Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 4/2015

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

  Artikkel
 • Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn

  En høyt utdannet kvinne i Norge tjener i gjennomsnitt 75 prosent av det en mann med tilsvarende utdanning gjør. I Sverige er lønnsgapet mellom kvinner og menn langt mindre.

  Artikkel
 • Studenters økonomi og studiesituasjon

  Rapporter 2015/50

  Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber ved siden av studiene enn i våre naboland. Tidsbruken på studier er likevel på samme nivå. Det er vanligere blant studenter i Norden å ha hatt et langt opphold mellom videregående og høyere utda...

  Publikasjon
 • Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD

  Rapporter 2015/41

  Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

  Publikasjon
 • Norsk standard for utdanningsgruppering

  Notater 2015/37

  Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde.

  Publikasjon
 • Dokumentasjon - beregning av value added- indikatorer for Oslo kommune

  Notater 2015/33

  En value added- indikator kan være nyttig i arbeidet med å evaluere skolens bidrag til elevenes læring, og har etter hvert blitt tatt i bruk i flere OECD-land som tilleggsinformasjon til elevenes skoleresultater (OECD 2008).

  Publikasjon
 • Norskopplæring og sysselsetting blant innvandrere som fikk opphold i 2009

  Rapporter 2015/38

  I 2009 fikk 12 800 innvandrere oppholdstillatelse, og de hadde samtidig rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 64 prosent av disse var i arbeid eller under utdanning, mens 3 prosent var mottakere av sosialhjelp i november 2...

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen - en resultatstudie

  Rapporter 2015/36

  For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Notater 2015/26

  SSB har gjennomført en større spørreundersøkelse blant innvandrere med uoppgitt utdanning. Notatet «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i spørreundersøkelsen og gir statistikk om personer s...

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015

  Rapporter 2015/30

  Denne rapporten er ein oppdatering per 2015. Det blir kartlagt nivå på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

  Publikasjon
 • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Barnehagebruken blant barn med innvandringsbakgrunn har økt 15 prosent etter at fem Oslo-bydeler begynte å tilby fire- og femåringer gratis kjernetid i barnehagen. Barn med slik bakgrunn i bydeler med gratisordning lærer lettere å lese og regne.

  Artikkel
 • Når Norge og EU utdanningsmålene som er satt for 2020?

  EU ligger an til å nå halvparten av utdanningsmålene som er satt for 2020, men variasjonen mellom landene er stor. For Norges del ligger utfordringene særlig i skolefrafall, regning og naturfag.

  Artikkel
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel