Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak - tabeller

Disponerte utlån etter låntakersektor

Disponerte utlån i valuta etter låntakersektor

Innskudd etter innskytersektor

Spesifikasjoner av innskudd på forskjellige innskuddstyper

Innskudd i valuta etter innskytersektor

Spesifikasjoner av innskudd i valuta på forskjellige innskuddstyper

Disponerte boligbyggelån og andre byggelån etter låntakersektor

Utlån med pant i bolig etter låntakersektor

(Inn-)lån

(Inn-)lån i valuta

Kundefordringer etter låntakersektor

Leiefinansiering etter låntakersektor

Rammelån med pant i bolig og annen kasse-, drifts- og brukskreditt

Ihendehaverobligasjoner etter sektor

Sertifikater og statskasseveksler etter sektor

Andre nedbetalingslån etter låntakersektor

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter sektor

Bankinnskudd i norske og utenlandske banker

Spesifiserte tapsavsetninger på utlån i alt etter debitorsektor

Balanse med spesifikasjoner

Balanse med spesifikasjoner i utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld overfor utlandet