138474
/valg/statistikker/sametingsvalg/hvert-4-aar
138474
Færre deltek i sametingsvalet
statistikk
2013-10-29T10:00:00.000Z
Valg
no
sametingsvalg, Sametingsvalet, valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, valtingsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, sametingsrepresentantarSametingsvalg, Valg
true

Sametingsvalet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

66,9 %

røysta i sametingsvalet i 2013

Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka røyster og blanke røyster, etter valkrins
2013
Godkjende røysterVraka røysterBlanke røyster
I alt9 91937121
Østre valkrins1 640419
Ávjovári valkrins2 676015
Nordre valkrins1 444422
Gáisi valkrins1 4141521
Vesthavet valkrins912012
Sørsamisk valkrins593413
Sør-Noreg valkrins1 2401019

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins

Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins
2013
Godkjende røysterGodkjende røyster valtingGodkjende røyster, førehandVraka røysterVraka røyster på valtingVraka røyster på førehandBlanke røysterBlanke røyster på valtingBlanke røyster på førehand
 
Heile landet9 9195 7014 2183712251216853
Østre valkrins1 6401 12251840419109
Ávjovári valkrins2 6761 7279490001569
Nordre valkrins1 44480863640422148
Gáisi valkrins1 414979435156921174
Vesthavet valkrins91251939300012102
Sørsamisk valkrins59319439942213310
Sør-Noreg valkrins1 240352888104619811

Tabell 2 
Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins

Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins
2013
Godkjende røysterGodkjende røyster
Heile landetØstre valkrinsÁvjovári valkrinsNordre valkrinsGáisi valkrinsVesthavet valkrinsSørsamisk valkrinsSør-Noreg valkrins
 
Heile landet9 9191 6402 6761 4441 4149125931 240
Norske Samers Riksforbund2 3970580231526460176424
Senterpartiet471107657812345530
Sámeálbmot Bellodas Samefolkets parti184099000085
Kristelig Folkeparti4504500000
Arbeiderpartiet2 093497360306339198159234
Høyre696143112121110131079
Fremskrittspartiet88813715126316778092
Sosialistisk Venstreparti00000000
Venstre5005000000
Árja1 1452914871351490083
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste465465000000
Åarjel-Saemiej Gielh205000002050
Fastboende Liste264026400000
Nordkalottfolket43100310000121
Johttisápmelaccaid listu331033100000
Ealáhus ja luonddu / Næring og natur132013200000
Samer sørpå / Sámit lulde122000000122

Tabell 3 
Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins

Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins
2013
Personar med røysterettGodkjende røystegjevingar i altGodkjende røystegjevingar på valtingGodkjende røystegjevingar på førehandValdeltaking (prosent)Godkjende røyster per representant (prosent)
 
Heile landet15 00510 0405 7694 27166,9254
Østre valkrins2 2361 6591 13252774,2273
Ávjovári valkrins3 6232 6911 73395874,3335
Nordre valkrins2 1681 46682264467,6289
Gáisi valkrins2 1891 43599643965,6236
Vesthavet valkrins1 56992452939558,9228
Sørsamisk valkrins97360619740962,3148
Sør-Noreg valkrins2 2471 25936089956,0207

Tabell 4 
Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt

Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt
2013
RepresentantarGodkjende røyster pr. representant
Østre valkrins6273
Ávjovári valkrins8335
Nordre valkrins5289
Gáisi valkrins6236
Vesthavet valkrins4228
Sørsamisk valkrins4148
Sør-Noreg valkrins6207

Tabell 5 
Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins

Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins
2013
Norske Samers RiksforbundArbeiderpartietHøyreFremskrittspartietÁrjaNorske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis felleslisteÅarjel-Saemiej GielhFastboende ListeNordkalottfolketJohttisápmelaccaid listuSamer sørpå / Sámit luldeSamer sørpå / Sámit lulde
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
 
I alt5664111122111110121001
Østre valkrins0011010010110000000000
Ávjovári valkrins1111000002000010001000
Nordre valkrins0110001000000000110000
Gáisi valkrins1111000110000000000000
Vesthavet valkrins1101100000000000000000
Sørsamisk valkrins1010000000001100000000
Sør-Noreg valkrins1210000000000000010001

Om statistikken

Statistikken viser personar med røysterett, valdeltaking og røyster etter parti/vallister frå sametingsvala. Tidsseriar attende til 2005.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Kven kan røysta ved sametingsvalet? For å kunne røysta ved sametingsvalet, må ein registrera seg i sametinget sitt valmanntal. Alle samar frå Noreg som er over 18 år eller fyller 18 år i valåret, har rett til å registrere seg i sametinget sitt valmanntal. Alle som avgjer erklæring om at dei oppfattar seg sjølv som same, og som anten a) har samisk som heimespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforeldre med samisk som heimespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntalet kan krevje seg innført i samemanntalet. Samar som er statsborgarar i andre nordiske land kan registrere seg i samemanntalet dersom dei 30. juni i valåret står innført i folkeregisteret som busette i Noreg. Samar som ikkje er frå eit nordisk land, kan registrere seg i sametinget sitt valmanntal dersom dei har stått innført i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen. Sametinget sitt valmanntal er knytt opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressa 30. juni i valåret som vert registrert i sametinget sitt valmanntal, og som vert nytta ved sametingsvalet.

7 valkrinsar og 39 representantar Ved sametingsval er landet delt inn i 7 valkrinsar. Det er vald inn totalt 39 representantar frå dei 7 ulike valkrinsane. Dette er fire færre i høve til for fire år sidan.

Standard klassifikasjonar

Valkrinsar ved sametingsval er gruppert på fylgjande måte: 2009 1. Østre valkrins. 2 Àvjovàri valkrins. 3 Nordre Valkrins. 4. Gàisi valkrins. 5. Vesthavet valkrins. 6. Sørsamisk valkrins. 7. Sør-Noreg valkrins. 2005 1 Varanger 2 Tana 3 Karasjok 4 Kautokeino 5 Porsanger 6 Alta/Kvalsund 7 Nord-Troms 8 Midt-Troms 9 Sør-Troms 10 Nordre Nordland 11 Midtre Nordland 12 Sørsameområdet 13 Sør-Noreg

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Sametingsvalet
Emne: Valg

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Tabellane fordelar seg på 7 sametingsvalkrinsar.

Kor ofte og aktualitet

Kvart fjerde år (valår)

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Statistikkfila vert langtidslagra i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet er å laga offisiell statistikk frå sametingsvalet. Den fyrste offisielle statistikken over sametingsval vart publisert i 2005.

Brukarar og bruksområde

Dei politiske partia er flittige brukarar av statistikken, likeeins journalister. Statistikken vert òg nytta av departementa for å rekna ut partistønad, og av kommunar og fylkeskommunar. Særskild studentar, som studerar statsvitskap, og valforskarer er andre brukergrupper. Statistikk fra sametingsval vert òg etterspurd frå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Samevalførskrifta § 85.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar resultat frå valet i alle kommunar som har registrert personar som står oppførd i sametinget sitt valmanntal. Det vert henta inn tall for personar med røysterett, kor mange som røysta både på førehand (for kommunar som har under 30 røysteføre er det berre førhandsrøystegjeving) og valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som ble gjevne på dei einskilde partia. Fordeling av mandat etter parti og valkrins.

Datakjelder og utval

Ved valet i 2005 fekk SSB datagrunnlaget frå Ergo Group. Frå og med Sametingsvalet 2009, internett-skjema som vert sendt inn frå dei 7 samiske valkrinsane direkte til SSB.

Totalteljing

Datainnsamling, editering og beregninger

Dei sju samiske valkrinsane sender inn alle valdata via eit internettskjema direkte til SSB .

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, hovudsakeleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

SSB publiserte statistikk for sametingsvalet for fyrste gang i 2005.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Mengda avgjevne og vraka røyster er i einskilde kommunar usikre. Dette skuldast ugrannsemd ved føring av valbok og feil i avkryssningsmanntalet. Misoppfattingar vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møtar opp, men får av ulike årsaker ikkje si røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje verta kryssa av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det vert jamvel protokollert og i nokre høve på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre høve verta justert/retta etter skjønn der kommunane ikkje klårar å finna ut av feila.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/valg/statistikker/sametingsvalg?id=1877

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB