144093
144093
innrapportering
2013-10-18T12:57:00.000Z
no

Pågår

Avfall fra tjenesteytende næringer

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) ber om opplysninger om avfallsmengder som er mottatt fra næringslivet. Næringslivet er en betydelig bidragsyter til Norges avfallsmengder. Kartlegging av disse mengdene er viktig i forhold til Avfallsregnskapet for Norge som videre benyttes i internasjonal rapportering.

Hva skal rapporteres ?

Rapporteringen skal bestå av en eller to filer. Den første er et filuttrekk fra kunderegisteret. Filuttrekket skal omfatte alle næringskunder som avfallsinnsamleren har hentet avfall fra i løpet av rapporteringåret. Den andre filen kan inneholde opplysninger om behandlingsmåte for de forskjellige avfallsfraksjonene. Dersom behandlingsopplysninger finnes på både kunde- og avfallstype-nivå, vil vi ha det. Dersom det kun finnes på avfallsstype-nivå, rapporteres dette. Dersom dere ikke behandler avfallet/avfallstyper selv, men sender dette videre til andre aktører, vil vi ha navn på disse per avfallstype. Se flere detaljer i dokumentet som heter beskrivelse av vedleggsfiler . Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Det er laget maler for de to forskjellige filtypene dere kan sende inn.

Det er en mal for kunderegister med mengde og behandlingsopplysninger (dere skal benytte denne selv om dere ikke har behandlingsopplysninger på kundenivå). Alle skal rapportere denne filen

Det er også laget en mal for behandlingsopplysninger på avfallstypenivå. Denne skal kun benyttes dersom dere ikke oppgir behandlingsopplysninger sammen med kunde/mengdedata ( i filen over)

 

Hvem skal rapportere ?

Foretak som har fått brev fra SSB om at de er trukket ut til å delta i undersøkelsen "Avfall fra tjenesteytende næringer" skal rapportere innen rapporteringsfristen. Dette gjelder foretak som samler inn avfall fra næringslivet, både generelle innsamlere og spesialinnsamlere. Med spesialinnsamlere mener vi foretak eller virksomheter som samler inn eller kjøper spesielle avfallsfraksjoner, som papir, tekstiler, metaller med mer.  

Kontakt

Lover og regler