146305
146305
Økt salg av egenproduserte varer
statistikk
2014-06-27T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
vti, Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretakIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Vareproduksjon i industri og bergverksdrift2013

Innhold

Økt salg av egenproduserte varer

Salget av produserte varer fra industri og bergverksdrift økte med 2,4 prosent fra 2012 til 2013. Den samlede verdien av varer fra industri og bergverksdrift var 657 milliarder kroner.

Solgt produksjon av varer for store foretak i industri. 1 000 kr
2012 2013 Endring i prosent
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr) Solgt produksjon, verdi (1 000 kr) 2012 - 2013
Industri og bergverksdrift 641 576 856 657 255 141 2,4
Bergverksdrift 9 355 673 9 483 058 1,4
Industri 632 221 183 647 772 083 2,5
Figur 1. Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk
Figur 1. Salg av produserte varer for store foretak i industri og bergverk

Totalt var det 13 næringer med økning i solgt produksjon fra 2012 til 2013. Kun 4 viste nedgang. Veksten var størst i maskinindustrien, med en økning på over 19 prosent, eller 11 milliarder kroner. Nivået, som lå på 69 milliarder kroner, er nesten 20 milliarder høyere enn bunnivået i 2011.

Kraftig vekst for maskinreparasjon og -installasjon

Innenfor næringen maskinreparasjon og -installasjon var økningen på 14,9 prosent, eller 5,2 milliarder kroner. Bygging av skip og oljeplattformer økte også betydelig fra 2012 til 2013, med 14,5 prosent. Dette tilsvarer 9,6 milliarder kroner. For nettopp disse to næringene forekommer det at foretak registrerer sin aktivitet innenfor begge næringene, eller det kan veksle fra år til år hvilken næring aktiviteten føres på.

Metallindustrien viser en nedgang på nesten 30 prosent, men størstedelen av denne nedgangen kan tilskrives en endring i hvilke tall som benyttes i statistikken. Totalt utgjorde nedgangen 16,3 milliarder kroner, og om lag 12 milliarder av disse kan knyttes direkte til denne endringen i hvordan produksjonen måles. Hva som ligger i denne endringen er forklart grundigere nedenfor.

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri størst

Det var økning på om lag 1,5 prosent i næringsmiddelindustriens salg fra 2012 til 2013. Totalt ble det omsatt for 138 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået observert i denne undersøkelsen.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste nedgang på litt over 1,5 prosent, tilsvarende 2,2 milliarder kroner. Det er andre året på rad med nedgang. Noe av forklaringen kan ligge i nedgangen for oljeprisen fra 2012 til 2013.

Nedgang i metallindustrien (næring 24) grunnet endringer i metodeÅpne og lesLukk

Fra 2013 er det gjort en endring i hvordan produksjon for utenlandske foretak blir presentert i tallene. Tidligere ble hele verdien av produksjonen hentet inn (bruttoføring), men for 2013 er det kun hentet inn tall for godtgjørelsen som blir gitt for å produsere for andre. Bakgrunnen for denne endringen er nye rutiner i nasjonalregnskapet der kun godtgjørelsen skal telle inn, og ikke hele verdien av produksjonen. Årsaken til dette er at denne også blir brukt av landet som bestiller produksjonen og eier råvarene, og det ville ha ført til en dobbelttelling.

Tall for produksjonsverdi vil bli rettet ved neste publiseringÅpne og lesLukk

For vareproduksjon for industri og bergverksdrift 2013 ble det gjort en prinsippendring angående føringen av prosessering (bearbeiding) utført i Norge, når varene som er videreforedlet er eid av et utenlandsk foretak. Publiseringen av tallene for 2013 inneholder tall for godtgjørelsen som de norske selskapene får av bearbeidingen (netto), og ikke som tidligere verdien av produksjon for andre (brutto). Avgjørelsen om å gå over til denne nettoføringen vil bli reversert slik at føringsmåten gjøres lik som den var til og med for statistikken for året 2012, og 2013-tallene vil bli rettet ved publiseringen av tall for 2014 i juni 2015. Produksjonsverdien i metallindustrien vil da bli betydelig høyere for året 2013, og bruddet mellom 2012 og 2013 som fulgte av prinsippendringen vil bli borte. Den nye føringsmåten for statistikken for 2013 ble gjort for å tilpasse seg nye internasjonale regler for føring av prosessering i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Det norske nasjonal- og utenriksregnskap har imidlertid foreløpig valgt å ikke innarbeidet de nye retningslinjene (nettoføring) fordi dette gir store utfordringer med å tolke verdien av norsk eksport for berørte næringer, og det harmonerer heller ikke med dagens føringsmåte i statistikken for utenrikshandel med varer.