117168
117168
innrapportering
2013-06-04T12:57:00.000Z
no

Pågår

Nye flerboliger, pris

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Prisopplysningene skal brukes til å utarbeide en kvartalsvis prisindeks for nye boliger. Indeksen skal vise salgsprisutviklingen for nye boliger til sluttbruker/konsument.

Bakgrunnen er ønske fra EU om å innlemme boligpriser i Harmonisert konsumprisindeks (HKPI), som brukes til internasjonale sammenlikninger av prisutviklingen. Prisindeksen vil også være en viktig indikator for boligprodusentene, finansinstitusjoner, myndighetene og andre, som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger. Statistisk sentralbyrå vil bruke indeksen som en prisindikator for deler av bygge- og anleggsnæringen i Nasjonalregnskapet .

Hvem skal rapportere?

Prisinformasjon hentes fra et utvalg store og mellomstore boligprodusenter fra medlemslisten til Boligprodusentenes forening. I tillegg er utvalget supplert med foretak som driver med salg av boliger og som tilhører følgende næringer:

41.101 - Boligbyggerlag

41.109 - Utvikling og salg av egen fast eiendom

41.200 - Oppføring av bygninger

Utvalget består av foretak som faller innefor ulike størrelseskriterier. Kriteriene er antall solgte boliger, antall boliger for salg eller foretakets omsetning.

Hva skal rapporteres?

Foretakene i utvalget skal rapportere salgspris på nye boliger (transaksjonspris ved signering av første bindende kontrakt mellom selger og kjøper), samt informasjon om ulike egenskaper ved hver solgte boligenhet i det gjeldende kvartalet.

Rapportering via Altinn

Rapporteringen for denne undersøkelsen skjer ved å legge dataene som skal rapporteres i ei semikolonseparert fil, eller Excel-regneark og sende denne fila til SSB ved hjelp av skjemaet "RA-0900 Dataoverføring til Statistisk sentralbyrå" i Altinn.

1) Les veiledning for hvordan vedleggsfilen skal lages og hvilke variabler som skal inkluderes:

Veiledning til utfylling av vedleggsfil (pdf).

2) Last ned mal for å lage vedleggsfilen: Mal for vedleggsfil (xls) eller filbeskrivelse for flatfil (pdf).

3) Send filen via www.altinn.no

Kontakt