283775
/priser-og-prisindekser/statistikker/kvadenebol/aar
283775
Store regionale prisforskjeller mellom nytt og brukt
statistikk
2017-03-28T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
kvadenebol, Kvadratmeterpriser for eneboliger, prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboligerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true
Statistikken viser forskjellene i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Kvadratmeterprisen for brukt enebolig var i gjennomsnitt 69,6 prosent av ny enebolig i 2016.

Kvadratmeterpriser for eneboliger

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

69,6 %

pris på brukte eneboliger i prosent av prisen på nye

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye og brukte eneboliger
Kvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående årBruktpris i prosent av nypris
Nye eneboligerBrukte eneboligerNye eneboligerBrukte eneboliger
201228 41519 9769,55,070,3
201329 42320 7803,54,070,6
201430 90421 1385,01,768,4
201531 90622 0683,24,469,2
201633 58423 3685,35,969,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. Kroner bruktpris i prosent av nypris og nypris i prosent av bruktpris

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. Kroner bruktpris i prosent av nypris og nypris i prosent av bruktpris
Nye eneboligerBrukte eneboligerAntall nye eneboligerBruktpris i prosent av nypris
Kvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående årKvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående år2015201620152016
2015201620152016
Hele landet31 90633 5845,322 06823 3685,93 3473 42169,269,6
Østfold28 44731 1599,519 43621 1498,820521568,367,9
Akershus38 93140 5234,129 51932 46110,036743275,880,1
Oslo54 56758 2356,746 75351 94111,110416185,789,2
Hedmark29 05828 992-0,215 45516 7028,112211053,257,6
Oppland27 83929 3765,515 71716 8177,011612556,557,2
Buskerud32 22733 5444,121 69223 2207,019219667,369,2
Vestfold32 56534 7026,621 74722 9545,618616566,866,1
Telemark27 24428 5204,715 57616 7567,6958857,258,8
Aust-Agder27 93027 666-0,917 81318 5814,312611763,867,2
Vest-Agder28 28529 2693,519 49419 7381,315616168,967,4
Rogaland34 00132 703-3,823 71023 098-2,646037769,770,6
Hordaland30 76732 2164,725 38825 6751,136838482,579,7
Sogn og Fjordane26 04227 6946,315 61517 0028,9818760,061,4
Møre og Romsdal29 30529 7291,417 06317 2731,222420558,258,1
Sør-Trøndelag29 27131 5687,823 84224 8064,018023581,578,6
Nord-Trøndelag27 15828 4034,614 81416 0598,411111054,556,5
Nordland30 04930 8732,717 60718 4154,612513158,659,6
Troms - Romsa30 46934 02611,722 10824 63611,4938172,672,4
Finnmark - Finnmárku26 32627 8605,817 64319 0478,0364167,068,4
 
Stavanger47 63444 839-5,932 38030 732-5,1635368,068,5
Bergen38 11640 4276,132 87432 619-0,8656686,280,7
Trondheim36 31841 14313,330 93932 9116,4508285,280,0

Om statistikken

Statistikken viser forskjellen i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser er beregnet ved å dividere kjøpsprisen, inklusiv tomtekostnad, på boligarealet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Prisen som det henvises til, er det kjøper må betale for brukt eller ny enebolig, inklusiv tomtekostnader. Merverdiavgiften er inkludert i prisen.

 

Arealbegrepene som benyttes i statistikken er P-ROM og bruksareal i henhold til Norsk standard NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger.

P-ROM, areal av primære rom, måles som primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende regnes ikke som P-ROM.

Bruksareal, dvs. areal innenfor omsluttende vegger.

Kvadratmeterprisen er beregnet ved å dividere prisen på P-ROM.

Standard klassifikasjoner

Fylker: Det er beregnet gjennomsnittlige kvadratmeterpriser pr. fylke.

Storby: I tillegg til fylkene er det beregnet tall for Stavanger, Bergen og Trondheim.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Kvadratmeterpriser for eneboliger
Emne: Priser og prisindekser

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Fylke, samt kommunene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Statistikken publiseres 13 uker etter årets utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres som tekstfiler på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise forskjellene i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Statistikken er publisert siden 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken er rettet mot ulike brukere med interesse for boligmarkedet, bl.a. privatpersoner, ulike forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Prinsipper for likebahandling

Sammenheng med annen statistikk

Datagrunnlagene som benyttes til denne statistikken er de samme som dem som benyttes til produksjon av Boligprisindeksen og prisindeks for nye eneboliger . Informasjon om fullførte eneboliger fra Byggearealstatistikken benyttes ved innsamling av data.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1, § 2-2 og § 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

For brukte eneboliger er populasjonen alle eneboliger omsatt i fritt salg i det aktuelle året. For nye eneboliger er populasjonen alle nye eneboliger fullført i det aktuelle året. Observasjonsenheten er enebolig.

Datakilder og utvalg

For brukte eneboliger får SSB grunnlagsdata til statistikken fra FINN.no, gjennom Eiendom Norge. Eiendom Norge organiserer norske eiendomsmeglerforetak og representerer over 400 eiendomsmeglerkontorer. Utvalget er alle eneboliger omsatt gjennom FINN.no.

For nye eneboliger innhentes data fra Matrikkelen og en spørreundersøkelse direkte til boligkjøper. Statistisk sentralbyrås kopi av Matrikkelen gir en oversikt over alle boligbygg som er registrert fullført samt opplysninger om boligens areal, beliggenhet og hvem som er byggherre eller kjøper av boligen. På skjemaet til boligkjøper ber vi om prisopplysninger og en rekke opplysninger om boligens standard. Undersøkelsen er en totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Brukte eneboliger: Data fra FINN.no leveres en gang pr. måned.

Nye eneboliger: internett-basert spørreskjema. Skjema sendes ut i siste halvdel av første måned etter kvartalets utløp. Frist for innsending er knapt 3 uker etter utsending. Oppgavegiveren er eieren av eneboligen.

Det er lagt inn matematiske og logiske kontroller i dataregistreringsrutinen. Maskinell kontroll tar ut boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser eller arealer.

Det beregnes gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for henholdsvis brukte og nye eneboliger. Kvadratmeterprisen er beregnet på grunnlag av areal av primære rom (P-ROM).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Brukte eneboliger

Til og med 4. kvartal 2001 ble datagrunnlaget for brukte selveierboliger samlet inn ved hjelp av en postal skjemaundersøkelse. Skjema ble sendt ut til alle som ifølge Tinglysningsregisteret hadde fått tinglyst kjøp av en selveierbolig i det aktuelle kvartalet. Kvadratmeterprisene ble beregnet på grunnlag av omsetninger der kjøpekontrakten var underskrevet i det aktuelle kvartalet. Skjemaopplysningene ble kombinert med informasjon fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB-registeret).

Til og med 4. kvartal 2001 var det bruksarealet som ble benyttet i beregninger av kvadratmeterpriser. Deretter ble boligarealet brukt. Kvadratmeterprisene er derfor ikke direkte sammenlignbare før og etter 4. kvartal 2001. I løpet av 2008 ble boligareal erstattet av begrepet P-ROM, som var relativt likt.

Nye eneboliger

P-ROM innhentes ikke i skjemaundersøkelsen for nye eneboliger, og vi har derfor valgt å bruke bruksarealet til å estimere P-ROM. Tidligere ble respondentene bedt om å oppgi både bruks- og boligareal. Ved hjelp av disse opplysningene har vi derfor beregnet en faktor som kan brukes til å estimere boligarealet/P-ROM. Denne faktoren er 0,7999. Vi antar altså at P-ROM utgjør i gjennomsnitt ca. 80% av bruksarealet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Brukte eneboliger: Det kan forekomme feil i datamaterialet fra FINN.no. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningene.

Nye eneboliger: Det kan forekomme at oppgavegiver misforstår ett eller flere av spørsmålene på skjemaet. Skjemaene leses optisk med automatisk verifisering og overføring til elektronisk lagringsform. Det kan forekomme feil ved den optiske lesingen, spesielt ved lesing av tall som består av mange siffer. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at det er samsvar mellom delkostnader og totalkostnad, samt at eneboliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningen.

 

Brukte eneboliger

Det er ikke noe frafall.

Nye eneboliger

I skjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for nye eneboliger, vil det alltid være et frafall. Dette fordi noen oppgavegivere enten ikke returnerer sine skjema eller returnerer dem i ufullstendig utfylt stand. De variasjoner i indeksestimatene en får på grunn av dette, kalles frafallsfeil. Ved fristens utløp ligger svarprosenten på ca. 45 prosent. Etter purring ligger svarprosenten på rundt 75 prosent. Det benyttes data fra skjema så lenge nøkkelkjennemerker er oppgitt.

Brukte eneboliger

Statistikken baserer seg på datagrunnlag fra FINN.no og dekker et stort flertall av alle omsatte bruktboliger. Det kan likevel tenkes at det er systematiske skjevheter mht. geografisk sonefordeling og/eller boligtypefordeling.

Nye eneboliger

Utvalget dekker alle ferdigstilte eneboliger. Det er derfor ingen utvalgsvarians eller utvalgsskjevhet.

Kommunene kan gjøre feil ved innregistrering av data til Matrikkelen. Enkelte kommuner følger ikke alltid gjeldende regler for registrering til Matrikkelen. Det kan forekomme at bygninger er feilklassifisert, dvs. at en enebolig har fått tildelt en annen bygningstype i registeret. Disse eneboligene vil vi ikke få med i beregningene. Det kan også forekomme at andre bygninger blir feilklassifisert som eneboliger. Som oftest melder da oppgavegiver fra om at dette ikke er en enebolig.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB