257004
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar
257004
Mindre laksefiske i elvane
statistikk
2017-01-27T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Statistikken gir oversikt over fangst av laks, sjøaure og sjørøye i elvane. I 2016 blei det fiska 180 300 fisk. Av desse blei 79 prosent avliva og 21 sleppt levande ut i elva igjen.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

Endelege tal vert publisert i Statistikkbanken om lag to månader seinare.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

3,7 %

nedgang i kilo avliva fisk frå 2015 til 2016

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Førebelse tal
20162015 - 20162013 - 20162016
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
Avliva fisk
I alt392 934-3,717,5143 305
Laks i alt343 019-2,720,894 874
Laks under 3 kg79 640-26,6-12,348 766
Laks mellom 3 og 7 kg162 7662,939,834 945
Laks over 7 kg100 61317,231,111 163
Sjøaure og sjørøye49 915-10,3-0,848 431
 
Fisk sleppt ut att
I alt128 38014,380,936 954
Laks i alt117 17413,289,425 206
Laks under 3 kg14 668-28,417,49 186
Laks mellom 3 og 7 kg50 63620,3129,710 368
Laks over 7 kg51 87026,789,75 652
Sjøaure og sjørøye11 20627,823,211 748

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk1
Tonn1 000 stk
201420152016201420152016
1Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att. Siste årgang viser førebelse tal.
I alt321408393130163143
 
Laks i alt2773523438710895
Under 3 kg9810880536449
Mellom 3 og 7 kg111158163263435
Over 7 kg688610171011
Sjøaure og sjørøye455650445548

Tabell 2 
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk. Førebelse tal. Kg

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Avliva fisk. Førebelse tal. Kg1
Fangst i altLaks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
1Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut att.
2016
Heile landet392 934343 01979 640162 766100 61349 915
Østfold8438304337840913
Akershus og Oslo4612121227218249
Buskerud9 7898 7188953 1874 6361 071
Vestfold21 42521 1691 95612 0917 122256
Telemark7127012474015311
Aust-Agder259242951311617
Vest-Agder18 16117 1275 52510 0681 5341 034
Rogaland43 13342 50210 65723 7518 094631
Hordaland11 61510 0061 7706 6851 5511 609
Sogn og Fjordane22 15820 5083 37611 8195 3131 650
Møre og Romsdal35 90232 9597 55520 0475 3572 943
Sør-Trøndelag25 32124 6952 60110 80011 294626
Nord-Trøndelag36 87634 2437 45613 61413 1732 633
Nordland18 99810 2055 0504 1121 0438 793
Troms Romsa38 17020 6125 1288 6176 86717 558
Finnmark Finnmárku109 11198 29027 16436 99334 13310 821

Tabell 3 
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Fangst i utvalde elvar/vassdrag. Førebelse tal

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Fangst i utvalde elvar/vassdrag. Førebelse tal
KgStk
I altAvliva fiskFisk sleppt ut attI altAvliva fiskFisk sleppt ut att
2016
Drammenselva7 9397 93901 3581 3580
Numedalslågen22 22321 4257984 8444 641203
Otra2 9982 8201781 1461 06284
Mandalselva7 4206 6987222 8422 462380
Bjerkreimselva7 6917 1195723 5723 231341
Ogna3 2543 0921621 4781 40375
Håelva3 4383 403351 2341 22311
Figgjo4 2924 1251671 6661 57096
Etneelva3 8373 1207171 044755289
Lærdalselva9 4051 9217 4841 4413061 135
Bondalselva2 0802 08007317310
Drivavassdraget5 0314 7402911 2631 154109
Surna m/Rinna8 5795 2133 3662 0101 281729
Stordalselva i Åfjord1 1705446261 270504766
Orkla19 7456 72613 0193 7771 2682 509
Gaulavassdraget27 43512 44314 9924 7301 9752 755
Namsenvassdraget24 20022 9691 2317 9667 409557
Stjørdalsvassdraget11 0116 5884 4232 2341 1871 047
Årgårdsvassdraget2 1742 0321421 6011 461140
Vefsnavassdraget000000
Beiarvassdraget11 1932 0949 0992 9571 1881 769
Målselvvassdraget18 49017 2021 2887 0226 607415
Reisavassdraget (Nordreiselva)5 6033 0322 5712 1021 528574
Vestre Jakobselv11 1196 3904 7293 4532 2021 251
Altavassdraget19 68315 1434 5407 6616 687974
Repparfjordelva m/Skaidijohka6 8175 8299882 5812 261320
Stabburselva Vesterbotn3 4422 852590958776182
Lakselva i Porsanger9 6856 2453 4401 8971 332565
Tana m/bielver (norsk del)38 56337 9376269 9339 675258
Neidenelva (norske del)5 4674 8206472 0001 812188

Tabell 4 
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Talet på fisk som blei sleppt ut att. Førebelse tal

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Talet på fisk som blei sleppt ut att. Førebelse tal
Fangst i altLaks, vektklasserSjøaure og sjørøye
I altUnder 3 kg3 - 7 kgOver 7 kg
2016
Heile landet36 95425 2069 18610 3685 65211 748
Østfold907516382115
Akershus og Oslo23410820224
Buskerud870431
Vestfold20317057783533
Telemark422002
Aust-Agder13105413
Vest-Agder1 20578561514129420
Rogaland1 7831 203692369142580
Hordaland1 64879329539999855
Sogn og Fjordane4 5223 7385612 0811 096784
Møre og Romsdal2 2051 1223906041281 083
Sør-Trøndelag6 7565 3931 6512 0681 6741 363
Nord-Trøndelag2 2631 431677463291832
Nordland4 9643 2609101 4978531 704
Troms Romsa3 4711 2435543703192 228
Finnmark Finnmárku7 5855 9642 7532 2509611 621

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av laks, sjøaure og sjørøye i norske elvar og vassdrag, fordelt på avliva fisk og fisk som er sett levande ut i elva att.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Anadrome laksefisk : Laksefisk som vandrar mellom sjø og ferskvatn og som er avhengig av ferskvatn for å reprodusere seg, samt rogn og ungar av slik fisk. Rømt eller utsett oppdretta laksefisk som kan vandre frå sjø til ferskvatn reknast som anadrom laksefisk når dei lever fritt i sjø eller vassdrag.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Fang og slepp : Fisk som blir fanga og sett levande ut i elva igjen.

 

Standard klassifikasjonar

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert på gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Tal for kvar enkelt elv og fylkestal.

Kor ofte og aktualitet

Årleg. Statistikken blir publisert i januar året etter fisket har gått føre seg.

Internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir langtidslagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på Linux.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

 

Brukarar og bruksområde

Fangststatistikken er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske verdien av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Talet på registrerte fiskarar i vassdraga henta frå DN si oversikt over betalt fiskaravgift.

2008: 7 5 000

2009: 75 300

2010: 6 8 000

2011: 69 900

Tal for sjøfiske etter laks og sjøaure blir presenterte i eigne artiklar frå SSB.

Lovheimel

Offentleg register, Statistikkloven §§ 2-2, 3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar fangst av laks, sjøaure og sjørøye teke med stong i elvane. Rømt oppdrettsfisk skal reknast med i statistikken. Frå og med 2009 er det rapportert tal for gjenutsett fisk (fang og slepp).

Datakjelder og utval

Fiskerettshavarane samlar inn fangstmelding frå den enkelte fiskar.

Totaltelling. Alle som fiskar etter laksefisk i elvane skal rapportere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangstmelding frå den enkelte fiskar samlast inn av fiskerettshavar. Fiskerettshavar sender samla fangstmelding til fylkesmannen eller legg tala inn i rapporteringsløysinga for elvefangst i Lakseregisteret. Fylkesmannen er ansvarleg for at det blir registrert rapportar for kvar elv i Lakseregisteret (tidligare Elvefangstregisteret). Frå og med 2004 kan fiskerettshavar eller fiskeforvaltar nytte elektronisk rapportering via Internettadressa http://www.fangstrapp.no.

 

Data frå Lakseregisteret blir lasta ned og overført til eit kontroll og rettesystem. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Om naudsynt, blir fylkesmennene kontakta for å drøfte datagrunnlaget.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fram til 1993 vart statistikken samla inn av laksestyra, og statistikken var knytt til innbetaling av lakseskatt. Dette gjorde at det var vanskeleg å få inn rapportar ein kunne lite på. Frå 1993 vart lakseskatten borte, og fylkesmennene overtok ansvaret for å samle inn fangstrapportane og rapportere vidare til Statistisk sentralbyrå. Etter det er det grunn til å tru at kvaliteten har vorte betre.

Kor mange elvar og vassdrag det blir fiska i har variert over tid. Frå byrjinga av 1800-talet omfatta statistikken berre 54 av dei viktigaste elvane. Talet på elvar med registrert fangst auka monnaleg på midten av 1900-talet, og det var omkring 170 elvar med registrert fangst i 1960-åra. Dei seinare åra har det vore registrert fangst i om lag 350 elvar.

I 1989 var 15 prosent av laksevassdraga i Noreg stengt for fiske av laks av ulike årsaker. I 2011 var 25 prosent av elvane stengt for fiske. I tillegg til freding er det dei siste åra teke i bruk døgnkvoter, vanlegvis på ein til tre fiskar per døgn.

Også lenger tilbake i tid har det vore endringar som kan ha verka inn på fangstmengda. Etter ei sterk avkorting av fisketida for bruk av fast fangstreiskap som laksekasser, garn og teiner i elv etter laks frå 1850 til 1900 var lengda på fiskesesongen nærmast uforandra frå 1900 til 1960. Denne typen fiske vart forbode i nesten heile landet i 1980. Berre i nokre få elvar i Finnmark og i Numedalslågen har det vore opent for bruk av fast fangstreiskap etter 1980. Allereie i 1930 var det forbode å fiske i laksetrappene, og alt fiske vart forbode rett ovanfor og nedanfor dei. Den gjennomsnittlege perioden for stong- og handsnørefiske i elv etter laks er redusert frå vel 200 dagar i 1850 til om lag 75 dagar i 2010.

 

 

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Denne statistikken gir eit bilete av den registrerte innrapporteringa av fangsten. Undersøkingar har vist at den reelle fangsten er noko høgare. Miljødirektoratet estimerer eit tillegg for urapportert fangst i si rapportering til NASCO.

Manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane kan vere eit problem for fangststatistikken i vassdraga. Det er også mangelfull statistikk frå ein del småvassdrag der fisket er dårleg organisert. Statistikken er difor ikkje så fullstendig som ein skulle ønske.

2009 er første året med påbod om innrapportering av gjenutsett fisk, og kvaliteten på denne statistikken er derfor noko usikker.

Undersøkingar har synt at den reelle fangsten er noko høgare enn den offisielle statistikken syner. Dels kjem det av manglande eller forseinka fangstrapportering frå fiskarane og fiskerettshavarane, og dels på grunn av ulovleg fangst.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB