83327
83327
friartikkel
2012-11-16T12:11:00.000Z
no

Landbrukstelling 2010

Publisert:

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2010 en fullstendig landbrukstelling. Opprinnelig svarfrist var 20. august. Hele 80 prosent svarte før det ble satt i gang påminnelser, og etter at siste frist ble satt 1. desember, har 97,5 prosent sendt inn opplysninger. SSB er svært fornøyd med innrapporteringen og oppslutningen rundt tellingen. I tillegg er det også gjort en registerbasert telling, både for aktive jordbruksbedrifter og landbrukseiendommer.

Fullstendige tellinger har blitt gjennomført omlag hvert tiende år siden begynnelsen av 1900-tallet. Alle landbrukseiendommer og jordbruksbedrifter er omfattet av tellingen i 2010, men bare jordbruksbedriftene skulle fylle ut eget skjema.

Tellingen ble gjennomført med bakgrunn i internasjonale forpliktelser og nasjonale behov. De nasjonale behovene ble dokumentert i form av en bred brukerundersøkelse blant sentrale brukere av offisiell statistikk våren 2008.

Resultater fra Landbrukstelling 2010

Alle tabeller i Statistikkbanken fra Landbrukstelling 2010 er satt opp tematisk nedenfor slik at det skal være lettere å finne igjen aktuelle tellingsdata. Klikk på lenken for å komme direkte til tabellen du ønsker. Artikler fra tellinga er lenket opp nederst på siden. Ta gjerne kontakt med SSB dersom du ønsker andre sammenstillinger enn det som er definert i tabellene under. I lenkene til tabellene under betyr (K) at statistikken finnes på kommunenivå, (F) betyr at statistikken finnes på fylkesnivå, mens statstikken bare finnes på landsnivå der det verken er (K) eller (F).

Arbeidsinnsats

Andre næringer basert på jordbruksbedriftens ressurser (tilleggsnæringer)

Miljø

Husdyrgjødsel

Drenering

Alder på eng

Vanning

Hagebruk

Hagebruk generelt

Veksthus

Planteskoler

Frilandsareal

Strukturen i jordbruket

Jordbruksbedrifter

Jordbruksareal i drift

Husdyr

Jordleie

Brukertype, kjønn og alder

Utdanning

Landbrukseiendommer

 

Artikler fra Landbrukstelling 2010

Kontakt