254346
254346
innrapportering
2016-01-29T14:19:00.000Z
no

Ikke aktiv

Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Informasjon fra leasingselskaper om leasingtakere for lastebiler og trekkbiler, er viktige bakgrunnsdata for lastebilundersøkelsen. Formålet med lastebilundersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk om lastebilnæringen og belyse norske lastebilers transportaktivitet i Norge og utlandet. Statistikken gir også grunnlag for å analysere utviklingen i konkurranseflater mellom de ulike transportformene. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for offentlige myndigheter og næringen selv i planlegging av infrastruktur for transportformål.

Hva skal rapporteres?

SSB ønsker følgende opplysninger om leasingtaker for lastebiler og trekkbiler: navn, postadresse, organisasjonsnummer, bilens registreringsnummer og leasingavtalens utløpsdato (dersom tilgjengelig).

Hvordan foregår rapporteringen?

Opplysningene sendes over internett via innrapporteringsportalen https://fx.ssb.no/. Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt i tre trinn:

 • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/. Logg inn med brukernavn og passord oppgitt i dette brevet
 • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som ønskes lastet opp til egen PC
 • Trykk på knappen «Upload» for å laste ønsket fil fra egen PC og for oversending til SSB

Fila lastes opp i Statistisk sentralbyrås systemer inne en time.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/

Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00