257008
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-forelopige
257008
Rekordhøg fangstverdi for fiskaren
statistikk
2017-01-12T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri, fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Fiskeristatistikken gir oversikt over fangstmengd og førstehandsverdi for dei ulika fiskeria. Norske båtar leverte 2,0 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel i 2016.

Fiskeri

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

18,2

milliardar kroner i førstehandsverdi i 2016

Fiskeri. Fangstmengd og førstehandsverdi for utvalde fiskeslag. Førebelse tal
Mengd (tonn)Endring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)
20162015 - 20162011 - 20162016
Totalt2 043 521-12,5-11,118 233
Utvalde fiskeslag
Makrell210 587-13,01,32 433
Sild351 80712,4-44,42 449
Torsk408 760-3,220,26 205
Sei153 0151,0-19,61 396
Blåkveite16 62713,562,5590
Uer24 8000,0153,1205
Skaldyr og blautdyr210 313-5,738,21 394
Andre fiskeslag667 612-29,2-11,63 561

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Fiskeri. Fangstmengd for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Tonn rund vekt

Fiskeri. Fangstmengd for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Tonn rund vekt1
201420152016
1Siste årgang viser førebelse tal.
I alt2 313 3262 334 5632 043 521
 
Pelagisk fisk1 287 7881 330 8291 041 154
Lodde76 682121 82758 239
Augepål18 66544 36136 355
Kolmule399 520489 439310 412
Tobis82 499100 85940 867
Hestmakrell14 6609 56011 185
Atlantisk makrell277 734241 987210 587
Sild407 303313 096351 807
Brisling10 7259 70021 702
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk757 090710 917714 583
Torsk473 478422 243408 760
Hyse94 21496 987109 585
Sei153 834151 508153 015
Brosme11 40613 74414 798
Lange16 88717 59618 099
Blålange193536243
Lyr1 7871 8291 940
Lysing4 3315 3356 950
Kviting9601 1391 193
 
Flatfisk og botnfisk60 38565 94973 376
Blåkveite14 05514 64916 627
Kveite2 3492 4162 867
Raudspette1 014661809
Uer19 35024 79324 800
Straum- og vassild14 47015 24018 836
Steinbiter6 3455 9796 350
Breiflabb2 3191 4462 116
Rognkjeks94354453
Anna flatfisk og botnfisk389411518
 
Djupvassfisk2 4872 3082 402
 
Anna og uspesifisert fisk2 0071 6501 693
 
Skaldyr og blautdyr203 569222 910210 313
Hummar524654
Krabbe6 5157 85110 254
Kongekrabbe1 6952 1762 638
Reke15 98322 95918 677
Sjøkreps198219261
Skjel748557549
Andre skaldyr og blautdyr178 378189 102177 880

Tabell 2 
Fiskeri. Fangstverdi for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Millionar kroner

Fiskeri. Fangstverdi for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Millionar kroner1
201420152016
1Siste årgang viser førebelse tal.
I alt14 42716 92818 233
 
Pelagisk fisk4 9065 4676 275
Lodde142294239
Augepål328595
Kolmule579923837
Tobis140198118
Hestmakrell1274941
Atlantisk makrell1 9372 0302 433
Sild1 9211 8602 449
Brisling282863
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk7 5518 7709 177
Torsk4 7025 7226 205
Hyse1 2391 1421 123
Sei1 2691 4901 396
Brosme98138139
Lange180194208
Blålange152
Lyr202225
Lysing375172
Kviting578
 
Flatfisk og botnfisk7909851 094
Blåkveite350499590
Kveite96103123
Raudspette956
Uer189248205
Straum- og vassild414668
Steinbiter443834
Breiflabb523755
Rognkjeks148
Anna flatfisk og botnfisk756
 
Djupvassfisk789
 
Anna og uspesifisert fisk250270284
 
Skaldyr og blautdyr9231 4271 394
Krabbe104174242
Kongekrabbe132184326
Hummar111112
Sjøkreps212632
Reke559933700
Skjel171313
Andre skaldyr og blautdyr788869

Tabell 3 
Fiskeri. Fangst fordelt på bruken av fangsten. 1 000 tonn rund vekt

Fiskeri. Fangst fordelt på bruken av fangsten. 1 000 tonn rund vekt1
20122013201420152016
1Siste årgang viser førebelse tal.
I alt2 1402 0902 3132 3352 044
Konsum1 8071 6171 5591 4511 433
Mjøl og olje329465750880602
Dyrefor/fiskefor, agn og anna48538

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Rund vekt er vekta av fisken slik den er fanga.

Ordet fangst blir i Noreg ofte brukt utan å gi noko nærare definisjon. Ved føring av fangstdagbok tyder fangst estimert kvantum i rund vekt.

Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgifta trekt frå, medan produktavgifta ikkje er trekt frå. Alle pris-og frakttilskott er lagde til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.

Pelagisk brukast som omgrep på organismar som lever i dei frie vassmassane.

Standard klassifikasjonar

Standard namnsetting og gruppering av fangstartar, internasjonale fangstområde og omrekningsfaktorar går fram av vedlegga til NOS Fiskeristatistikk

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fiskeri
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Førebelse og endelege tal for heile år.

Internasjonal rapportering

Rapporteringen blir gjort av Fiskeridirektoratet som m.a. rapporterer til:

  • Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).
  • Food and Agricultures Organization of the United Nations (FAO).
  • International Council of Exploration of the Sea (ICES).
  • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Skaffe løpande oversikt over fangstmengd av sjøfisk. I 1868 blei fiskeristatistikken for første gong lagt fram i ein eigen publikasjon. I 1900 overtok Fiskeridirektoratet utarbeidinga av statistikken. For åra 1977-2008 er publikasjonen NOS Fiskeristatistikk gitt ut av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Serien NOS (Noregs offisielle statistikk) vart lagt ned 1.1.2010, og tala blir nå publisert på http://www.ssb.no/

Brukarar og bruksområde

Hovudføremålet for innsamling av fangstdata er å skaffe til veie dei opplysningar som er naudsynt for å sikre ei bærekraftig forvaltning av dei levande marine ressursar gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og ein fiskeristatistikk av god kvalitet.

Materialet dannar grunnlag for utreiingsarbeid i samband med reguleringar i fisket, strategianalysar, analyser av strukturen i fiskeflåten samt utreiingar av næringsøkonomiske konsekvensar av forvaltningstiltak. Det dannar også grunnlag for oppfylling av Noreg sine internasjonale rapporteringsplikter.

Fiskeristatistikken inngår også som grunnlag i nasjonalrekneskapen, som er eit viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklinga i Noreg.

Statistikken er elles til nytte for offentlege myndigheiter, for forskingsinstitusjonar og studentar, media, finansanalytikar, interesseorganisasjonar og nasjonale og internasjonale organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Fiskeridirektoratet publiserer tal i eigen statistikkbank: http://www.fiskeridir.no/fiskeridirektoratets-statistikkbank

Fiskeridirektoratet oversender også fangststatistikk til fleire internasjonale organisasjonar blant anna FAO, Eurostat, ICES, NAFO og OECD.

Mange internasjonale organisasjonar publiserar også statistikk over fangstmengd og -verdi, bl.a. FAO og Eurostat .

Lovheimel

Data blir henta inn av Fiskeridirektoratet etter følgjande lovar:

  • Lov nr 03 av 14.12. 1951: Lov om omsetning av fisk.
  • Lov nr 40 av 03.06. 1983: Lov om saltvannsfiske mm.
  • Sentral forskrift fra 2004: Opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.

Statistisk sentralbyrå mottek data i medhald av:

  • Lov nr 54 av 16.06. 1989: Statistikklova.

EØS-referanse

Rådsforordninger revideres over tid. Pr. 2007 gjelder følgende forordninger. Rådsforordning (EØS) 1637/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1636/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1638/01 av 24. juli 2001.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar all fangst frå sjøfisket levert i Noreg eller i utlandet av norskregistrerte fartøy og fangst frå sjøfisket levert i Noreg av utanlandske fartøy. Unnatak frå dette er sel- og kvalfangst, tang og tare og ikkje-registrert omsetning av fisk. Fangst av oppdrettsfisk omsatt gjennom fiskesalslaga og fiske til eige bruk er ikkje med. Frå og med 2015 er ikkje fangst frå det ordinære sjøfiske med fastståande reiskap i sjøen etter laks og sjøaure medrekna.

Datakjelder og utval

Fiskeridirektoratet produserar fangststatistikk primært på grunnlag av opplysningar frå dei godkjende fiskesalslaga. Etter Råfisklova har desse salslaga einerett til omsetning på første hand av spesifiserte artar. Dette gjeld artar (fisk og dyr) som blir fanga i sjøen av norske fartøy og omsett på første hand både i Noreg og ved direkte levering i utlandet. Laks, sjøaure og sel er unntatt frå salslaga sin einerett. Eineretten gjeld òg alt sal av fisk som kjem rett frå havet og vert omsatt i Noreg av utanlandske fartøy.

Fangststatistikken er ei totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangststatistikken byggjer på eit juridisk dokument, sluttsetel, som blir fylt ut ved omsetning av fangsten og underteikna av fiskar og kjøpar, kvalitetssikra av salslaga, før oversending til Fiskeridirektoratet ved oppgjer til fiskar. Der blir det gitt opp mengd og verdi av fiskeslaga og ein mengd opplysningar for bruk i ressursforvaltning og statistikk.

Statistisk sentralbyrå mottek alle fangstdata frå Fiskeridirektoratet i form av eit situasjonsuttak frå sluttseteldatabasen per ein gjeldande dato.

Fangstdatabasen går gjennom ein omfattande kontroll og editering i Fiskeridirektoratet.

Berekningar blir gjort i Fiskeridirektoratet. Blant anna blir all fangstmengd rekna om til rund vekt ved hjelp av omrekningsfaktorar før oversending av data til Statistisk sentralbyrå.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistisk sentralbyrå publiserar foreløpige tal i slutten av januar og endelege tal 15. november.

Utvalet av tabellar og figurar er endra i forhold til tidlegare år, men datagrunnlaget er det same. Frå og med 2005 er det teke i bruk ei ny gruppering av artar, lista over artar som er spesifiserte er endra og det er nye kategoriar for bruken av fisk.

I den avslutta serien NOS Fiskeristatistikk kan ein finne tidsseriar på fangstmengd og -verdi tilbake til 1977. Det er òg laga samanliknbare tidsseriar på fangstmengd og -verdi attende til 1975 i rundvekt, og frå 1974 til 1866 i ferskvekt. Desse tala er å finne i publikasjonane NOS Historisk Statistikk 1978 og 1994, og i Statistikkbanken.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan vere ein del manglar i sluttsetlar som blir fylt ut ved omsetninga av fangsten, så det er naudsynt med omfattande kontrollar.

Dei fartøya som nyttar fleire reiskapar på ein tur, kan berre føre opp éin reiskap, og dei fartøya som fiskar i fleire fangstområde på ein tur, kan berre føre opp eitt område. Dette må ein ta omsyn til når ein les tabellane for fangsten etter område og reiskap. Ein vil derfor finne skilnader mellom fangstområdestatistikken som byggjer på sluttsetelregisteret og den som byggjer på fangstdagbøker frå trålarane. Materialet frå fangstdagbøkene kan også mangle informasjon t.d. pga. at dagbøker kan gå tapt før innsending frå fiskar.

Ved innsamling av statistikk vil vanlige feil vere utfyllingsfeil, registreringsfeil, revisjonsfeil, registerfeil og eventuelle ulike tolkingar av omgrep. Feil kodar, berekningar og forveksling av landkodar kan òg hende.

Det er ikkje mogleg å gi gode overslag på landingar som ikkje blir registrerte gjennom dei offisielle kanalane. I fangstdagboksdata kan det vere fråfall i mengda fangstdagbøker som skulle vore sende til Fiskeridirektoratet.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB