246038
246038
innrapportering
2015-11-12T11:07:00.000Z
no

Pågår

Omsetning for detaljhandel, månedlig

Måleperiodemånedlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide en detaljomsetningsindeks. Detaljomsetningsindeksen er den viktigste korttidsindikatoren for utvikling av husholdningens forbruk i Norge. Viktige brukere av statistikken er nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, andre offentlige etater, banker og politiske organisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte forretning. Omsetningsbeløpene oppgis i hele 1 000 kroner og eksklusiv merverdiavgift. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven §2-4.

Opplysningsplikt

Foretakene som har virksomheter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist

Hvem skal rapportere?

Hovedkontor, kjedekontor eller ansvarlig for rapportering av den enkelte kjede som Statistisk sentralbyrå tidligere har gjort avtale med.

Rapportering via Altinn

Rapporteringen for denne undersøkelsen skjer ved hjelp av skjemaet "RA-0735 Månedlig omsetning for detaljhandel" i Altinn. Man kan enten fylle ut omsetningstallene i selve skjemaet, eller sende dem inn i form av ei semikolonseparert fil eller et Excel-regneark som legges ved som et vedlegg til skjemaet().

 

Kontakt