0785

 • Pågår

  Internettmålingen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0652

 • Pågår

  Investeringer for detaljhandel, kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0707

  Formålet med undersøkelsen er å utarbeide indeks over kvartalsvise investeringer i detaljhandelen, som er viktig for å forstå konjunkturutviklingen. Viktige brukere av statistikken er nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, andre offentlige etater, banker og politiske organisasjoner.

 • K

 • Pågår

  Kollektivtransport

  Skjemanummer: RA-0758, Ra-0759, RA-0760, Ra-0761, RA-0762, RA-0763, RA-0764, RA-0770, RA-0771, RA-0772

  Formålet med undersøkelsen er å gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten både for lokale og sentrale myndigheter, næringen selv og kollektivplanleggere. Statistikken skal være enkel og omfatte noen få sentrale indikatorer. Den skal belyse omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet til nytte for alle brukergrupper.

 • Pågår

  Konjunkturbarometeret

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-KONJ

  Formålet med undersøkelsen er å gi et bilde av konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge bedriftsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Det er viktig at den som besvarer undersøkelsen sitter i ledelsen, eller har god kjennskap til bedriftens løpende virksomhet - i vid forstand.

 • Pågår

  Kostnadsindeks for buss

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0752, RA-0786, RA-0787

  Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk over kostnadsutviklingen i næringen, statistikken benyttes av aktører innen busstransportmarkedet i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter og regulering av kontraktsbeløp.

 • Ikke aktiv

  Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Måleperiode: månedlig

  Formålet med statistikken er å beskrive utviklingen i kostnadene knyttet til drift av ulike lastebiltyper. Utviklingen av indeksen ble gjort i 1997. Siden januar 1998 har det vært løpende drift av månedlige lastebilkostnadsindekser for ti kjøretøygrupper og åtte kostnadsarter.

 • L

 • Pågår

  Landbruksundersøkelsen 2018

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0700

 • Pågår

  Ledige stillinger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0678

 • M

 • Ikke aktiv

  Miljøvernutgifter for mottaks- og prosesseringsanlegg på land

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0672

  Formålet med undersøkelsen er å framskaffe en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri og olje- og gassvirksomhet. Dette er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter, det vil si utgifter knyttet til tiltak og aktiviteter som har som hovedformål å forebygge, redusere eller behandle forurensning eller andre skader på det ytre miljøet.

 • Ikke aktiv

  Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0673

  Formålet med undersøkelsen er å framskaffe en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri og olje- og gassvirksomhet. Dette er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter, det vil si utgifter knyttet til tiltak og aktiviteter som har som hovedformål å forebygge, redusere eller behandle forurensning eller andre skader på det ytre miljøet.

 • Ikke aktiv

  Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0514

  Formålet med undersøkelsen er å gi grunnlag for å formidle informasjon om investeringer og driftsutgifter til miljøvern. Miljøvernutgifter er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter, det vil si utgifter knyttet til tiltak og aktiviteter som har som hovedformål å forebygge, redusere eller behandle forurensning eller andre skader på det ytre miljøet.

 • Pågår

  Månedlig omsetning for detaljhandel

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0187

 • N

 • Pågår

  Nye eneboliger, standard og pris

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

  Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelse om standard og pris på nye eneboliger sendes ut hvert kvartal. Formålet med undersøkelsen er å måle prisforandringer for oppføring av nye eneboliger.

  Vi ønsker å måle en generell prisutvikling og må derfor ta høyde for at det bygges eneboliger av ulik størrelse og kvalitet fra en periode til en annen. Vi må derfor vite noe om sentrale kvalitetsaspekter for boligen i tillegg til kostnaden for eneboligen og ønsker derfor svar på spørsmål om:

 • Pågår

  Nye flerboliger, pris

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0701

  Prisopplysningene skal brukes til å utarbeide en kvartalsvis prisindeks for nye boliger. Indeksen skal vise salgsprisutviklingen for nye boliger til sluttbruker/konsument.

 • Ikke aktiv

  Næringsundersøkelse for Svalbard

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0657

  Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk for ulike næringer for hele landet, inkludert Svalbard. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet, og er nødvendig for nasjonalregnskapet. Videre vil dataene bli brukt til analyse, herunder til den lokale Samfunns- og næringsanalysen.

   

 • O

 • Pågår

  OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0749

  Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2016 (OKI) brukes til å hente inn opplysninger som danner grunnlaget for den årlige strukturstatistikken. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk som belyser den økonomiske aktiviteten i ulike næringer.

 • Pågår

  Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

  Måleperiode: månedlig / årlig / kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0693, RA-0694, RA-0695, RA-0696, RA-0697, RA-0698, RA-0699

  Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. 

 • Pågår

  Omsetning

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0375

 • Pågår

  Opplysninger om investeringer i utlandet for regnskapsåret 2016

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0638

  Formålet med innrapporteringen er å lage statistikkene «Norske direkteinvesteringer i utlandet» og «Norskkontrollerte foretaks aktivitet i utlandet». Statistisk sentralbyrå er, gjennom blant annet EØS- avtaler, pålagt å innhente opplysningene og utarbeide disse statistikkene.

 • Pågår

  Ordretilgang og -beholdning

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0331

 • Pågår

  Ordretilgang og -reserve i bygg og anlegg

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-1506

 • Pågår

  Overnattinger

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0297 Hotell, RA-0307 Camping, RA-0366 Hyttegrend og Vandrerhjem

 • P

 • Ikke aktiv

  Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT)

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0645

  PORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter og korreksjonsformular vedrørende PORT. Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsyn med pensjonskasser. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk og internasjonal rapportering om pensjonskasser. Videre inngår rapporteringen ved utarbeiding av Norges nasjonal- og utenriksregnskap som igjen er beslutningsunderlag for den økonomiske politikken.

 • Pågår

  Plantevern på friland

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0475

 • Ikke aktiv

  Plantevernmidler i veksthus

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0659

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om bruk av plantevernmidler i 2015. Formålet med undersøkelsen er å skaffe data om den faktiske bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus. Slike data er nyttige i forbindelse med godkjenning av preparater og stoffer, ved beregning av eksponering og risikovurdering og mer generelt til forskning og veiledning.

 • Pågår

  Potet- og grovfôravlinger

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0433

 • Pågår

  Pris for rengjøringsvirksomhet

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0555-1

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor rengjøringsvirksomhet. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet. 

 • Pågår

  Pris på arkitekttjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0358

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Pågår

  Pris på bedriftsrådgivning

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0620

 • Pågår

  Pris på byggevarer til bolig

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0530

 • Pågår

  Pris på ingeniørtjenester i bygge- og anleggsvirksomhet

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0663

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Ikke aktiv

  Pris på juridisk tjenesteyting

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0554-1 og RA-0554-2b

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor juridisk tjenesteyting. Vi vil understreke at indeksen bare sier noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Pågår

  Pris på lagringstjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0612

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet.

   
 • Pågår

  Pris på regnskap og bokføringstjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0725

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan oog for næringslivet.

 • Pågår

  Pris på reklameformidlingsprodukter

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0635-1

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Pågår

  Pris på revisjonstjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0630

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Pågår

  Pris på teknisk prøving og analyse

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0684

 • Pågår

  Pris på utarbeiding av reklame

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0634

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring - både på det politiske plan og for næringslivet.

 • Pågår

  Priser for IT-tjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0608

 • Pågår

  Priser på engrosvarer

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0519

 • Pågår

  Priser på materialer til anleggsarbeid

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0530-KV

  Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvise byggekostnadsindekser for anlegg og innhenter priser fra et utvalg av bedrifter. Indeksene er av stor samfunnsmessig betydning og er et viktig hjelpemiddel i prisforhandlinger mellom entreprenører og byggherrer.

 • Pågår

  Priser på varer og tjenester til privatpersoner - Konsumprisindeksen

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0484

 • Pågår

  Prisindeks for distribusjonsvirksomhet, kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0655

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for ulike tjenester innenfor næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet.

 • Pågår

  Prisindeks for godstransport på vei, kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0529

  Formålet med undersøkelsen er å vise prisutviklingen for tjenester innenfor næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet.

   

 • Pågår

  Prisindeks for lasting og lossing i havn

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0656

 • Pågår

  Prisstatistikk ved salg til norsk marked, eksport og import

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-2900

 • Pågår

  Produksjon og omsetning

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0335

 • Pågår

  Produksjon og omsetning – årsskjema

  Skjemanummer: RA-0335A

 • Pågår

  Produsentprisindeks for lufttransport med passasjerer

  Måleperiode: månedlig / kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0613-1, RA-0613-2

  Undersøkelsen er begrunnet i behovet for å beregne en produsentprisindeks for næringshovedgruppen lufttransport med passasjerer. Indeksen frigis som del av statistikken 'Prisindekser for transport og lagring'.

 • R

 • Ikke aktiv

  Regnskapsstatistikk for finansielle holdingselskaper

  Måleperiode: årlig

  Oppgaveinnhentingen har sin bakgrunn i at SSB, i tråd med internasjonale anbefalinger, har som målsetting å dekke alle typer finansielle foretak i nasjonalregnskapet og i kredittmarkedsstatistikken. Dataene som samles inn vil bli benyttet til tilsyn, samt inngå i aggregert form i nasjonalregnskapet og i den løpende publiseringen av kredittmarkedsstatistikk fra SSB.

 • S

 • Pågår

  Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner

  Måleperiode: årlig

  Formålet med statistikken er å gi statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, virksomhet, aktivitet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten.

 • Ikke aktiv

  Strukturundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-1407, RA-0174, RA-0255, RA-0481, RA-0351, RA-0563, RA-1403, RA-1100, RA-1101, RA-0570

  Opplysninger til den årlige Strukturstatistikken innhentes hvert år fra foretak i Norge. For de minste virksomhetene innhentes det ikke egne opplysninger. For disse baserer Statistisk sentralbyrå statistikken på administrative opplysninger.

 • T

 • Ikke aktiv

  Tilgang, salg og eget forbruk av biogass

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0775

  Formålet med statistikken er å fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av biogass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen. Det er opplysningsplikt på undersøkelsen. Mer informasjon om hjemmelsgrunnlag og klageadgang, samt rettledning til skjema, finnes på de neste sidene.

 • Ikke aktiv

  Tilgang, salg og eget forbruk av naturgass

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0709

  Formålet med statistikken er å fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av naturgass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen. Det er opplysningsplikt på undersøkelsen. Mer informasjon om hjemmelsgrunnlag og klageadgang, samt rettledning til skjema, finnes på de neste sidene.

 • Pågår

  Timepris på reparasjon og vedlikehold av skip ved norske verft

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0677

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kostnadsutviklingen i næringen. En viktig kostnadskomponent for sjøtransportnæringen er reparasjon og vedlikehold av skip. Prisdata fra reparasjons- og vedlikeholdskontrakter vil sammen med annen informasjon være grunnlag for å utarbeide kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Indeksen er et nyttig verktøy for bransjen og for kjøpere av tjenester i næringen.

 • Pågår

  Timeverk i bygg og anlegg

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0324

 • Pågår

  Timeverk og omsetning

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0334

 • Pågår

  Timeverk og omsetning – årsskjema

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0334A

 • Ikke aktiv

  Transport med små godsbiler

  Skjemanummer: RA-0631

  Hovedformålet med undersøkelsen er å forbedre datagrunnlaget for transporten som utføres av små godsbiler (varebiler, kombinerte biler og små lastebiler).

 • U

 • Ikke aktiv

  Undersøkelse om arbeidsgiveres vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning

  Skjemanummer: RA-0784

  Formålet er å samle inn informasjon om hvordan arbeidsgivere vurdere nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning. Undersøkelsen søker å kartlegge hvordan arbeidsgivere vurderer utdanningens kvalitet og relevans, samt hvordan utdanningen passer med virksomhetens kompetansebehov.

 • Pågår

  Undersøkelse om driftsinntekter

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0293

 • Ikke aktiv

  Undersøkelse om opplæring i foretak

  Skjemanummer: RA-0706

  Formålet er å samle inn informasjon om den opplæringen som foretakene tilbyr sine ansatte. En kontinuerlig etter- og videreopplæring av arbeidstakerne er ofte nødvendig for at et foretak skal være konkurransedyktig, sikre eksisterende arbeidsplasser, og på sikt skape ny virksomhet.

 • Ikke aktiv

  Utenlandske forsikringsselskaper - regnskapsrapportering for filialer

  Måleperiode: årlig

  Regnskapsopplysningene inngår i kredittmarkedsstatistikken som en del av offisiell statistikk, nasjonalregnskapet og benyttes i internasjonal rapportering. Kredittmarkedsstatistikken generelt bidrar til et beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken. Opplysningene vil også benyttes til beregning av utligning til Finanstilsynets tilsynsutgifter

 • Pågår

  Utenrikshandel med skip

  Skjemanummer: RA-0040; RA-0041

  For å kunne lage god statistikk om Norges utenrikshandel med varer trenger Statistisk sentralbyrå (SSB) informasjon om import/eksport av skip. Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet i SSB.

 • Pågår

  Utenrikshandel med tjenester

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0692

  Formålet med undersøkelsen er å hente inn data til analyse av norske foretaks økonomiske forbindelser med utlandet. Slik informasjon om norske foretaks økonomiske samkvem med utlandet er av sentral betydning for Norges utenriksregnskap, og for å kunne møte nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser til institusjoner som Norges Bank, Eurostat, IMF, OECD og FN.

 • Pågår

  Utenriksøkonomi

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0532

 • Pågår

  Utenriksøkonomi - årlig

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0532

 • Pågår

  Utførte og planlagte investeringer

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-1601

 • V

 • Pågår

  Valutahandelstatistikk

  Valutahandelsstatistikken gir informasjon om hvilke aktører som har vært aktive i valutamarkedet og hvilken type kontrakter som er inngått. Statistikken bygger på daglige transaksjonsdata over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta fra de største bankene.

 • Ikke aktiv

  Varestrømsundersøkelsen

  Skjemanummer: RA-0744

  Hovedformålet med varestrømsundersøkelsen er å få bedre kunnskap om hvor de viktigste varestrømmene i Norge går.

 • Ikke aktiv

  Vareundersøkelse for industrien

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-1130

  Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk over vareomsetning og råvaretilgang for ulike næringer. Dette er nødvendig for Nasjonalregnskapet og er et krav ifølge EØS-avtalen. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet.

  Mange som gir opplysninger til Statistisk sentralbyrå lurer på hvorfor deres svar er viktige når virksomheten er så liten. I mange bransjer er det slik at vi får et feil bilde dersom små enheter er utelatt. Foretak som er ute av drift eller har startet opp virksomheten i 2014 må også svare. Kryss av i riktig boks på skjemaets forside, fyll ut de poster som er relevante og send inn skjema. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikklovens § 2-4.

 • Ikke aktiv

  Verdipapirer: Depotinformasjon fra verdipapirforetak

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0627-B

  Rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene til Statistisk sentralbyrå

 • Ikke aktiv

  Verdipapirer: Emisjoner av obligasjonar og sertifikat (verdipapirlån i utlandet)

  Måleperiode: månedlig

  Skjemanummer: RA-0622

  Emittenter har plikt til å levere opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet til Statistisk sentralbyrå. Opplysningene benyttes til utarbeiding av utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk.

 • Pågår

  Verdipapirer: Fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0627

  Rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene til Statistisk sentralbyrå

 • Pågår

  Verdipapirer: Regnskapsstatistikk for verdipapirfondene

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0721

  Den årlige regnskapsrapporteringen fra verdipapirfond omfatter årsregnskap i form av balanse og resultatregnskap. Samtlige forvaltningsselskaper som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet skal rapportere.

 • Ø

 • Ikke aktiv

  Økonomisk levetid og verdifall på driftsmidler

  Skjemanummer: RA-0742, RA-0743

  Statistisk sentralbyrå ber om opplysninger om økonomisk levetid og verdifall på driftsmidler.

Kontakt