116357
statistikk
2014-01-30T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nrmiljo, Nasjonalregnskap og miljø, miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskapKlimagasser , Forurensning , Miljøøkonomi, Nasjonalregnskap, Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Nasjonalregnskap og miljø1990-2012

Innhold

Økt produksjon, men utslippene går noe ned

De totale klimagassutslippene forandret seg lite i 2012 samtidig som norsk produksjon økte. Nedgangen i utslippsintensiteten var på 3,7 prosent fra 2011. I tillegg til utviklingen innenfor tjenesteytende næringer bidro også utslippsintensive næringer som industri og sjøfart til nedgangen.

Hovedtall for nasjonalregnskap og utslipp til luft
2011 2012 Endring i prosent
2011 - 2012 Siden 1990
Produksjon i faste 2005-priser. Mill. kr 3 537 770 3 651 965 3,2 94,5
Klimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter 58 825 58 452 -0,6 0,0
Utslippsintensiteter for klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr 16,6276 16,0057 -3,7 -48,6
Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2005-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet(ekskl. husholdningene). Indeks, 1990=1
Figur 2. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på næring. 1990, 2000, 2007, 2011og 2012
Figur 3. De enkelte næringsgruppenes andel av totale klimagassutslipp og produksjon i faste priser i norsk økonomi. 2012
Figur 4. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på norsk industri og utvalgte industrinæringer. 1990, 2000, 2007, 2011 og 2012
Figur 5. Dekomponering av endringer i utslipp av klimagasser mellom 2011 og 2012
Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2005-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet(ekskl. husholdningene). Indeks, 1990=1Figur 2. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på næring. 1990, 2000, 2007, 2011og 2012 Figur 3. De enkelte næringsgruppenes andel av totale klimagassutslipp og produksjon i faste priser i norsk økonomi. 2012 Figur 4. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på norsk industri og utvalgte industrinæringer. 1990, 2000, 2007, 2011 og 2012Figur 5. Dekomponering av endringer i utslipp av klimagasser mellom 2011 og 2012

Totale klimagassutslipp sett i forhold til samlet norsk produksjon (målt i faste 2005-priser) har sunket jevnt siden 1990. De er nær halvert i perioden frem til og med 2012, fra 31,2 til 16,0 tonn utslipp av klimagasser per million kroner som er produsert.

Nedgangen i utslippsintensitet skyldes i hovedsak en generell overgang fra industri- til tjenesteproduksjon i norsk økonomi. De tjenesteytende næringene bidrar samlet sett i svært liten grad til utslipp av klimagasser. De tradisjonelt mer utslippsintensive næringer i norsk økonomi bidro også til nedgangen i utslippsintensiteten for klimagasser. Denne utviklingen kan forklares med teknologiske endringer og en overgang fra bruk av fossile brensler til fornybare energiformer.

Høyeste produksjonsvekst siden 2007

I 2012 var produksjonsveksten i norsk økonomi på 3,2 prosent, som er den høyeste veksten siden 2007. Veksten tilskrives i hovedsak tjenesteytende næringer og unormalt høy kraftproduksjon, det vil si lite utslippsintensive næringer.

Klimagassutslippene knyttet til norsk økonomisk aktivitet gikk ned med 0,6 prosent i 2012, og var på til sammen 58,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter . Nedgangen var størst innenfor ‘produksjon av metaller’, ‘produksjon av papir og papirvarer’ og gassforsyning. ‘Land- og lufttransport’, ‘fiske og fangst’ og ‘olje- og gassutvinningsnæringen’ har dratt utslippene i motsatt retning.

En dekomponering av årsakene bak utslippsendringene viser at endret næringsstruktur, endret sammensetning av energivarer samt energi- og utslippsreduserende tiltak til sammen har bidratt til å dempe veksten i utslippene med 5,6 millioner tonn siden 2011. Dette mer enn oppveier at den økte aktiviteten i norsk økonomi (målt som produksjon i faste 2005-priser) alene ville ha økt utslippene med 5,2 millioner tonn. Fortsatt økonomisk vekst uten økte utslipp til luft er en uttalt ønsket utvikling.

Varierende utslippsintensitet mellom næringene

Nedgangen i utslippsintensiteten i 2012 må sees i sammenheng med økonomisk vekst i lite utslippsintensive næringer samtidig med at utslippene innenfor mer utslippsintensive næringer som innenriks- og utenriks sjøfart , deler av industrien og ‘elektrisitet, gass og varmtvannsforsyning’ gikk ned.

Selv om det på nasjonalt nivå er en tilsynelatende svak sammenheng mellom økonomisk vekst og utslipp av klimagasser, avdekker trendene på mer detaljert nivå at det er betydelige forskjeller mellom ulike næringer. Det er spesielt innenfor de næringene som er de største bidragsyterne til utslipp av klimagasser, slik som transportnæringene, industri og olje- og gassutvinning, at utfordringene med å redusere utslippene uten at produksjonen avtar, er størst.

Utslippsintensiteten i industrien sank med 2,6 prosent i 2012, mens utslippsintensiteten i transportnæringene sank med 2,0 prosent. Produksjonen (målt i faste 2005-kroner) økte både i industrien og i transportnæringene. Men mens norsk industri kunne vise til reduserte klimagassutslipp, var ikke dette tilfellet for transportnæringen samlet sett. Utslippsintensiteten for olje og gassutvinning var i 2012 uendret fra året før.

Fortsatt nedgang i utslippsintensiteten i industrien

At utslippsintensiteten innenfor samlet norsk industri er nær halvert siden 1990, skyldes både produksjonsvekst i lite utslippsintensive industrinæringer, og at produksjonen innenfor blant annet produksjon av metaller og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er blitt mindre utslippsintensiv. Disse næringene står for nær tre fjerdedeler av de totale utslippene av klimagasser i industrien og en fjerdedel av produksjon.

I 2012 skyldtes forbedringen i utslippsintensiteten hovedsakelig utviklingen innenfor produksjon av papir og papirvarer (flere store nedleggelser) og produksjon av metaller (nedgang i utslipp av PFK), hvor nedgangen i klimagassutslippene var større enn produksjonsnedgangen. I 2012 økte imidlertid utslippsintensiteten for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og dempet dermed den totale nedgangen i utslippsintensitet for industrien.

Sjøfart dro utslippsintensiteten ned

Transportsektoren er sammensatt av transportnæringer med veldig ulik utvikling i utslippsintensitet. Samlet sett falt utslippsintensiteten i 2012 med 2,0 prosent grunnet kraftig nedgang i utslippsintensiteten innenfor både utenriks og innenriks sjøfart.

Utslippsberegningene for utenriks sjøfart er beheftet med usikkerhet, spesielt i beregningene før endelige tall fra nasjonalregnskapet foreligger. Ser en bort fra utenriks sjøfart, falt utslippsintensiteten for klimagasser i Norge med 3,5 prosent i 2012. Siden 1990 har utslippsintensiteten, med og uten utenriks sjøfart, hatt omtrent lik utvikling.

For transportnæringene samlet sett økte utslippsintensiteten fra 2011 til 2012 når utenriks sjøfart holdes utenfor. Både innenfor landtransport og luftfart har økningen i utslipp av klimagasser vært høyere enn produksjonsveksten (målt i faste 2005-priser) i 2012.

Utslippsintensiteten i olje- og gassutvinning uendret

Produksjonen innenfor olje- og gassutvinning har samlet sett ikke blitt mindre utslippsintensiv siden 1990, selv om det er store variasjoner mellom ulike felt. I 2012 var utslippsintensiteten for utvinningsnæringa omtrent uendret i forhold til året før, etter at både produksjon og utslipp økte omtrent i samme størrelsesorden.

Produksjonsøkningen i olje- og gassutvinningsnæringen tilskrives vekst i utvinning av naturgass hovedsakelig som følge av oppstart av tre nye gassfelt. En fortsatt reduksjon i utvinningen av olje bremset veksten totalt for produksjonen i olje- og gassutvinningsnæringen, og ga en total økning (målt i faste priser) på 0,5 prosent. Etter en nedgang i klimagassutslippene i denne næringen i 2011 økte disse i 2012 med 0,6 prosent.