85345
85345
friartikkel
2012-11-21T15:10:00.000Z
no

Ny næringsklassifisering fra januar 2009

Publisert:

Produsentprisindeksen og Vareprisindeksen

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av Eurostats næringsklassifisering NACE, en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Systemet bestemmer altså hvordan observasjoner som danner grunnlag for statistikken, grupperes sammen, og hvordan næringer avgrenses. Samtidig legger det en del føringer på hvilke næringsgrupper, eller hvilke aggregater, det publiseres statistikk for. Produsentprisindeksen (PPI) og vareprisindeksen for industrinæringene (VPPI) påvirkes av endringene i nomenklaturen. Fra og med januar 2009 er NACE rev. 2 og dennes norske versjon, SN 2007, den offisielle standarden som brukes i beregning og publisering av indeksene.

Hva betyr endringen for bruken av statistikken?

Det er viktig for brukere å være klar over at man må sammenholde indeksverdier fra samme versjon av indeksen når man ser på utviklingen over tid. Ønsker man å se på prisutviklingen fra desember 2002 til desember 2008, må man altså passe på å bruke verdier enten fra serien basert på NACE rev. 1 eller NACE rev. 2 i begge periodene. Brukere som har spørsmål til omleggingen knyttet til PPI og VPPI, bes henvende seg til statistikkansvarlig Espen Kristiansen.

Hva betyr endringen for beregningen av statistikken?

For indeksene betyr den nye nomenklaturen at noen observasjoner (varer) i utvalget har blitt flyttet fra en næring til en annen, mens andre har blitt flyttet innad i næringer på måter som endrer varenes innflytelse på indeksene. Ulike næringers betydning i den samlede indeksen kan også ha endret seg fra tidligere.

Hva betyr endringen for publiseringen av statistikken?

Alle indeksserier vil fra og med publiseringen av indeksen for januar 2009 forholde seg til NACE rev. 2. For perioden januar 2000-desember 2008 er indeksene beregnet på nytt, basert på NACE rev. 2. Disse seriene er tilgjengelig i statistikkbanken.

Indekser etter NACE rev. 1 vil ikke bli publisert fra og med januar 2009, men vil være lagret i statistikkbanken.

Kontakt