274785
/utdanning/statistikker/kargrs/aar
274785
Stadig bedre karakterer i grunnskolen
statistikk
2016-10-06T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
kargrs, Karakterer ved avsluttet grunnskole, skoleresultater, karakternivå, eksamenskarakterer, standpunktkarakterer, grunnskolepoeng, fag (for eksempel norsk, engelsk, matematikk)Utdanning, Grunnskoler, Utdanning, Innvandring og innvandrere
true
Karakterstatistikken viser elevers gjennomsnittlige grunnskolepoeng fordelt på blant annet kjønn, fag, innvandringskategori, fylke og foreldrenes utdanningsnivå.

Karakterer ved avsluttet grunnskole2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Stadig bedre karakterer i grunnskolen

Siden 2009 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene gått fra 39,5 til årets snitt på 41,2 på landsbasis. I 2016 øker de i alle fylker, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og elevenes innvandringskategori.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng og standpunktkarakterer i utvalgte fag, etter kjønn og foreldres utdanningsnivå.
2016
GrunnskolepoengEngelsk skriftligMatematikkNorsk hovedmål
Alle elever41,23,93,53,8
 
Kjønn
Gutter39,03,73,43,5
Jenter43,44,23,74,2
 
Foreldres utdanningsnivå
Grunnskole eller ingen fullført utdanning34,73,32,73,1
Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående38,83,73,23,6
Universitets- og høgskolenivå, 4 år eller mindre43,04,13,84,0
Universitets- og høgskolenivå, mer enn 4 år46,24,54,34,4
Uoppgitt35,93,43,03,2

Resultatene til de 60 720 elevene som oppnådde grunnskolepoeng 2016, følger den positive trenden vi har sett de siste årene. På landsbasis har elevenes karakterer gått opp fra et gjennomsnitt på 39,5 grunnskolepoeng i 2009 til årets snitt på 41,2 poeng. Jentene har et snitt som er 4,4 grunnskolepoeng høyere enn guttene. 

Øker i alle fylker, og mest blant innvandrere 

Karakterene går opp i alle fylker, bortsett fra i Aust-Agder som lander på samme gjennomsnitt som året før, med 40,6 grunnskolepoeng. Dette er første året alle fylker oppnår et gjennomsnitt på over 40 grunnskolepoeng siden denne statistikken først ble publisert i 2009. I Finnmark har snittet gått opp med nærmest ett helt poeng siden forrige skoleår; fra 39,2 poeng til 40,1 poeng. 

Karakterene går også opp innenfor alle innvandringskategorier. Det høyeste snittet finner vi blant norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc., der de gjennomsnittlige grunnskolepoengene ligger på 43,5. Siden 2009 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene økt mest blant innvandrerelever med 2,7 poeng, mens økningen er på 1,7 poeng blant elever uten innvandringsbakgrunn. 

Foreldrenes utdanning bidrar 

Det er ingen nyhet at elevene med høyest utdannede foreldre også har de beste karakterene. Fra 2009 går det et skille mellom gjennomsnittskarakterene til barn av foreldre med høgskole-/universitetsutdanning og uten: Den førstnevnte gruppen oppnår over 40 grunnskolepoeng i snitt for alle år, mens barn av foreldre med utdanning fra grunnskole og/eller videregående har et gjennomsnitt på under 40 poeng. I denne perioden har imidlertid de gjennomsnittlige karakterene gått opp både blant elever med og uten høyt utdannede foreldre. 

Som tidligere år er det elevene i Akershus som har det høyeste karaktersnittet med 42,1 grunnskolepoeng. Sammen med Oslo er dette også fylket med størst andel høyt utdannede foreldre, der over halvparten av elevene har foreldre med utdanning fra universitet/høgskole. Karaktersnittet for 2016-kullet i Oslo ligger på 41,4 poeng. 

Gjennom årene har også Sogn og Fjordane utmerket seg med et høyt karaktersnitt, og for 2016-kullet ligger gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 41,5 i dette fylket. Av disse elevene i Sogn og Fjordane har 40 prosent foreldre utdannet fra høgskole/universitet. 

Størst forskjeller i matematikkfaget 

Matematikk er faget med lavest gjennomsnittskarakter, og det er også her vi ser størst forskjeller etter foreldrenes utdanningsnivå. Mens elever av foreldre med grunnskoleutdanning får en gjennomsnittlig standpunktkarakter på 2,7 i matematikk, ligger snittet på 4,3 for elever av foreldre med lang utdanning fra høgskole/universitet. Som året før er det i kroppsøving og mat og helse elevene har høyest gjennomsnittskarakter. Her er det også jevnere mellom elever med ulik sosial bakgrunn da alle grupper oppnår et gjennomsnitt mellom karakteren 4 og 5 (se figur 2). 

Elever som mangler grunnskolepoeng

Statistikken over karakterer ved avsluttet grunnskole dekker ikke elevene som ikke oppnådde grunnskolepoeng i 2016. I mai publiserte SSB en artikkel som så nærmere på hvem elevene med manglende grunnskolepoeng er - og hvordan andelen uten grunnskolepoeng har utviklet seg siden inngangen til dette tiåret.

Valgfag inngår i beregningen av grunnskolepoengÅpne og lesLukk

Fra og med skoleåret 2014-2015 inngår standpunktkarakteren i valgfag i beregning av grunnskolepoeng. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB