117689
117689
innrapportering
2013-06-05T13:12:00.000Z
no

Pågår

Opplysninger om investeringer i utlandet for regnskapsåret 2016

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med innrapporteringen er å lage statistikkene «Norske direkteinvesteringer i utlandet» og «Norskkontrollerte foretaks aktivitet i utlandet». Statistisk sentralbyrå er, gjennom blant annet EØS- avtaler, pålagt å innhente opplysningene og utarbeide disse statistikkene.

Hvem skal rapportere

Rapportplikten gjelder norske foretak (norske investorer) med direkte eierandeler fra og med 20 prosent i utenlandske foretak. Det skal gis opplysninger for hvert utenlandsk foretak hvor det norske foretaket har slike eierandeler, samt for alle utenlandske datterselskaper i samme konsern (se eksempelfigur). Rapporten omfatter regnskapsåret 2016. I de tilfeller hvor det er avvikende regnskapsår skal skjema fylles ut for siste avlagte regnskap i løpet av 2016.

Skjema RA-0638

Opplysningene skal rapporteres elektronisk i et Excel skjema som er bygget opp av flere arkfaner:

  • I første arkfane (Info) finnes informasjon om rapporteringen
  • I andre arkfane (Hjelp) er det en hjelpefigur som viser hvilke selskap det skal rapporteres for
  • I tredje arkfane fins kodelisten for Land
  • I fjerde arkfane fins kodelisten for Næring
  • I femte arkfane fins selve skjemaet; Norsk Investor 1mv.

Det kan rapporteres for flere norske investorer i samme skjema. I så fall skal det fylles ut en arkfane for hver norsk investor (Norsk Investor 1, Norsk Investor 2 osv.). De utenlandske foretakene som norsk investor har eierandeler i, fylles ut linje for linje nedover i arket.

Noen av opplysningene skal kun gis for datterselskaper (se Rettledning).

Innrapportering

Skjemaet skal sendes som et vedlegg via Altinn under RA-0638.

Takk for hjelpen.

Kontakt