53783
53783
Økning i valgdeltakelsen
statistikk
2011-11-04T10:00:00.000Z
Valg
no
kommvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, valgresultater, valgdeltagelse, politiske partier, valglister, stemmeberettigede, forhåndsstemmer, valgtingstemmer, godkjente stemmer, mandatfordelingKommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget2011

Innhold

Økning i valgdeltakelsen

Deltakelsen ved høstens lokalvalg var på 64,5 prosent, og økte med 2,8 prosentpoeng i forhold til i 2007. Dette er den høyeste valgdeltakelsen på 2000-tallet, men likevel lavere enn hva som har vært vanlig ved lokalvalg tidligere. Antallet forhåndstemmer økte med 5,5 prosentpoeng.

Valgdeltakelse i prosent

Det er andre gang på rad at den samlede valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget økte, sammenlignet med forrige lokalvalg. Alle fylkene hadde en økning i deltakelsen sammenlignet med forrige valg. Den største fremgangen kom i Sør-Trøndelag og Troms, med en økning i valgdeltakelsen på over 5 prosentpoeng. Det var minst endring i Vest-Agder, med 1 prosentpoeng.

Valgdeltakelsen varierte. Den var lavest i Østfold, med 61,1 prosent, og høyest i Sogn og Fjordane med 67,5 prosent.

Høyeste valgdeltakelse på 2000-tallet, men lavere enn tidligere

Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget var 64,2 prosent. Totalt utgjør dette 2 440 428 avgitte stemmer. Valgdeltakelsen har variert over tid. Høyest deltakelse var det i 1963, med 81 prosent, men det har vært en generell og markert nedgang i deltakelsen siden valget i 1987. Kun seks av de 24 kommunestyrevalgene som er avholdt fra 1922 og fram til i dag, har hatt lavere deltakelse enn årets valg. Fire av disse seks valgene er blitt gjennomført etter 1999. Sogn og Fjordane og Hordaland hadde den høyeste deltakelsen blant fylkene, med henholdsvis 67,7 og 66,5 prosent. Lavest deltakelse hadde Østfold og Telemark, med 60,9 prosent og 61,6 prosent.

I fem kommuner deltok over 80 prosent av de stemmeberettigede ved valget. Fedje hadde den høyeste deltakelsen med 86,4 prosent. I tillegg lå Røyrvik, Kvitsøy, Rømskog og Vegårshei på over 80 prosent. Det laveste valgfremmøtet var i Lebesby og Moskenes, med henholdsvis 54,2 og 54,3 prosent.

I større kommuner med minst 10 000 avgitte stemmer hadde Oppegård den høyeste deltakelsen med 72,2 prosent. Den laveste var i Sarpsborg med 56,3 prosent.

Økt deltakelse i de fleste fylkene

Siden det ble innført direkte valg til fylkestingene i 1975, har tendensen vært en fallende valgdeltakelse. Årets valg har imidlertid den høyeste deltakelsen som er registrert siden 1995, med 59,9 prosent. Det er en økning på 2,4 prosentpoeng siden valget i 2007. Alle fylkene hadde høyere valgdeltakelse enn i 2007. Størst økning hadde Troms med 4,2 prosentpoeng - fra 54,2 prosent i 2007 til 58,4 prosent i 2011.

Flere forhåndsstemmer

Det ble avgitt 22,2 prosent forhåndstemmer ved lokalvalget i 2011. Dette er en økning i andelen forhåndsstemmer på 5,5 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2007, og en økning på 10,3 prosentpoeng siden 2003. I alle fylkene er det flere avgitte forhåndsstemmer denne gangen enn i 2007. Størst endring er det for Finnmark der det er avgitt 7,9 prosentpoeng flere forhåndstemmer. I fem av fylkene (Finnmark, Oslo, Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland) er minst hver fjerde stemme avgitt på forhånd. I Unjárga-Nesseby, Hammerfest, Bodø og Solund kommune var over 40 prosent av stemmene forhåndsstemmer.

Stor andel forhåndstemmer med e-valg

Ved årets valg deltok i alt ti kommuner i forsøket der stemmeberettigede hadde mulighet til å avgi sin forhåndsstemme elektronisk. Totalt ble det avgitt om lag 27 600 slike stemmer. Alle kommunene som deltok1 ligger langt over landsgjennomsnittet i andel forhåndsstemmer. Bodø og Hammerfest har høyest andel med 41,4 prosent. Sammenlignet med valget i 2007 har alle1 en økning i andel forhåndstemmer på over 15 prosentpoeng.

Samme andel forkastede, nedgang i blanke stemmegivninger

Ved kommunestyrevalget var det 3 300 stemmer som ble forkastet, dette er på tilsvarende nivå som ved valget for fire år siden. Det ble totalt avgitt 11 900 blanke stemmer ved årets kommunestyrevalg. Som andel av totalt avgitte stemmer er dette en liten nedgang siden valget i 2007.

Ved fylkestingsvalget ble det forkastet 2 300 stemmer, også dette på tilsvarende nivå som i 2007. Det ble totalt avgitt 24 100 blanke stemmer ved årets fylkestingsvalg. Dette utgjør om lag 1 prosent av det totale antallet avgitte stemmer.

Nummereringen til tabellene ble endret 8.11.2011.

1  Teksten ble rettet 10.11.2011

Tabeller: