286276
/transport-og-reiseliv/statistikker/transpinn/aar
286276
Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker
statistikk
2017-01-09T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
transpinn, Innenlandske transportytelser, godstransport, passasjertransport, kollektivtransport, landtransport, jernbanetransport, veitransport, lufttransport, sjøtransport, rørtransport, transportmengde, transportarbeidLuftfart, Landtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true
Innenlandske transportytelser gir informasjon om de enkelte transportformenes betydning og omfang når det gjelder transport av gods og personer. Ytterligere vekst i kollektivtrafikken.

Innenlandske transportytelser2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent. Transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden.

Innenlandsk person- og godstransportarbeid, etter transportmåte
20142015Endring i prosent
2014 - 20152011 - 2015
1Bare medregnet norske transportmidler med passasjerer som har både på- og avstigning i Norge
2Omfatter gods på norske transportmidler som er både lastet og losset i Norge
3Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler hvor godset er både lastet og losset i Norge
Persontransport uten kabotasje. Mill. personkm1
I alt78 48780 0452,07,6
Jernbanetransport mv.4 1484 3184,118,5
Lufttransport4 7384 494-5,1-6,3
Veitransport68 78670 3872,38,1
Sjøtransport8158473,9-2,3
Godstransport uten kabotasje. Mill. tonnkm2
I alt51 61953 8274,311,3
Fastlandstransport i alt27 09228 4435,016,2
Jernbanetransport2 3312 4213,90,2
Lufttransport16160,00,0
Veitransport19 86720 4703,020,7
Sjøtransport4 8785 53613,58,9
Bilferjeruter4674751,78,9
Leietransport og egentransport4 4115 06114,78,9
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt24 52725 3843,56,4
Godstransport medregnet kabotasje. Mill. tonnkm3
I alt69 09272 4244,89,8
Fastlandstransport i alt40 68443 3786,616,0
Jernbanetransport2 3732 4583,6-2,0
Lufttransport16160,00,0
Veitransport20 29720 8792,921,6
Sjøtransport17 99820 02511,313,1
Bilferjeruter4674751,78,9
Leietransport og egentransport17 53119 55011,513,2
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)4 4115 06114,78,9
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)1 5241 68610,6-22,0
Utenlandske skipsregistre11 59612 80310,422,5
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt28 40829 0462,21,7

Det har vært en betydelig vekst i både antall reisende og i transportarbeidet med kollektive transportmidler innenriks de seneste årene. I femårsperioden 2011-2015 økte tallet på både reisende og transportarbeidet med om lag 13 prosent til henholdsvis 589 millioner reisende og 8 410 millioner personkilometer. Dette tilsvarer 575 runder rundt ekvator hver dag i et helt år. Veksten var særlig sterk for sporvei og forstadsbane hvor transportarbeidet økte med 28 prosent i femårsperioden. Til sammenligning økte transportarbeidet for jernbane med 17 prosent og rutebil med 8 prosent i den samme perioden. Til tross for den sterke veksten i transportarbeidet med sporvei og forstadsbane, står disse transportmidlene for knapt 10 prosent, eller 810 millioner personkilometer, av kollektivtrafikken i alt. Jernbanen stod for nærmere 42 prosent av transportarbeidet, mens rutebilene stod for resten (drøyt 48 prosent).

Trafikken med sporveier og forstadsbaner kjennetegnes av korte turer, om lag halvparten av en gjennomsnittlig rutebiltur og en tidel av en jernbanetur. Det var 160 millioner reisende med sporvei og forstadsbane i 2015, en økning med 7,5 prosent eller 11 millioner reisende fra 2014. Rutebilen stod for nesten 356 millioner reiser, mens jernbanen fraktet drøyt 65 millioner reisende i 2015. Dette var en økning sammenlignet med 2014 på henholdsvis 3,5 og nesten 6 prosent.

Hver innbygger reiste i gjennomsnitt 33 km med personbil hver dag

Transportarbeidet med personbil økte med 1,8 prosent til 62,3 milliarder personkilometer i 2015. Dette tilsvarer at hver innbygger reiste 32,9 kilometer per dag i gjennomsnitt med personbil dette året, enten som fører eller passasjer. Sammenlignet med 2001 var dette en økning på 2,5 km i gjennomsnittlig daglig reiselengde per innbygger. Gjennomsnittsinnbyggeren reiste 4,4 km per dag med kollektive transportmidler i 2015.

Ytterligere motvind for flytrafikken innenriks

Flytrafikken var først i 2008 tilbake på et høyere nivå enn i 2001. Og frem til 2013 økte transportarbeidet med ytterligere 8 prosent til nesten 4,9 milliarder personkilometer. Det var 11,3 millioner reisende innenriks samme år. I både 2014 og 2015 viser statistikken en nedgang i flytrafikken innenriks. I 2015 var transportarbeidet og antall flyreiser redusert til knapt 4,5 milliarder personkilometer og 10,4 millioner passasjerer. Dette var en nedgang på henholdsvis 8,2 prosent og 8,0 prosent fra 2013.

Ny milepel i lastebilens historie med over 20 milliarder tonnkilometer i 2015

Fra den første lastebilen ble registrert i Norge i mai 1900, tok det 96 år før transportarbeidet passerte 10 milliarder tonnkilometer. I tyveårsperioden 1996-2015 ble transportarbeidet doblet til historiske 20,5 milliarder tonnkilometer, en vekst på 3 prosent fra 2014. Det ble det fraktet 297 millioner tonn gods innenriks med lastebil i 2015. Dette var en nedgang på 9 millioner tonn, eller knapt 3 prosent, fra 2014. Veksten i transportarbeidet parallelt med redusert mengde gods transportert, er et resultat av økt transportlengde. Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn økte med 4 km i 2015, til nesten 69 km.

Jevnt løp mellom lastebil- og sjøtransport – inklusive kabotasje

Statistikken Innenlandske transportytelser har tradisjonelt omfattet innenrikstransporter med kun norskregistrerte transportmidler. I de senere årene er imidlertid en stor andel av transporten langs norskekysten tatt over av fraktefartøyer (skip i leie- og egentransport) registrert i utenlandske registre, såkalt kabotasje. Den tradisjonelle definisjonen i statistikken om kun å ta med norskregistrerte skip gir således ikke et tilstrekkelig bilde av sjøtransportens betydning. I publiseringene framover vil det for godstransporten publiseres tall både med og uten kabotasje. Det er utarbeidet en tidsserie tilbake til 2010. De nye beregningene som nå også omfatter skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og i utenlandske skipsregistre, viser at transportarbeidet mellom havner langs norskekysten var på 19,6 milliarder tonnkilometer i 2015. Dette tilsvarte 94 prosent av transportarbeidet i Norge med både norske og utenlandske lastebiler samme år. Transport utført av skip registrert i NOR utførte alene et transportarbeid på nesten 5,1 milliarder tonnkilometer i 2015. Det tilsvarer en fjerdedel av transportarbeidet utført av norskregistrerte lastebiler i Norge.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB