286276
/transport-og-reiseliv/statistikker/transpinn/aar
286276
Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker
statistikk
2017-01-09T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
transpinn, Innenlandske transportytelser, godstransport, passasjertransport, kollektivtransport, landtransport, jernbanetransport, veitransport, lufttransport, sjøtransport, rørtransport, transportmengde, transportarbeidLuftfart, Landtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true
Innenlandske transportytelser gir informasjon om de enkelte transportformenes betydning og omfang når det gjelder transport av gods og personer. Ytterligere vekst i kollektivtrafikken.

Innenlandske transportytelser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2 %

økning i antall personkilometer fra 2014 til 2015

Innenlandsk person- og godstransportarbeid, etter transportmåte
20142015Endring i prosent
2014 - 20152011 - 2015
1Bare medregnet norske transportmidler med passasjerer som har både på- og avstigning i Norge
2Omfatter gods på norske transportmidler som er både lastet og losset i Norge
3Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler hvor godset er både lastet og losset i Norge
Persontransport uten kabotasje. Mill. personkm1
I alt78 48780 0452,07,6
Jernbanetransport mv.4 1484 3184,118,5
Lufttransport4 7384 494-5,1-6,3
Veitransport68 78670 3872,38,1
Sjøtransport8158473,9-2,3
Godstransport uten kabotasje. Mill. tonnkm2
I alt51 61953 8274,311,3
Fastlandstransport i alt27 09228 4435,016,2
Jernbanetransport2 3312 4213,90,2
Lufttransport16160,00,0
Veitransport19 86720 4703,020,7
Sjøtransport4 8785 53613,58,9
Bilferjeruter4674751,78,9
Leietransport og egentransport4 4115 06114,78,9
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt24 52725 3843,56,4
Godstransport medregnet kabotasje. Mill. tonnkm3
I alt69 09272 4244,89,8
Fastlandstransport i alt40 68443 3786,616,0
Jernbanetransport2 3732 4583,6-2,0
Lufttransport16160,00,0
Veitransport20 29720 8792,921,6
Sjøtransport17 99820 02511,313,1
Bilferjeruter4674751,78,9
Leietransport og egentransport17 53119 55011,513,2
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)4 4115 06114,78,9
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)1 5241 68610,6-22,0
Utenlandske skipsregistre11 59612 80310,422,5
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt28 40829 0462,21,7

Om statistikken

Statistikken viser utviklingen i innenlandsk transport av personer og gods med jernbane, på veiene, i lufta og på sjøen.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Innenlandske transporter: Omfatter kun turer mellom steder i Norge.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje.

Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengde for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Transportarbeid (personkilometer): Tallet på passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Innenlandske transportytelser
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Statistikken utarbeides og publiseres på landsnivå. I 1982 ble det imidlertid med basis i data fra strukturundersøkelsene om lastebiltransport (1978), godstransport på kysten (1980) og rutefart på kysten (1979), gjort beregninger for hvert enkelt fylke. Statistikken ble publisert i NOS Samferdselsstatistikk 1982. Tilsvarende samleoppstillinger på fylkesnivå er ikke utført senere.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig.

Aktualitet: Statistikken består av en persondel og en godsdel. Begge blir vanligvis publisert i samme artikkel innen ni måneder etter utgangen av statistikkåret. Statistikken for statistikkåret 2015 ble imidlertid betydelig forsinket (se «Sammenlignbarhet over tid og sted» under «Produksjon»).

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Innenlandske transportytelser er et statistikksystem for beregning av transportsektorens tjenesteproduksjon på aggregert nivå. Statistikken viser utviklingen mellom ulike transportformer over tid.

Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt (TØI) samarbeider om å utarbeide denne statistikken over innenlandske gods- og persontransportytelser for årene etter 1945.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir i hovedsak brukt til offentlig og privat transportplanlegging og analyse. Departementer og andre offentlige etater, forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper er viktige brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Beregningene i innenlandske transportytelser bygger i mer eller mindre grad direkte på andre, tidligere publiserte statistikker.

Tall for person- og godstransport med fly publiseres også statistikken Lufttransport. Begge statistikkene bygger på oppgaver fra Avinor, men det er noen forskjeller i definisjonen av innenriks flygninger. Tallene for persontransport med fly i innenlandske transportytelser er gjennomgående noe lavere enn i lufttransportstatistikken, fordi innenlandske transportytelser teller antall reiser og ikke antall passasjerer.

Antall reiser avviker fra antall passasjerer når reisen består av flere flygninger. En person som reiser fra Alta, via Bodø, til Bergen blir tellet som en reise i Innenlandske transportytelser, mens samme person i lufttransportstatistikken blir telt i hver flygning (to flygninger her). I tillegg blir ikke utenlandsk transfer medregnet i innenlandske transportytelser. Det vil si at reiser til/fra utlandet som begynner/avsluttes med en norsk innenlands strekning ikke er tatt med som innenlandsk transport.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun transporter mellom steder i Norge. Det vil si at godset må være både på- og avlesset i Norge, mens passasjerer må ha både på- og avstigning innenfor landets grenser.

For enkelte grupper av transportmidler blir det samlet inn årlige oppgaver over transportytelser. For andre grupper hentes det inn oppgaver med visse års mellomrom, og for de mellomliggende årene blir transportytelsene beregnet. For enkelte transportmidler foreligger det ikke tilstrekkelig materiale til at det kan gis anslag i det hele tatt. Dette gjelder persontransport med lystbåter og andre båter som ikke går i rute, frakting av gods med personbiler og innenlandsk godsfrakt med fiskebåter. Persontrafikk med sykkel eller til fots er heller ikke tatt med i beregningene, ei heller persontrafikken med turbiler. Statistikken dekker imidlertid både egen- og leietransport. Førere er tatt med i beregningene av persontransport.

En ytterligere begrensning er at statistikken kun omfattet norskregistrerte transportmidler til og med statistikkåret 2009. Fra og med 2010 (nye tabeller) er godsbolken av statistikken utvidet til også å omfatte kabotasjetransport (transport med både på- og avlessing innen et annet land enn der transportmidlet er registrert). Bakgrunnen for dette er et ønske om å vise de totale transportene innenriks på norsk område uansett transportmidlets registreringsland. Kabotasjetransport er særlig utbredt innen sjøfart, mens den er mer begrenset innen jernbanetransport og godstransport på vei.

Datakilder og utvalg

I hovedsak data fra andre etablerte statistikker med enkelte tilpasninger.

Datainnsamling, editering og beregninger

I hovedsak gjenbruk av annen statistikk.

Selv om det ikke gjennomføres noen revisjon i vanlig forstand (på dette aggregeringsnivået), blir det naturlig nok gjort en vurdering av data som inngår i statistikken (data som benyttes direkte eller som inngår i beregningsgrunnlaget).

Graden av beregninger vil variere i takt med tilgjengeligheten av grunnlagsdata. Dette vil variere over tid. Presisjonsnivået til statistikken vil variere noe i takt med dette.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Så langt det er mulig, er statistikken forsøkt gjort sammenlignbar mellom transportformer og over år fra og med 1946. Ved helt eller delvis bortfall i grunnlagsmateriale/statistikk blir tall estimert. Innarbeides større endringer i statistikken grunnet korrigert/endret nivå i grunnlagsdataene, blir tallserien revidert også for de tilbakegående årene for å oppnå best mulig sammenlignbarhet over tid.

I statistikken for 2012 er kildegrunnlaget for statistikken for rutebiler endret i innenlandske transportytelser. Samtidig ble rutebiltallene for 2010 og 2011 revidert for både passasjerer og passasjerkilometer med grunnlag i samme kilde (kollektivtransportstatistikken). Til og med 1999 kunne tall for rutebil hentes direkte fra rutebilstatistikken. Etter at rutebilstatistikken opphørte i 2000, ble rutebiltallene i innenlandske transportytelser hentet fra KOSTRA Samferdsel. Denne statistikken omfatter kun den tilskuddsberettigede rutetransporten, og det ble det beregnet et tillegg for å kompensere for det manglende omfanget i KOSTRA (for den delen av de ikke-tilskuddsberettigede transportene som ble fanget opp av de tidligere skjemasettene). Dette ble gjort til og med statistikkåret 2011. Beregningene ble etter hvert usikre.

Mot slutten av 2000-tallet ble det etablert ny statistikk for blant annet rutebil i form av kollektivtransportstatistikken. Etter en nærmere vurdering, blant annet i Rådgivende utvalg for landtransport statistikk, ble det besluttet å erstatte det tidligere kildegrunnlaget med kollektivtransportstatistikken fra og med statistikkåret 2010. Det medfører imidlertid en nedjustering av produksjonen for rutebil da deler av produksjonen utenfor rute ikke lenger kommer med. I tillegg burde tallene for rutebil i innenlandske transportytelser ideelt sett omfatte all produksjon med rutebil og turbil, også den virksomheten som drives av rene turbiloperatører (ikke omfattet av nåværende datagrunnlag).

Fra og med statistikkåret 2015 er beregningsgrunnlaget for sjøtransportstatistikken endret, både for fraktefartøyer langs kysten (skip i leie- og egentransport) og for bilferjeruter. Statistikken for fraktefartøyer var tidligere basert på framskrivninger. Grunnlaget for framskrivningen ble etter hvert usikkert. Tallene for 2014 (tonn og tonnkilometer) ble i samband med publiseringen for statistikkåret 2014 ikke oppdatert, men satt lik 2013 og markert som foreløpige i påvente av en gjennomgang og oppdatering. Dette arbeidet tok lenger tid enn forventet, noe som forsinket publiseringen av statistikken for 2015 til januar 2017. Ny tidsserie for fraktefartøyer ble beregnet tilbake til 2010. Den gamle tidsserien ble samtidig avsluttet. Også bilferjerutene er revidert tilbake til 2010 basert på nytt datagrunnlag fra Statens vegvesen.

Ved publiseringen av 2016-tallene ble godsvekten for jernbanetransport og bilferjeruter endret til ikke å inkludere egenvekten av kjøretøyer, containere og andre lastbærere (kun vekten av det transporterte godset med emballasje). Dette for å sikre best mulig samsvar mellom godsvektberegningene for de ulike transportformene. Godsmengden og transportarbeidet for jernbane og bilferjeruter ble samtidig revidert tilbake til og med de nye godstabellenes startår i 2010.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Kvaliteten på statistikken er i stor grad et produkt av de kontroller og korreksjoner som blir gjort i den enkelte statistikk som inngår som grunnlag i beregningene av de innenlandske transportytelsene. I tillegg vil det være usikkerhet knyttet til forutsetninger brukt i modellberegningene.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB