215541
215541
Storbyveksten fortsetter
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Befolkning og areal i tettsteder, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
true

Befolkning og areal i tettsteder1. januar 2014

Innhold

Storbyveksten fortsetter

De fem største byene i Norge vokser fortsatt, og huser omtrent en tredjedel av Norges befolkning. Andel av befolkningen som bor i tettsteder har økt til 80 prosent per 1. januar 2014.

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
Folkemengde Endring Endring i prosent
2014 2013 - 2014 2013 - 2014
Antall bosatte i tettsteder 4 114 425 63 787 1,6
Antall bosatte i spredtbygde strøk 976 827 -1 517 -0,2
 
Areal av tettsted (km²) 2 147,04 19,50 0,92
Antall bosatte per km2 i tettsteder 1 916 12 0,7
Andel bosatte i tettsteder, prosent 80,53 0,21 0,26
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo 942 084 16 856 1,8
Bergen 251 281 3 550 1,4
Stavanger/Sandnes 207 439 3 668 1,8
Trondheim 172 226 2 254 1,3
Drammen 112 123 1 620 1,5
Figur 1. Vekst i tettstedsbefolkning fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014.
Figur 1. Vekst i tettstedsbefolkning fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014.

Per 1. januar 2014 bodde det i alt 4 114 000 personer i totalt 976 tettsteder i Norge. Dette utgjorde 80 prosent av Norges befolkning. Det var i alt 976 tettsteder per 1. januar 2014 mot 963 tettsteder året før

Den totale befolkningsveksten for hele landet i 2013 var om lag 58 000 personer, en økning på 1,1 prosent. Antall bosatte i tettsteder har økt med 64 000 personer i 2013, eller 1,6 prosent. Antall bosatte i spredtbygd strøk har blitt redusert med om lag 1 500 personer. I alt 34 kommuner hadde ingen bosatte i tettsteder.

Storbyene vokser kraftig

I de fem største tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen bodde det i alt 1 685 000 personer som til sammen utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen. I løpet av 2013 økte antall bosatte i disse fem tettstedene med 28 000 personer, eller 1,7 prosent, mens arealet økte med 2,6 km2 (0,5 prosent).

Vekst i tettstedsarealet

Tettstedsarealet utgjorde i alt 2 147 km2 eller 0,7 prosent av Norges areal. Tettstedsarealet økte med 20 km2 i 2013, som er en økning på 1 prosent.

Siden 1.1.2013 har det kommet til 20 nye tettsteder. Av disse har imidlertid 16 vært inne tidligere og har «gjenoppstått». Fire av tettstedene er altså helt nye. Samtidig har åtte tettsteder utgått. To av tettstedene fra 2013 var i 2014 vokst sammen med andre tettsteder. Seks av tettstedene fra 2013 var blitt splittet opp og hadde gått tilbake til tidligere eksisterende tettsteder.

Store fylkesvise forskjeller

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 56 og 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Nær 30 prosent av totalarealet i Oslo er tettstedsareal, mens andelen i Finnmark er kun 0,08 prosent.

Størst relativ vekst i antall bosatte i tettsteder i løpet av 2013 var det i fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag, Troms og Oslo med om lag 2 prosent. Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland hadde 57 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen. Disse fylkene hadde 48 prosent av landets tettstedsbefolkning 1.1.2014.