92462
/energi-og-industri/statistikker/kbar/kvartal
92462
Bedret eksportmarked
statistikk
2014-01-28T10:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
false

Konjunkturbarometer for industri og bergverk4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret eksportmarked

Norske industriledere melder om positiv utvikling i produksjonsvolumet, og utsiktene på kort sikt er gode. Økt ordretilgang og høyere priser på eksportmarkedet var drivkraften bak denne fremgangen.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
4. kvartal 2013
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum52,657,8
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting53,056,9
Gjennomsnittlig sysselsetting49,650,5
Ordretilgang fra hjemmemarkedet50,056,7
Ordretilgang fra eksportmarkedet55,455,9
Samlet ordrebeholdning54,055,6
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet53,157,2
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet53,554,8

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2013 viser ytterligere vekst i industriproduksjonen. Større volumer hos produsenter av innsatsvarer var hovedårsaken til denne bedringen. Oppgangen var særlig sterk innenfor kjemiske råvarer samt papir- og papirvarer. Produksjonen av investeringsvarer fortsatte også å stige, men økningen var mer moderat enn på samme tid året før. Redusert aktivitet innenfor verftsindustrien bidro i stor grad til dette. Sysselsettingsveksten stoppet opp etter mer enn to år med sammenhengende oppgang. Svakere økning i antallet nyansettelser innenfor produksjon av investeringsvarer kombinert med færre ansatte hos produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forklarer denne utflatingen.

Større etterspørsel og stigende priser på eksportmarkedet i 4. kvartal

Veksten i industriens ordrebeholdning tiltok mot slutten av kalenderåret. Høyere ordretilgang i eksportmarkedet var årsaken til dette. Bedret konkurranseevne som en følge av svakere kronekurs samt et mer positivt konjunkturbilde hos viktige handelspartnere forklarer denne bedringen. Svekkelsen av kronen har også hatt positiv innvirkning på eksportprisene som styrket seg i andre halvår etter en lengre periode med nedgang. Oppgangen i etterspørselen fra eksportmarkedet var sterkest for produsenter av innsatsvarer - og da særlig kjemiske råvarer. Andre næringer med kraftig bedring i markedsforholdene var dataindustri, elektrisk utstyrsindustri samt annen verkstedindustri.

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet var om lag uendret i 4. kvartal. For produsenter av investeringsvarer viste imidlertid denne indikatoren en nedgang, og det var særlig verftsindustrien som bidro til dette.

Venter ytterligere bedring i 1. kvartal

Generelle utsikter på kort sikt, det vil si 1. kvartal 2014, vurderes som bedre. Forventninger om vekst i produksjonsvolum, ordretilgang og markedspriser underbygger denne oppfatningen, og færre industriledere oppga at svak etterspørsel i eksportmarkedet virket begrensende på produksjonen. Optimismen var sterkest blant produsenter av innsatsvarer.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien steg fra 6 til 8 (sesongjustert nettotall) i 4. kvartal 2013, og oppgangen var særlig sterk for produsenter av investeringsvarer. Noe større ordrebeholdning og forventninger om tiltagende vekst i produksjonsvolumet forklarer dette. Tallverdier over null indikerer at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EUs statistikkontor), Konjunkturinstitutet (Sverige) og Danmarks Statistikk.

Lav kapasitetsutnyttingsgrad i industrien

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad ved utgangen av 4. kvartal 2013 beregnes til 79,6 prosent. Tallverdien ligger under det historiske gjennomsnittet til industrien. Lave nivåer for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var årsaken til dette. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var noe mindre enn på samme tid i 2012, men lå fortsatt over det historiske gjennomsnittet. Relativt høye ordrereserver innenfor maskinindustri og bygging av skip- og oljeplattformer var en medvirkende årsak til dette. Indikator for ressursknapphet i industrien steg moderat i 4. kvartal 2013. Oppgangen skyldes en økning i andelen ledere som rapporterte om full kapasitetsutnyttelse. Andelen ledere som rapporterte om mangel på kvalifisert arbeidskraft, var uendret fra forrige undersøkelse.

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 10. desember 2013 til 24. januar 2014.

Vurdering av næringer for 4. kvartal 2013 og utsiktene på kort sikt 1  

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt

2 Meget god: ++,  God: +,  På det jevne: ~,  Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

NæringUtsikter2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+(-)
Papir- og papirvareindustri+
Kjemiske råvarer++
Ikke-jernholdige metaller-(+)
Metallvareindustri+(-)
Dataindustri, elektrisk utstyrsindustri+(-)
Maskinindustri+
Bygging av skip og oljeplattformer-(+)
Maskinreparasjon og -installasjon+

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB