283731
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
283731
statistikk
2017-11-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil over grensen, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med lastebil over grensen

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30,2 %

av grensetransport var med norske lastebiler 3. kvartal 2017

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
3. kvartal 2016 - 3. kvartal 20173. kvartal 2012 - 3. kvartal 2017
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
3. kvartal 2017
Alle nasjonaliteter3 352 56461,45,33,4
Norge11 013 06136,51,1-26,9
Sverige920 92477,33,85,8
Danmark202 26380,45,214,8
Finland112 19569,515,5-17,0
Polen314 05657,810,393,2
Tyskland122 69875,01,813,1
Nederland61 39080,74,139,9
Baltikum364 59566,716,787,2
Russland12 14089,2-14,8-53,3
Andre229 24269,97,566,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport1
Alle nasjonaliteterNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandPolenBaltikum12Andre
1Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport på ferge er ikke inkludert. Vekt=Bruttovekt.
2Omfatter Estland, Lativa og Litauen
Tonn
201213 301 0905 567 6803 709 720739 957561 679438 654641 378747 389894 633
201312 815 7934 800 4903 666 932750 750528 389457 888851 329828 568931 447
201413 062 8194 649 3163 727 393796 746510 790454 053943 305959 8141 021 402
201513 156 5874 444 8443 797 113774 751463 447470 2811 013 0531 094 6491 098 449
201613 281 1194 279 4863 698 511795 264425 917497 0851 122 7271 250 6041 211 525
 
1. kvartal 20163 220 7031 077 262896 643187 566107 287124 382251 235285 746290 582
2. kvartal 20163 584 0861 139 3501 022 395213 577116 988130 753301 693330 204329 126
3. kvartal 20163 183 0231 001 651887 626192 32497 175120 563284 786312 421286 477
4. kvartal 20163 293 3071 061 223891 847201 797104 467121 387285 013322 233305 340
1. kvartal 20173 419 7021 101 945945 486200 576108 184121 957294 171339 634307 749
2. kvartal 20173 500 0461 079 225958 714204 654115 485129 386331 214354 598326 770
3. kvartal 20173 352 5641 013 061920 924202 263112 195122 698314 056364 595302 772
 
Prosent
201210041,927,95,64,23,34,85,66,7
201310037,528,65,94,13,66,66,57,3
201410035,628,56,13,93,57,27,37,8
201510033,828,95,93,53,67,78,38,3
201610032,227,86,03,23,78,59,49,1
 
1. kvartal 201610033,427,85,83,33,97,88,99,0
2. kvartal 201610031,828,56,03,33,68,49,29,2
3. kvartal 201610031,527,96,03,13,88,99,89,0
4. kvartal 201610032,227,16,13,23,78,79,89,3
1. kvartal 201710032,227,65,93,23,68,69,99,0
2. kvartal 201710030,827,45,83,33,79,510,19,3
3. kvartal 201710030,227,56,03,33,79,410,99,0

Om statistikken

Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil over grensen. Tallene belyser blant annet norske bilers markedsandel i konkurranse med utenlandske godstransporter.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import av varer

Import omfatter tolldeklarerte varer ved direkte innførsel eller via tollager (før 1995 transittlager). Tolldeklarerte vareposter under 1.000 kroner og enkelte varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Eksport av varer

Eksport omfatter tolldeklarerte varer direkte fra fri omsetning og fra tollager. Tolldeklarerte varepartier under 1.000 kroner og visse varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenfor statistikken.

Standard klassifikasjoner

Varene er gruppert i henhold til den europeiske varenomenklaturen for samferdselsstatistikk, CTSE.

Land: Landlisten følger den internasjonale standarden ISO-3166. For Europa er land oppgitt, for land ellers er verdensdel oppgitt. Samme inndeling er brukt for import (opprinnelsesland og avsenderland), eksport (bestemmelsesland) og lastebilens nasjonalitet.

Mengde: Bruttovekt i tonn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Godstransport med lastebil over grensen
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Ikke relevant

Hyppighet og aktualitet

Ikke relevant

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Produksjonsdata lagres som SAS- og ASCII-format på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge de ulike lands trafikk med lastebil over grensen.

En statistikk som viste fordelingen av grensepasseringer for gods transportert på vei etter nasjonalitet på bilen ble etablert allerede i 1961. Denne statistikken bygget på månedlige oppgaver fra Tollvesenet. Denne datainnsamlingen ble avsluttet etter 2002.

I 2007 ble statistikken startet opp på nytt, og da med grunnlag i SSBs utenrikshandelsstatistikk. Det blir gitt tall tilbake til år 2000.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av transportmyndigheter og transportnæringen til transportplanlegging. Bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner er også viktige brukere. Statistikken belyser blant annet norske bilers markedsandel i konkurranse med utenlandske vogntog, og gir viktig bidrag i diskusjonene om lastebilnæringens rammevilkår.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken Utenrikshandelen med varer gir import og eksport med alle transportmidler. Der publiseres tallene i nettovekt (uten emballasje). Denne statistikken revideres fram til april året etter, mens statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra de foreløpige datafilene.

Statistikken Nasjonal og internasjonal lastebiltransport ("Lastebilundersøkelsen") er en utvalgsundersøkelse som kun dekker norskregistrerte lastebiler med nyttelast 3,5 tonn og mer og inntil 35 tonn i totalvekt. Transportmengde oppgis i bruttovekt. Gods transportert med lastebil på ferje er inkludert.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Datakilder og utvalg

De nye rutinene som ble startet opp i 2007 henter data fra SSBs utenrikshandelsstatistikk. Denne er basert på administrative oppgaver innhentet fra tollvesenet med hjemmel i tollovens paragrafer 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Det skjer en elektronisk overføring av data (innhentet ved tolldeklarasjon i Enhetsdokumentet) fra Toll- og avgiftsdirektoratet til SSB daglig (unntatt søndager). Statistikken over godstransport med lastebil over grensen er et situasjonsuttak fra utenrikshandelsstatistikkens foreløpige tall. For mer informasjon om utenrikshandelsstatistikken, se emnesiden for Utenrikshandel

I årene 1961 til 2002 ble det innhentet månedlige oppgaver fra Tollvesenet.

Totaltelling. Tolldeklarerte varepartier under 1000 kroner og visse typer av varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenom statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Se avsnitt om datakilder.

Ved tolldeklarasjoner gjennomgår data kontroller i det elektroniske tolldeklareringssystemet TVINN. Kontrollene er dels fastlagt av tollvesenet, dels kommet inn som følge av samarbeidet med Statistisk sentralbyrå.

I editeringen ved Seksjon for utenrikshandel i SSB sjekkes prosedyrekoder, varenummer, mengder, land- og transportkoder etter et system som tar sikte på å fange opp de potensielt mest alvorlige feilene i datagrunnlaget, med oppretting etter kontakt med tollsted. Transportmidlets nasjonalitet kan ikke kontrolleres, og kvaliteten på denne variabelen er derfor avhengig av at opplysningene blir registrert riktig ved tolldeklarering.

Revisjonen av årsstatistikken i SSB avsluttes normalt i april året etter.

For den skjemabaserte statistikken som gikk fram til 2002, ble det foretatt manuell revidering. Dataene gikk i tillegg igjennom matematiske/logiske maskinelle kontroller idet de ble registrert inn.

Importert og eksportert mengde summeres per vareslag, per transportørnasjonalitet og per land. For land utenom Europa er det bare gitt tall per verdensdel.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2007 (med tall tilbake til 2000) gir statistikken transportert mengde (bruttovekt i tonn) etter vareslag, varens opprinnelsesland, avsenderland og bestemmelsesland og bilens registreringsland.

Statistikken for årene 1961 til 2002 gir antall grensepasseringer og transportmengde (bruttovekt i tonn) etter tollsted og bilens registreringsland.

Det er publisert tall for årene 2000-2002 både etter ny og gammel metodikk. Disse tallene er basert på ulike kilder og er derfor ikke helt sammenlignbare.

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som over en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Dette har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både på totaltallet og på markedsandeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget oppstår ved at det ved tolldeklareringen kan gis feil opplysninger på grunn av misforståelse el., så fremt det ikke fanges opp ved TVINN-kontrollene.

For den skjemabaserte statistikken fra 1961 til 2002 kan en feilkilde være at ikke alle tollstedene registrerte den faktiske transportmengden til hver enkelt bil som passerte, men baserte rapporteringen på et gjennomsnitt. Matematiske og logiske kontroller var lagt inn i dataregistreringsrutinen. Det ble tatt ny kontakt med oppgavegiver ved partielle frafall eller ved andre feil av betydning.

Tolldeklarerte vareforsendelser: Feilkilder ligger i bruk av feil varekode, opplysninger om mengde framkommet ved beregninger istedenfor direkte måling og forveksling av landkoder.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt