Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

A-ordningen – en datakilde for tre etater

ikonNæringsliv

NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. Forenkling og reduksjon av oppgavebyrde er i fokus.

Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT)

ikonNæringsliv

Rapporteringen fra livs- og skadeforsikringsselskaper danner grunnlaget for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene, samt aktuell statistikk på området. Rapporteringsplikten gjelder alle forsikringsselskaper med konsesjon til å drive virksomhet i Norge, herunder norske selskapers filialer i utlandet og delskadekonsern.

ORBOF

ikonNæringsliv

Rapporteringen fra banker og finansieringsforetak danner grunnlaget for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Videre er rapporteringen et beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken.

Investeringer i utlandet

ikonNæringsliv

Opplysningene gir grunnlag for statistikk over beholdninger og avkastning av norske direkteinvesteringer i utlandet, samt statistikk over virksomheten i norskkontrollerte foretak i utlandet