136965
/valg/statistikker/stortingsvalg/hvert-4-aar
136965
Rekordmange førehandsrøyster
statistikk
2013-10-29T10:00:00.000Z
Valg
no
stortingsvalg, Stortingsvalet, valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, storingsrepresentantarStortingsvalg, Valg
true

Stortingsvalet

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30 %

røysta på førehand

Stortingsval. Gjevne røyster etter røystetype og røystetidspunkt.
2013
Gjevne røyster
Godkjende røyster2 836 029
Valting1 980 774
Førehand855 255
Vraka røyster3 255
Valting1 630
Førehand1 625
Blanke røyster12 874
Valting9 173
Førehand3 701

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Stortingsval. Godkjende røyster

Stortingsval. Godkjende røyster
2013
Godkjende røyster
I alt2 836 029
Arbeiderpartiet874 769
Fremskrittspartiet463 560
Høyre760 232
Kristelig Folkeparti158 475
Senterpartiet155 357
Sosialistisk Venstreparti116 021
Venstre148 275
Miljøpartiet de Grønne79 152
Norges Kommunistiske Parti611
Pensjonistpartiet11 865
Det Liberale Folkepartiet909
Samfunnspartiet295
Kystpartiet3 311
Kristent Samlingsparti1 722
Rødt30 751
Demokratene i Norge2 214
De Kristne17 731
Piratpartiet9 869
Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja268
Folkemakten175
Sykehus til Alta467

Tabell 2 
Stortingsval. Endring frå førre val i menga av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng

Stortingsval. Endring frå førre val i menga av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng
2009-2013
ArbeiderpartietSosialistisk VenstrepartiRødtSenterpartietKristelig FolkepartiVenstreHøyreFremskrittspartiet
Heile landet-4,5-2,1-0,3-0,70,01,39,6-6,6
Østfold-4,4-2,10,0-0,8-0,21,110,4-6,5
Akershus-5,3-2,2-0,2-0,60,11,410,8-7,4
Oslo-4,6-4,0-0,8-0,10,11,88,1-5,9
Hedmark-3,9-2,70,1-0,10,00,98,1-4,3
Oppland-4,8-2,20,2-0,10,11,07,9-4,8
Buskerud-5,3-1,90,0-0,10,01,69,6-6,5
Vestfold-4,1-2,70,1-0,20,21,510,4-7,7
Telemark-5,0-2,0-0,3-1,00,21,08,6-4,0
Aust-Agder-4,5-1,7-0,10,10,01,49,6-8,2
Vest-Agder-2,7-1,30,0-0,6-1,61,29,9-9,1
Rogaland-3,5-1,40,0-0,6-0,70,110,6-7,8
Hordaland-5,6-0,6-1,6-1,10,61,211,1-7,7
Sogn og Fjordane-1,5-2,4-0,3-4,61,33,06,9-5,0
Møre og Romsdal-5,5-1,3-0,1-0,40,51,810,1-7,3
Sør-Trøndelag-5,0-2,2-0,3-0,8-0,11,88,3-6,0
Nord-Trøndelag-1,6-3,10,01,1-0,51,25,6-4,6
Nordland-4,2-2,50,2-1,40,01,49,7-5,5
Troms Romsa-5,6-1,10,3-1,90,51,69,4-5,6
Finnmark Finnmárku-5,6-2,90,1-0,60,21,310,6-6,3

Tabell 3 
Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og fylke

Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og fylke
2013
I altArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiSenterpartietSosialistisk VenstrepartiVenstreMiljøpartiet de GrønneMiljøpartiet de Grønne
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Heile landet169272823629197337527210
 
Østfold92120210100000000
Akershus172321340000101000
Oslo193311421000101110
Hedmark71210100010010000
Oppland71210100001001000
Buskerud92120210010000000
Vestfold71120201000000000
Telemark62110101000000000
Aust-Agder41001101000000000
Vest-Agder61101021000000000
Rogaland141212221110000100
Hordaland162220421001101000
Sogn og Fjordane40100100001001000
Møre og Romsdal91120110101001000
Sør-Trøndelag102220110001100000
Nord-Trøndelag51100010001001000
Nordland92220110001000000
Troms Romsa61110110000100000
Finnmark Finnmárku51110100000010000

Tabell 4 
Valgdeltakelse etter alder ved stortingsvalget i 2013. Prosent

Valgdeltakelse etter alder ved stortingsvalget i 2013. Prosent
 2013N – 2013
18 – 2166,5693
22 – 2562,5641
26 – 2969,4559
30 – 3976,71 437
40 – 4980,51 807
50 – 5983,31 591
60 – 7986,32 282
80 år eller eldre68,8581
Totalt78,2 

Om statistikken

Statistikken viser mellom anna valdeltaking og røyster etter parti eller vallister frå stortingsvala for heile landet, fylke og kommunar. Tidsseriar attende til 1945.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Personar med røysterett
Krava til røysterett går fram av Grunnlova § 50 og Vallova § 3. Norske statsborgarar som fyller 18 år eller meir i valåret, som har vore registrert som busett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra, vil automatisk koma med i manntalet. I tillegg kan norske statsborgarar som har vært busett i utlandet samanhengande over 10 år, krevja seg innførd i manntalet.

Avgjevne røyster
Godkjende røystegjevingar, skal stemma med mengda kryss i manntalet. I praksis vert talet regna som godkjende røyster pluss vraka og blanke.

Vraka røyster
Røystesetlar som av ulike årsaker ikkje vert godkjend pluss tomme konvoluttar. Godkjende røyster -- Talet på godkjende røystesetlar etter finteljing/kontrollteljing.

Valde representantar
Statistikken over representantar til Stortinget omfattar valde representantar. Representantane som før valet møtte fast for medlemmar av Regjeringa, er såleis tatt med blant vararepresentantane.

Attval og nyval av representantane
Valde representantar ved årets val, som tidligare har vært faste representantar etter opprykk ved dødsfall e.l., er gruppert under "møtt som vararepresentant". Det same gjeld tidlegare vararepresentantar som har møtt fast for medlemmar av Regjeringa.

Standard klassifikasjonar

Landsdelar: Landets fylke er frå og med valet i 1997 gruppert i landsdelar på fylgjande vis:
1. Oslo og Akershus 2. Hedmark og Oppland 3. Sør-Austlandet: Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark 4. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 5. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 6. Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 7. Nord-Noreg: Nordland, Troms og Finnmark

Kommuneklassifisering, sentralitet. I nokre tabellar er landets kommunar gruppert i 8 klassar på grunnlag av oppgåver over næringsstruktur og sentralitet. Klassifiseringa er dokumentert i Standard for kommuneklassifisering 1994. Denne standarden gjeld frå og med val i 1997. Sentralitet er òg brukt åleine.

Grupperinga i landsdelar og kommuneklassifisering har helde seg til den til einkvar tid gjeldande standard. Det vil difor variera over tid.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Stortingsvalet
Emne: Valg

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunenivå, for utvalde kommunar vert det òg laga tabellar med prosentfordeling av godkjende røyster avgjeve på dei største partia på krets/bydelsnivå.

Kor ofte og aktualitet

Kvart 4. år (Valår)

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Statistikkfilane langtidslagrast i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet er å lage offisiell statistikk frå stortingsvalet. Den fyrste offisielle statistikk over stortingsval blei lagt fram i Valmandsvala og Stortingsvala 1815-1855 (NOS III 219). Ein del av tala, særleg for vala til og med 1826, bygde på utrekningar. For desse vala har me difor berre oppgåver over mengd røysteføre og valde representantar. Statistikk over vala i 1888 og 1891 vart publisert i Meddelelser frå det Statistiske Centralbureau, for 1894 og 1897 i NOS Valgmandsvalgene og Stortingsvala, for 1900 og 1903 i NOS Valgtingene og valgmandstingene, og frå og med 1906 i NOS Stortingsval. Statistisk sentralbyrå sørga for utarbeidinga av statistikken til og med 1903 og igjen frå 1961. I den mellomliggande perioden låg arbeidet med statistikken hjå Stortingets kontor. I Historisk statistikk finn ein opplysningar om partia sine røystetal og representantar attende til 1906. For personar med røysterett, valde representantar og valdeltaking finn ein opplysningar attende til fyrst på 1800-talet.

Brukarar og bruksområde

Dei politiske partia er ihuga brukarar av statistikken, i det same er journalistar. Statistikken vert òg nytta av departementa for å utrekna partistøtte, og av kommunar og fylkeskommunar. Studentar, særskild dei som studerar statsvitskap, og valforskarar er andre brukargrupper. Statistikk ifrå stortingsval vert etterspurd òg ifrå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklova § 2-2 og Vallova § 15-7.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken gjeld resultat i frå valet i alle kommunar. Det samlast inn tal for personar med røysterett, kor mange som røysta på førehand og på valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som vart avgjeve for dei enkelte partia. Innvalde distriktsmandat og utjamningsmandat.

Datakjelder og utval

Papirskjema sendt inn frå fylkesvalstyra til og med Stortingsval 2001. Ved valet i 2005 fekk SSB data på filar i frå Ergo Group. Frå og med Stortingsvalet 2009, internettskjema som vert sendt inn i frå fylkesvalstyra.

Totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fylkesvalstyras valprotokollar leggjast til grunn, desse suppleras med eigne skjema utsendt til kommunane, til og med 1997.

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, vesentleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistikk for dei ulike politiske partia fins attende til fyrst på 1900-talet. Under andre verdskrigen 1940-1945 vart det ikkje halde val. På kommunenivå er statistikken noko mangelfull for dei tidlegaste vala. Nokre av dei politiske partia har skifta namn. Det framkjem då av fotnotar i dei historiske tabellane.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Mengda avgjevne og vraka røyster er i enkelte kommunar usikre. Det skyldes unøyaktigheit ved føring av valbok og feil i avkrysningsmanntalet. Mistolking vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møter opp, men får av ulike årsaker ikkje får sin røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje kryssas av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det blir jamvel protokollert og i nokre fall på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre fall justerast/rettast etter skjønn der kommunane ikkje maktar å finne ut av feila.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB