Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
70 Disponerte boligbyggelån og andre byggelån etter låntakersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 41 667 0 41 513 0 0 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 41 653 0 41 499 0 0 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 13 0 13 0 0 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
Offentlig forvaltning 43 0 43 0 0 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 0 0 0 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 0 0 0 0 0 ..
Kommuner (550) 43 0 43 0 0 ..
     
Finansielle foretak 464 0 464 0 0 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 0 0 0 0 0 ..
Kredittforetak (310-319) 0 0 0 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 0 0 0 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 464 0 464 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 0 0 0 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 0 0 0 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 32 080 0 31 932 0 0 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 0 0 0 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 10 0 10 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 504 0 499 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 31 371 0 31 228 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 195 0 195 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 9 066 0 9 060 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 2 521 0 2 520 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 820 0 820 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 601 0 596 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 5 124 0 5 124 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 13 0 13 0 0 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 0 0 0 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 13 0 13 0 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 41 189 0 41 035 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 36 022 0 35 868 0 0 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,