84102
statistikk
2012-09-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Befolkning og areal i tettsteder, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseAreal, Folketall, Natur og miljø, Befolkning
true

Befolkning og areal i tettsteder1. januar 2012

Innhold

Fire millioner bosatt i tettsteder

Nær fire millioner av landets fem millioner innbyggere bodde per 1. januar 2012 i tettsteder. Om lag 90 prosent av landets befolkningsvekst i 2011 kom i tettstedene.

Tettsteder med 5 000 eller flere innbyggere. 1. januar 2012

Antall bosatte i tettsteder økte med om lag 60 000 personer, eller 1,5 prosent, i løpet av 2011. Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge med 1,3 prosent. Tettstedsarealet økte med 20 kvadratkilometer, eller om lag 1 prosent.

Størst vekst på det sentrale Østlandet

Størst vekst i antall bosatte i tettsteder var det i 2011 i fylkene Akershus og Oslo, med i overkant av 2 prosent. Minst vekst i tettstedsbefolkningen var det i fylkene Nordland og Finnmark, med omtrent 0,5 prosent. I hele Nord-Norge til sammen var tettstedsveksten 2 100 personer.

Vekst i antall bosatte i spredtbygde strøk

På grunn av den generelt store befolkningsveksten i 2011 viser tallene også en økning i antall bosatte i spredtbygde strøk på 4 300 personer, eller 0,4 prosent. En vekst i antall spredt bosatte er observert i 13 av landets 19 fylker. Veksten var størst i fylkene Hordaland og Vestfold, med henholdsvis 2 og 1,3 prosent.

Befolkningsveksten i storbyene fortsetter

Antall bosatte i Oslo tettsted økte med 18 500 personer i 2011, noe som er 32 prosent av den totale veksten i landets tettsteder. Oslo tettsted, som strekker seg over elleve kommuner, hadde 925 000 innbyggere per 1. januar 2012. Dette utgjør 23 prosent av den totale tettstedsbefolkningen.

Foruten Oslo har tettstedene Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Drammen alle mer enn 100 000 bosatte. Veksten i disse fem tettstedene var i 2011 til sammen 12 000 personer, eller 20 prosent av tettstedsveksten. I alt 815 000 personer bodde i disse fem tettstedene per 1. januar 2012.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
 
  2012 Endring fra 2011 til 2012
  Bosatte Areal. km 2 Innbyggere
per km 2
Antall
tettsteder
Bosatte Areal. km 2 Innbyggere
per km 2
Antall
tettsteder
 
I alt 3 958 038 2 422,87 1 634  942 58 923 19,63 12 6
200-499 bosatte  114 419  167,12  685  337 1 728 1,63 3 4
500-999 bosatte  163 058  201,59  809  234 -1 165 -1,07 -1 -2
1 000-1 999 bosatte  202 890  207,74  977  144 -1 331 0,26 -8 0
2000-19 999 bosatte 1 101 586  827,81 1 331  206 1 969 2,35 -1 3
20 000-99 999 bosatte 1  636 254  368,63 1 726 15 27 108 13,63 10 1
100 000 eller flere bosatte 1 739 831  649,98 2 677 6 30 614 2,73 36 0
 
1   Molde inngår nå i størrelsesgruppen 20 000-99 999 bosatte.

Få store tettsteder

Kun 21 av landets 942 tettsteder hadde 20 000 eller flere bosatte per 1. januar 2012. Disse tettstedene hadde 60 prosent av tettstedsbefolkningen, men kun 42 prosent av tettstedsarealet. Dette gjenspeiles i den gjennomsnittlige befolkningstettheten som var på 2 300 bosatte per kvadratkilometer i disse tettstedene, mot 1 130 bosatte per kvadratkilometer i tettsteder under 20 000 innbyggere. Folk bor som regel tettest i de største tettstedene. Oslo hadde en befolkningstetthet på 3 200 innbyggere per kvadratkilometer.

Antall tettsteder har økt med seks stykker i 2011. I alt åtte nye tettsteder har kommet til, og to tettsteder har utgått.

Fortsatt økning i befolkningstettheten

Det totale tettstedsarealet i Norge utgjør nå 2 423 kvadratkilometer.

Økningen i antall bosatte i tettsteder de siste årene har vært noe sterkere enn økningen i tettstedsarealet. Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i tettstedene har i perioden 2007 til 2012 endret seg fra 1 593 til 1 634 bosatte per kvadratkilometer. Dette viser en økende arealbrukseffektivitet i tettstedene.

Statistisk sentralbyrås tettstedsdefinisjon

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen

Tabeller: