257020
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-endelige
257020
Rekordhøg fangstverdi
statistikk
2016-11-10T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri, fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Fiskeristatistikken gir oversikt over fangstmengd og førstehandsverdi for dei ulika fiskeria. Norske båtar leverte 2,3 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel i 2015.

Fiskeri

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

16,9

milliardar kroner i førstehandsverdi i 2015

Fiskeri. Fangstmengd og førstehandsverdi for utvalde fiskeslag
Mengd (tonn)Endring, prosentEndring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)
20152014 - 20152010 - 20152015
Totalt2 334 5640,9-12,916 928
Utvalde fiskeslag
Makrell241 987-12,93,42 030
Sild313 096-23,1-66,11 860
Torsk422 243-10,848,95 722
Sei151 508-1,5-33,61 490
Blåkveite14 6494,249,6499
Uer24 79328,185,9248
Skaldyr og blautdyr222 9109,548,51 427
andre fiskeartar943 37823,512,83 653

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Fiskeri. Fangstmengd for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Tonn rundt vekt

Fiskeri. Fangstmengd for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Tonn rundt vekt
201320142015
I alt2 089 9692 313 3252 334 564
 
Pelagiask fisk1 117 2611 287 7891 330 829
Lodde161 55476 682121 827
Augepål47 09218 66544 361
Kolmule196 246399 520489 439
Tobis30 44782 499100 859
Hestmakrell6 79314 6609 560
Atlantisk makrell164 729277 734241 987
Sild507 465407 303313 096
Brisling2 93610 7259 700
Annan pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk753 040757 089710 916
Torsk471 315473 478422 243
Hyse101 24094 21496 987
Sei147 692153 834151 508
Brosme11 43111 40613 744
Lange15 53716 88717 596
Blålange279193536
Lyr1 4111 7871 829
Lysing3 5274 3315 335
Kviting6089601 139
 
Flatfisk og botnfisk53 73160 38565 950
Blåkveite12 59614 05514 649
Kveite1 9172 3492 416
Raudspette1 3831 014661
Uer9 03719 35024 793
Straum- og vassild13 23414 47015 240
Steinbiter10 5356 3455 979
Breiflabb3 6762 3191 446
Rognkjeks98794354
Anna flatfisk og botnfisk365389411
 
Djupvassfisk1 8872 4862 307
 
Anna og uspesifisert fisk1 9472 0071 650
 
Skaldyr og blautdyr162 103203 568222 911
Hummar585246
Krabbe5 4336 5157 851
Kongekrabbe1 3211 6952 176
Reke13 71815 98322 959
Sjøkreps208198219
Skjel682748557
Andre skaldyr og blautdyr140 683178 378189 102

Tabell 2 
Fiskeri. Fangstverdi for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Millionar kroner

Fiskeri. Fangstverdi for fiskeslag og hovudgruppe av fiskeslag. Millionar kroner
201320142015
I alt12 67314 42716 928
 
Pelagisk fisk4 8094 9065 467
Lodde357142294
Augepål843285
Kolmule385579923
Tobis65140198
Hestmakrell4412749
Atlantisk makrell1 4301 9372 030
Sild2 4321 9211 860
Brisling122828
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk6 3477 5518 770
Torsk4 0524 7025 722
Hyse1 0701 2391 142
Sei9491 2691 490
Brosme8498138
Lange148180194
Blålange215
Lyr162022
Lysing253751
Kviting257
 
Flatfisk og botnfisk617790985
Blåkveite269350499
Kveite6896103
Raudspette1295
Uer78189248
Straum- og vassild404146
Steinbiter624438
Breiflabb775237
Rognkjeks514
Anna flatfisk og botnfisk675
 
Djupvassfisk678
 
Anna og uspesifisert fisk180250270
 
Skaldyr og blautdyr7159231 427
Krabbe54104174
Kongekrabbe80132184
Hummar121111
Sjøkreps222126
Reke459559933
Skjel141713
Andre skaldyr og blautdyr737888

Tabell 3 
Fiskeri. Fangst fordelt på bruken av fangsten. 1 000 tonn rund vekt

Fiskeri. Fangst fordelt på bruken av fangsten. 1 000 tonn rund vekt
20112012201320142015
I alt2 2992 1402 0902 3132 335
Konsum1 8131 8071 6171 5591 451
Mjøl og olje469329465750880
Dyrefor/fiskefor, agn og anna174853

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Rund vekt er vekta av fisken slik den er fanga.

Ordet fangst blir i Noreg ofte brukt utan å gi noko nærare definisjon. Ved føring av fangstdagbok tyder fangst estimert kvantum i rund vekt.

Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgifta trekt frå, medan produktavgifta ikkje er trekt frå. Alle pris-og frakttilskott er lagde til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.

Pelagisk brukast som omgrep på organismar som lever i dei frie vassmassane.

Standard klassifikasjonar

Standard namnsetting og gruppering av fangstartar, internasjonale fangstområde og omrekningsfaktorar går fram av vedlegga til NOS Fiskeristatistikk

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fiskeri
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Førebelse og endelege tal for heile år.

Internasjonal rapportering

Rapporteringen blir gjort av Fiskeridirektoratet som m.a. rapporterer til:

  • Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).
  • Food and Agricultures Organization of the United Nations (FAO).
  • International Council of Exploration of the Sea (ICES).
  • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Skaffe løpande oversikt over fangstmengd av sjøfisk. I 1868 blei fiskeristatistikken for første gong lagt fram i ein eigen publikasjon. I 1900 overtok Fiskeridirektoratet utarbeidinga av statistikken. For åra 1977-2008 er publikasjonen NOS Fiskeristatistikk gitt ut av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Serien NOS (Noregs offisielle statistikk) vart lagt ned 1.1.2010, og tala blir nå publisert på http://www.ssb.no/

Brukarar og bruksområde

Hovudføremålet for innsamling av fangstdata er å skaffe til veie dei opplysningar som er naudsynt for å sikre ei bærekraftig forvaltning av dei levande marine ressursar gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og ein fiskeristatistikk av god kvalitet.

Materialet dannar grunnlag for utreiingsarbeid i samband med reguleringar i fisket, strategianalysar, analyser av strukturen i fiskeflåten samt utreiingar av næringsøkonomiske konsekvensar av forvaltningstiltak. Det dannar også grunnlag for oppfylling av Noreg sine internasjonale rapporteringsplikter.

Fiskeristatistikken inngår også som grunnlag i nasjonalrekneskapen, som er eit viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklinga i Noreg.

Statistikken er elles til nytte for offentlege myndigheiter, for forskingsinstitusjonar og studentar, media, finansanalytikar, interesseorganisasjonar og nasjonale og internasjonale organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Fiskeridirektoratet publiserer tal i eigen statistikkbank: http://www.fiskeridir.no/fiskeridirektoratets-statistikkbank

Fiskeridirektoratet oversender også fangststatistikk til fleire internasjonale organisasjonar blant anna FAO, Eurostat, ICES, NAFO og OECD.

Mange internasjonale organisasjonar publiserar også statistikk over fangstmengd og -verdi, bl.a. FAO og Eurostat .

Lovheimel

Data blir henta inn av Fiskeridirektoratet etter følgjande lovar:

  • Lov nr 03 av 14.12. 1951: Lov om omsetning av fisk.
  • Lov nr 40 av 03.06. 1983: Lov om saltvannsfiske mm.
  • Sentral forskrift fra 2004: Opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.

Statistisk sentralbyrå mottek data i medhald av:

  • Lov nr 54 av 16.06. 1989: Statistikklova.

EØS-referanse

Rådsforordninger revideres over tid. Pr. 2007 gjelder følgende forordninger. Rådsforordning (EØS) 1637/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1636/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1638/01 av 24. juli 2001.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar all fangst frå sjøfisket levert i Noreg eller i utlandet av norskregistrerte fartøy og fangst frå sjøfisket levert i Noreg av utanlandske fartøy. Unnatak frå dette er sel- og kvalfangst, tang og tare og ikkje-registrert omsetning av fisk. Fangst av oppdrettsfisk omsatt gjennom fiskesalslaga og fiske til eige bruk er ikkje med. Frå og med 2015 er ikkje fangst frå det ordinære sjøfiske med fastståande reiskap i sjøen etter laks og sjøaure medrekna.

Datakjelder og utval

Fiskeridirektoratet produserar fangststatistikk primært på grunnlag av opplysningar frå dei godkjende fiskesalslaga. Etter Råfisklova har desse salslaga einerett til omsetning på første hand av spesifiserte artar. Dette gjeld artar (fisk og dyr) som blir fanga i sjøen av norske fartøy og omsett på første hand både i Noreg og ved direkte levering i utlandet. Laks, sjøaure og sel er unntatt frå salslaga sin einerett. Eineretten gjeld òg alt sal av fisk som kjem rett frå havet og vert omsatt i Noreg av utanlandske fartøy.

Fangststatistikken er ei totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangststatistikken byggjer på eit juridisk dokument, sluttsetel, som blir fylt ut ved omsetning av fangsten og underteikna av fiskar og kjøpar, kvalitetssikra av salslaga, før oversending til Fiskeridirektoratet ved oppgjer til fiskar. Der blir det gitt opp mengd og verdi av fiskeslaga og ein mengd opplysningar for bruk i ressursforvaltning og statistikk.

Statistisk sentralbyrå mottek alle fangstdata frå Fiskeridirektoratet i form av eit situasjonsuttak frå sluttseteldatabasen per ein gjeldande dato.

Fangstdatabasen går gjennom ein omfattande kontroll og editering i Fiskeridirektoratet.

Berekningar blir gjort i Fiskeridirektoratet. Blant anna blir all fangstmengd rekna om til rund vekt ved hjelp av omrekningsfaktorar før oversending av data til Statistisk sentralbyrå.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistisk sentralbyrå publiserar foreløpige tal i slutten av januar og endelege tal 15. november.

Utvalet av tabellar og figurar er endra i forhold til tidlegare år, men datagrunnlaget er det same. Frå og med 2005 er det teke i bruk ei ny gruppering av artar, lista over artar som er spesifiserte er endra og det er nye kategoriar for bruken av fisk.

I den avslutta serien NOS Fiskeristatistikk kan ein finne tidsseriar på fangstmengd og -verdi tilbake til 1977. Det er òg laga samanliknbare tidsseriar på fangstmengd og -verdi attende til 1975 i rundvekt, og frå 1974 til 1866 i ferskvekt. Desse tala er å finne i publikasjonane NOS Historisk Statistikk 1978 og 1994, og i Statistikkbanken.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan vere ein del manglar i sluttsetlar som blir fylt ut ved omsetninga av fangsten, så det er naudsynt med omfattande kontrollar.

Dei fartøya som nyttar fleire reiskapar på ein tur, kan berre føre opp éin reiskap, og dei fartøya som fiskar i fleire fangstområde på ein tur, kan berre føre opp eitt område. Dette må ein ta omsyn til når ein les tabellane for fangsten etter område og reiskap. Ein vil derfor finne skilnader mellom fangstområdestatistikken som byggjer på sluttsetelregisteret og den som byggjer på fangstdagbøker frå trålarane. Materialet frå fangstdagbøkene kan også mangle informasjon t.d. pga. at dagbøker kan gå tapt før innsending frå fiskar.

Ved innsamling av statistikk vil vanlige feil vere utfyllingsfeil, registreringsfeil, revisjonsfeil, registerfeil og eventuelle ulike tolkingar av omgrep. Feil kodar, berekningar og forveksling av landkodar kan òg hende.

Det er ikkje mogleg å gi gode overslag på landingar som ikkje blir registrerte gjennom dei offisielle kanalane. I fangstdagboksdata kan det vere fråfall i mengda fangstdagbøker som skulle vore sende til Fiskeridirektoratet.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB