102720
statistikk
2014-02-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Folkemengden, folketal, folkemengde, folketilvekst, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldreBefolkning, Barn, familier og husholdninger, Folketall, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Folkemengden1. januar 2014

Innhald

Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet

Folketalet voks med 57 800 i 2013, til 5 109 100 busette i Noreg ved siste årsskiftet. Utanlandske statsborgarar stod for 9,5 prosent av folketalet, med 483 200 busette.

Folkemengde, etter alder. Per 1. januar
2014 Endring i prosent
2013 - 2014 2009 - 2014 2004 - 2014
I alt 5 109 056 1,1 6,5 11,6
 
0 år 59 335 -2,0 -2,2 4,8
1-5 år 316 409 0,6 6,6 7,6
6-12 år 428 077 0,4 0,0 -1,6
13-15 år 190 040 -0,1 0,2 3,0
16-19 år 262 789 0,4 2,5 19,4
20-44 år 1 744 961 1,0 6,5 9,5
45-66 år 1 408 723 0,9 7,3 18,3
67-79 år 477 962 5,8 20,4 21,3
80 år og over 220 760 -0,4 0,5 5,5
Figur 1. Dei ti største gruppene med utanlandsk statsborgarskap. 1. januar 2014
Figur 2. Gjennomsnittsalder. Fylker 1. januar 2014
Figur 3. Folkemengd, etter alder 1. januar 1900-2014
Figur 1. Dei ti største gruppene med utanlandsk statsborgarskap. 1. januar 2014Figur 2. Gjennomsnittsalder. Fylker 1. januar 2014Figur 3. Folkemengd, etter alder 1. januar 1900-2014

Talet på menn voks med 31 500, medan talet på kvinner voks med 26 300. Det utgjer 2 567 400 menn og 2 541 600 kvinner. Det stadig aukande mannsoverskotet frå 2010 enda opp med eit overskot av menn på 25 800 per 1. januar 2014. Eit overskot av menn blant dei som har innvandra sidan EU blei utvida i 2006 har bidrege til dette overskotet.

Flest polakkar blant utlendingane

Blant dei 483 200 utanlandske statsborgarane som er busette her i landet, stod polakkane for 18 prosent. Det svarar til 85 600 busette, som er 8 500 fleire enn året før. Polske menn stod for heile 5 100 av denne veksten.

Dei andre større gruppene med utanlandske statsborgarar ved siste årsskiftet var svenske og litauiske statsborgarar, med respektive 44 200 og 35 800 busette.

Personar med litauiske statsborgarskap er den gruppa med utlendingar som voks nest mest etter polakkane i 2013, med ein vekst på 5 000.

Høgast gjennomsnittsalder i aust og lågast i vest

Gjennomsnittsalderen i befolkninga er rekna til å vere 39,4 år for heile landet. Rogaland og Oslo er fylka med forholdsvis flest born og færrast eldre. Desse fylka har dermed den lågaste gjennomsnittsalderen, med under 38 år.

Vest-Agder, Hordaland, Akershus og Sør-Trøndelag fylgjer deretter med gjennomsnittsalder på 38 år. Hedmark og Oppland er dei fylka som relativt sett har flest eldre. Desse fylka har dermed høgast gjennomsnittsalder, med respektive 42,6 og 42,2 år.

Alderssamansetjinga i befolkninga har òg endra seg mykje over tid. Ser ein på Noreg for 100 år sidan, då folketalet var helvta av i dag, var det 341 100 born under seks år. I dag er ikkje talet så mykje høgare, 375 700. Borna utgjorde for 100 år sidan 14 prosent av folketalet, medan dei i dag utgjer om lag 7,4 prosent. På den andre sida var det då 160 300 over 66 år, medan talet i dag er 698 700. Då utgjorde dei 6,5 prosent av folketalet, i dag over dobbelt så mykje.