266450
266450
innrapportering
2016-05-19T10:44:00.000Z
no

Ikke aktiv

Undersøkelse om opplæring i foretak

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet er å samle inn informasjon om den opplæringen som foretakene tilbyr sine ansatte. En kontinuerlig etter- og videreopplæring av arbeidstakerne er ofte nødvendig for at et foretak skal være konkurransedyktig, sikre eksisterende arbeidsplasser, og på sikt skape ny virksomhet.

Kartlegging skal gi innsikt i omfanget av opplæringen slik at foretaket selv, partene i arbeidslivet, norske myndigheter og EU kan foreta beslutninger basert på fakta. Undersøkelsen er en av de viktigste komponentene i et europeisk statistisk informasjonssystem for livslang læring. Publisering av nasjonale tall er forventet i løpet av andre kvartal 2017.

Hvem skal rapportere?

Utvalget består av foretak fra de fleste næringer. Foretakene skal ha minst 10 ansatte per 31.12.2015. Utvalget er trukket på bakgrunn av næring og antall ansatte for å sikre god dekning i de ulike kategoriene.

Hva skal rapporteres?

Opplysninger om foretakenes opplæringsstrategi, kostnader og finansiering av opplæringen, samt opplæringens omfang, intensitet og innhold i kalenderåret 2015. Det skal rapporteres for hele foretaket samlet, det vil si at alle virksomheter skal rapporteres inn på samme skjema.

De første spørsmålene dreier seg om foretakets nåværende og fremtidige kompetansebehov, og hvilke strategier og virkemidler foretaket har for å møte disse behovene. Deretter kommer spørsmål om antall ansatte, timeverk utført og lønnskostnader. Hoveddelen som dreier seg om foretakets opplæringsaktiviteter kommer til slutt.

Anslåtte verdier kan angis når eksakte tall ikke finnes for enkelte spørsmål. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Rapportering via webskjema på int1.ssb.no

Følgende innrapporteringskanal brukes: https://int1.ssb.no/cvts2016

Når skjema er ferdig utfylt fås en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn.

Last ned oversikt over alle spørsmålene (pdf). Det er ikke meningen at dette skal sendes inn til SSB, men at dere legger inn svarene på webskjema i etterkant. Merk at irrelevante spørsmål automatisk hoppes over når webskjemaet fylles ut.

Svarfrist

Fristen for å rapportere er 06.06.2016.

Spørsmål?

SSBs svartjeneste er åpen alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 og nås på telefon 62 88 51 90 eller på e-post cvts@ssb.no.

 

 

Kontakt

  • E-post
    cvts@ssb.no
    Telefon
    62 88 51 90