Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

  Rapporter 2017/08

  I 4. kvartal 2015 var det registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, som gav en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forsk...

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

  Rapporter 2017/05

  De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere.

  Publikasjon
 • Færre svensker, men flere polakker og litauere

  Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på ko...

  Artikkel
 • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

  Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i be...

  Artikkel
 • Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

  Over 400 000 sysselsatte har helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,3 prosent fra samme periode året før.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte i Rogaland

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsa...

  Artikkel
 • Halv million sysselsette i kommunane

  Talet på sysselsette i kommunane har passert ein halv million og utgjorde 507 000 personar i 4. kvartal 2016. Dette er knappe 2 prosent fleire enn på same tid i 2015.

  Artikkel
 • Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

  Samfunnsspeilet 1/2017

  I dag betyr foreldres bakgrunn langt mindre for barns yrkesvalg enn på 1800-tallet. Hvordan har den sosiale mobiliteten endret seg i Norge de siste 150 årene?

  Artikkel
 • Lederskapsundersøkelsen 2015

  Notater 2017/17

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

  Publikasjon
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Økonomiske analyser 1/2017

  Befolkningsveksten i 2016 ble den laveste på ti år. Det skyldes først og fremst lavere innvandring og høyere utvandring. Sysselsettingen holdt seg noenlunde uendret, mens det var en svak økning i arbeidsledigheten regnet som årsgjennomsnitt.

  Artikkel
 • Hver tiende ansatt jobber søndag

  I 2016 jobbet 10 prosent av de ansatte regelmessig på søndager, det vil si minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til. Andelen som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært ...

  Artikkel
 • Laveste lønnsvekst på 2000-tallet

  Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Økning i ledigheten blant dem med høyere utdanning

  Antall registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning økte med 8 prosent, eller 1 187 personer, fra november 2015 til november 2016. Veksten kom på Øst- og Vestlandet.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  Artikkel
 • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

  Rapporter 2016/42

  I Sverige er hele 62 prosent av de funksjonshemmede sysselsatte mot 46 prosent i Norge. Hvorfor er Sverige tilsynelatende bedre enn Norge til å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne?

  Publikasjon