Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
140 Ihendehaverobligasjoner etter sektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 799 811 141 227 507 535 0 151 049 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 363 630 0 357 237 0 6 393 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 436 181 141 227 150 298 0 144 655 ..
Usektorisert (000) -1 651 0 524 0 -2 176 ..
     
Offentlig forvaltning 46 541 0 46 541 0 0 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 38 184 0 38 184 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 3 136 0 3 136 0 0 ..
Kommuner (550) 5 222 0 5 222 0 0 ..
     
Finansielle foretak 299 193 0 290 654 0 8 539 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 56 849 0 50 988 0 5 861 ..
Kredittforetak (310-319) 237 589 0 236 917 0 672 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 370 0 370 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 2 125 0 2 125 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 1 0 0 0 1 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 2 154 0 149 0 2 005 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 104 0 104 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 19 535 0 19 505 0 30 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 6 807 0 6 802 0 5 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 400 0 400 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 5 388 0 5 388 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 6 940 0 6 915 0 25 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 0 0 0 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 12 0 12 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 2 0 2 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 10 0 10 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 0 0 0 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 436 181 141 227 150 298 0 144 655 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 95 354 71 703 22 694 0 957 ..
Utenlandske banker (910-929) 160 415 1 336 43 257 0 115 821 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 144 150 64 830 71 584 0 7 736 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 36 262 3 358 12 762 0 20 142 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 27 905 0 27 875 0 30 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 19 548 0 19 518 0 30 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,