261524
261524
innrapportering
2016-03-30T13:39:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for buss

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk over kostnadsutviklingen i næringen, statistikken benyttes av aktører innen busstransportmarkedet i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter og regulering av kontraktsbeløp.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å innhente opplysninger om priser på nye busser, gasspriser og priser på biodiesel.

Hvordan foregår rapporteringen?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Veiledning for bruk av filsluse ligger under «Dokumenter» til høyre på siden.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Meld fra om endring

Dersom foretaket har endret navn, næring (virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på http://www.brreg.no/

Se informasjon på baksiden av brevet om hjemmel for å pålegge opplysningsplikt og retten til å klage på vedtaket.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

 

 

Kontakt

  • E-post
    KBUS@ssb.no
    Telefon
    62 88 53 39