Rapporter 2020/47

Med noen historiske tabeller

Partivalg etter sosiale kjennetegn ved de siste stortings- og kommunestyrevalgene

Det er etterspørsel etter mer detaljerte opplysninger om blant annet partivalg etter kjønn, alder, utdanning og yrke. For å imøtekomme dette har utvalget til velgerundersøkelsene i forbindelse med stortingsvalget 2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 blitt utvidet.

Fra 1969 har SSB gjennomført utvalgsundersøkelser blant stemmeberettigede etter hvert stortingsvalg. Imidlertid ble det første forsøket på en velgerundersøkelse i Norge gjennomført allerede i 1949 og velgerundersøkelsene til valgforskningsprogrammet startet i 1957. De historiske oversiktene over partivalg etter kjønn, utdanning og yrke inneholder også opplysninger fra undersøkelser gjennomført av andre enn SSB.

For å gi et bakgrunnsbilde av den norske partifloraen beskriver vi hvilke partier som har vært representert på stortinget siden 1945, når de oppstod og oppslutningen i stortingsvalgene, kommunestyrevalgene og fylkestingsvalgene siden 1945. Videre gir vi en oversikt over den samlede valgdeltakelsen i Norge i valgene siden 1945. I det siste kapittelet gir vi en relativt omfattende beskrivelse av undersøkelsesopplegget som ligger til grunn for statistikken over partivalg, med vekt på utviklingen fra 1969 og beskrivelser av feilkilder. Utdanningssystemet og standardene som SSB benytter for utdanning, yrke og næring har endret seg over årene. Vi gir derfor en relativt omfattende beskrivelse av dagens standarder. Analysekapitlene omfatter, kjønn, aldersgrupper, utdanningsnivå, yrke, sektor og næring. Det er også lagt ved til dels detaljerte ukommenterte tabeller bak i kapitlene.

Flere kvinner stemmer til venstre uavhengig av sektor, yrke og næring

Fra og med midten av 1980-tallet har tendensen vært at oppslutningen om venstresidens partier har vært høyere blant kvinner sammenliknet med menn. Oppslutningen om den sosialistiske blokken har falt blant mennene. I 1969 var den litt over 50 prosent, mens den i 2017 var rundt 30 prosent. Forskjellen i oppslutningen til partiene på venstresiden var rundt 5 prosentpoeng høyere blant kvinnene fra midten av 1980 tallet. Fra årtusenskiftet har imidlertid denne forskjellen økt til rundt 10 prosentpoeng.

Når vi sammenlikner menn og kvinner innenfor samme sektor, yrke og næring viser det seg at kjønnsforskjellene består. 

Ansatte i privat sektor stemmer i større grad på høyresidens partier

Menn i privat sektor stemmer i større grad på høyresidens partier sammenliknet med menn i offentlig forvaltning. Kvinner i offentlig forvalting stemmer i større grad på venstresidens partier sammenliknet med kvinner i privat sektor.  

Partier med miljøprofil gjør det godt blant de unge

I de siste valgene har vi sett at partiene med miljøprofil som MDG, SV og Venstre gjør det godt blant de yngre. Frp og Høyre har motsatt tendens, og gjør det relativt dårligere blant de yngre velgerne.

Frp gjør det best blant dem med lav utdanning

Frp gjør det best blant dem med lav utdanning, denne tendensen har vært tydelig i de siste valgene.  I valgene frem til 1990-tallet gjorde Arbeiderpartiet det klart best blant dem med kort utdanning. Fra 2000-tallet gjør Ap det best blant de med grunnskole, men forskjellene er langt mindre sammenliknet med tidligere. Høyre har også endret profilen sammenliknet med tidligere, de er i mindre grad et akademikerparti. I 2013 og 2017 er forskjellene i oppslutningen om Høyre liten mellom utdanningsgruppene. SV og Venstre gjør det best blant de med lang utdanning. Den samme ser vi for MDG.

Om publikasjonen

Tittel

Partivalg etter sosiale kjennetegn ved de siste stortings- og kommunestyrevalgene. Med noen historiske tabeller

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Rapporter 2020/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Stortingsvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1235-7

ISBN (trykt)

978-82-587-1234-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

89

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt